رسانه
رسانه

اصطلاحات درس,پنجم تاریخ دهم قسمت هنداصطلاحات درس,پنجم تاریخ دهم قسمت هند

درخواست حذف اطلاعات
اصطلاحات درس,پنجم تاریخ دهم
قسمت هند
تهیه کننده بهرام شفیعی

هند (india):
کهنترین نام برای آن در زبان های ایرانی در اوستایی hindu-و فارسی باستان hindu از نام سنسکریت رود síndhu "(سرزمین) سند(خود واژهٔ سند به معنای "پرآب" است")". نام اروپایی آن نیز از فارسی باستان آمده است.
hindustanمنبع: http://iran10000. /