رسانه
رسانه

آژانس آب و هوا ایرانچشم انداز بسیار امید بخش سرویس آب و هوای weathertrends360 زمستان پیشرو منطقه

درخواست حذف اطلاعاتچشم انداز زمستان پیشرو از برونداد مدل  ecmwf که گرافیک آن را سرویس آب وهوایی weathertrends360 تنظیم نموده ست را مشاهده . واقع مسرت بخش بود.!!


همانطور که در نقشه چشم انداز ذیل مشاهده می گردد، بارندگی در بیشتر مناطق کشور در محدوده بسیار پر بارش (much wetter) واقع می باشد، تنها در بخش شمال غربی، نواحی از استان های ساحلی دریا خزر و مناطقی از شمال شرق کشور کمی گرایش به خشکتر از وضعیت عادی را نشان می دهد.


با توجه به مقادیر % نرمال های بارش در استان های واقع در جنوب غرب، نواحی از مرکز، جنوب و شرق کشور به نظر می رسد الگوی بارندگی اصطلاحاً "زمستان جنوبی" باشد. 


از نظر دمایی ایران ما یکدست آبی رنگ به نمایش درآمد ست !؟؟ یعنی میانگین دمای فصل زمستان طی سه ماهه آن گرایش به سردتر از وضعیت نرمال بلند مدت را نشان می دهد. این شرایط دمایی نشان دهنده فعالیت بیش از نرمال زبانه های توده هوای پرفشار شمالی (سیبری یا پرفشارهای مهاجر غربی) در همسویی با سیکلون های سرد را نشان می دهد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]کاهش بارندگی ها در سواحل دریا خزر، رگبار باران های همرفتی بر روی زاگرس، آبان ماه با دمای متعدل تری از راه می رسد !!؟

درخواست حذف اطلاعات


اطلاعات نقشه های هواشناسی نشان می دهد، پرفشار مانع در ساختار بلاکینگ اروپا طی روزهای آینده به سمت شرق و عرض های جنوبی جابجا خواهد شد. این جابجایی در موقعیت پرفشار سبب استقرار آن بر روی شرق دریا سیاه و حوزه کاسپین خواهد شد به موازات این جابجایی، ناوه عمیق مورب حرکت شرقی - شمالی نسبت به موقعیت فعلی خود در پیش خواهد گرفت و در نتیجه آن خطوط کانتری (هم ارتفاع) مرتبط با ورت قطبی به عرض های شمالی تر عقب نشینی خواهد نمود. به همین دلیل موقعیت دریا کاسپین تخحت سیطره پرارتفاع اروپایی واقع می گردد. نتیجه چنین شرایطی کاهش تاثیر کم ارتفاع های لایه جو و افت بارندگی ها در نواحی از شمال غرب، کرانه های دریا خزر و دامنه های البرز دست کم  طی  یکهفته آینده خواهد بود.

گردش آنتی سیکلونی (واچرخندی) حول مرکز پرفشار سبب خواهد شد که جریانات هوا از شمال به سمت داخل کشور ریزش نماید. بدین ترتیب تا اوایل هفته آینده دما هوا در بیشتر مناطق کشور (با تاثیر کمتر بر روی نواحی از شمال غرب و نوار غربی) کمتر از حد نرمال سردتر باقی خواهند ماند. گرچه با عقب نشینی خطوط کانتری ورت قطبی طی روزهای آینده از شدت سرمای اصلی کاسته خواهد شد.بتدریج از اوایل هفته آینده و با ورود به آبان ماه، با ظهور زبانه های توده هوای کمفشار و حاکمیت جریانات جنوبی، دما هوا بر روی کشور رو به فزونی می رود، به نظر می رسد، رخداد پدیده گرمباد بر روی نوار ساحلی دریا خزر یک پاسخ قابل انتظاری نسبت به این شرایط باشد. در نتیجه به نظر می رسد با اعتماد به الگوهای فعلی آبان ماه با دماهای متعادل تری نسبت به وضعیت هنجار از راه فرا رسد. اما وضعیت همه مناطق به یک شکل نخواهد بود مخصوصا مناطقی که بواسطه عبور امواج تراز میانی و وجود رطوبت کافی شاهد رخداد ناپایدارهای ها جوی همچون رگبارهای موقتی و مقطعی مواجه خواهند بود، ان مناطق عمدتا استان های غربی، جنوب غربی ، جنوبی و حتی نواحی از مرکز کشور خواهد بود که غالبا در ارتباط با رشته کوه زاگرس می باشد.

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تداوم بارندگی ها در زاگرس، افزایش دما هوا طی روزهای آینده، ممکن است افزایش دما در سواحل خزر به مرحله گرما برسد...

درخواست حذف اطلاعاتبا توجه به عبور امواج متناوب ناپایدار طی امروز و فردا شنبه 28 مهر 97، بر روی استان های واقع در دامنه های زاگرس رشد ابر، وزش باد و رگبار باران پیش بینی می شود. استان های کردستان، همدان، کرمانشاه، ایلام، زنجان، نیمه غربی مرکزی، شرق لرستان، چهارمحال و بختیاری، ک یلویه و بویراحمد، غرب اصفهان، فارس، شمال خوزستان، شرق بوشهر، شمال هرمزگان و بخش هایی از استان کرمان بارندگی ها را خواهیم داشت. محاسبات انجام شده نشان می دهد طی روز یکشنبه یکی از امواجی  نسبتاً قوی تر به بخش های غربی کشور نفوذ خواهد کرد که پیامد آن ابتدا رخداد بارندگی در نوار غربی کشور و سپس گسترش آن به نیمه غربی کشور خواهد بود. 


در انیمیشن ویدئویی ذیل می تواند روند بارندگی ی 138 ساعت آینده منتهی به روز چهارشنبه 4 آبان 97 را از منظر دو مدل ecm و gfs مقایسه نمود. طبق الگوهای فعلی اگر در انتهای روز چهارشنبه بخواهیم نامی از مناطق با بالاترین دریافت های بارندگی را بیان نمائیم قطعا نام استان های غربی کشور بالاخص مناطق واقع در نوار غربی در ارتباط با دامنه غربی رشته کوه زاگرس در بخش های شمالی، میانی و جنوبی آن می باشد.


استان های کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، لرستان، بخش هایی از فارس و کرمان جز مناطق با بالاترین دریافت های بارندگی طی مدت زمان یاد شده خواهد بود.با توجه به تفسیر تحولات الگوی جو طی 7 روز آینده (اینجا را ببینید) ما طی هفته پیشرو با روند گرما شدن تدریجی دمای هوا مواجه خواهیم بود. اولین مناطقی که بیش از سایر مناطق از روند گرمایش هوا متاثر خواهد شد، نواحی ساحلی دریا خزر خواهد بود که بواسطه تضعیف زبانه ها توده هوای پرفشار سطح زمین با افزایش نابهنجار دمای هوا روبرو خواهد شد. همانطور که مشاهده می شوند روند گرمایش هوا بخصوص در طی نیمه دوم هفته پیشرو از روز به سمت روزهای پایانی هفته تسریع و شدت گرما هوا نسبت به مقادیر نرمال بلند مدت بیشتر خواهد بود. 


تتمه هوا سردی که مدت ها ست بر روی کشور استقرار دارد طی نیمه اول هفته پیشرو در بیشتر مناطق کشور تداوم داشته و فرانرمال دمایی بر روی نوار ساحلی خزر آغاز خواهد شد. اما به طرف نیمه دوم هفته هوای سردتر از نرمال بر روی بخش های غربی، جنوبغربی و جنوبی کشور محدود می گردد که ناشی از تاثیرات کم ارتفاع  و وجود جریانات ناپایدار در این مناطق می باشد. در روزهای پایانی هفته که نیمه شمالی با افزایش شدید دما هوا نسبت به نرمال مواجه می گردد استیلای فرانرمال دمایی در بیشتر مناطق سیطره یافته ست.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
هجوم هوا قطبی به اروپا و گسترش هوا گرم به خاورمیانه و ایران، پر بارشی بر روی دامنه های زاگرس و نواحی محدود جنوب کشور + ویدئو

درخواست حذف اطلاعات


بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که با تغییر الگوی فاز نوسان اطلس شمالی (nao)، طی روزهای واپسین مهر و ورود به ماه آبان، پس از یک دوره  گرمای غیر معمول در سرتاسر اروپا، هجوم  توده هوای قطبی قوی را بر روی قاره خواهیم داشت. در واقع بر اساس مدل های آب هوایی معتبر جهانی نظیر tcc، gfs و ecmwf یک جریان نصف النهاری عمیق در بین یک پشته قوی در شمال اقیانوس اطلس و تراف عمیق در سرتاسر اروپای شرقی برقرار خواهد شد که در نتیجه آن  طی محدوده زمانی یاد شده یک جبهه سرد قوی  تراف مذکور را بر روی اروپای مرکزی - شرقی گسترش خواهد داد.


با گسترش تراف عمیق بر روی اروپای مرکزی - شرقی پشته پر ارتفاع مستقر بر روی شمال شرق اروپا تقویت و با جابجایی شرقسو بر روی حوزه دریا کاسپین (خزر) قرار می گیرد با این تغییرات  بین منطقه کم فشار اروپا و پرفشار خاورمیانه افزایش گرادیان فشاری ایجاد می گردد که پیامد آن  تقویت جریانات جنوبی - جنوب غربی ، گسترش زبانه های توده هوای کمفشار و حاکمیت پر ارتفاع در لایه تراز میانی جو می باشد. در نتیجه سطح دما هوا در بیشتر مناطق کشور طی نیمه دوم هفته پیشرو که روزهای آغازین آبان ماه می باشد افزایش چشمگیری خواهد داشت.به دلیل حاکم بودن پشته پر ارتفاع بر روی کاسپین و عدم امکان تاثیر گذاری توده هوای مهاجر اروپایی، بارندگی ها در استان های حاشیه سواحل خزر و بخصوص نیمه شمالی استان های واقع درشمال غرب کشور نسبت به حدود نرمال کاهش خواهد یافت. این کاهش بارندگی ها بر روی سواحل دریا خزر که دوره اوج بارش سالانه خود را در حال گذران ست بارزتر بوده و در استان گیلان به حد اعلا می رسد. بر اساس نقشه های آنومالی بارش بر حسب درصد نرمال  7 روزه منتهی به 4 آبان ماه 97 نشان می دهد مقادیر بارش ی در این مدت بر روی نیمه شمالی (با استثنا نواحی از شمالغرب و شمال زاگرس) غالبا زیر 50 درصد نرمال بلند مدت می باشد که این رقم در بخش هایی همچون استان های ساحلی دریا خزر، نواحی از استان های حاشیه البرز جنوبی نظیر تهران ، قم، سمنان و منطقه وسیع شمال شرق به کمتر از 10 درصد نیز می رسد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
طی دهه نخست آبان ماه هوا گرمتر خواهد بود، مناطق غربی - جنوبی کشور بارش های فرانرمال دریافت می نمایند

درخواست حذف اطلاعات
نوسان قطبی (ao) در حال حاضر کمی مثبت است و پیش بینی می شود که طی 7 روز آینده در ح مثبت باقی بماند و طی هفته آینده بسوی دهه اول آبان ماه گرایش به قلمرو فاز منفی خود پیدا نماید. فاز مثبت ضعیف ao منع کننده اغلب آنومالی های منفی فشار/ارتفاع بر فراز قطب شمال در ترکیب با آنومالی های فشار / ارتفاع درسراتاسر عرض میانه می باشد. نوسان اطلس شمالی (nao) در حال حاضر در فاز مثبت خود با بی هنجاری های منفی فشار/ ارتفاع در سرتاسر گرینلند و ایسند بسر برده و پیش بینی می گردد طی روزهای پایانی مهر ماه در این فاز باقی مانده و بتدریج از اوایل آبان به فاز منفی خود گرایش یابد. 

هم اکنون تراف/ آنومالی های منفی ارتفاع ژئوپتانسیلی محدود به نواحی غربی اروپا شامل بریتانیا (uk) به همراه پشته/ آنومالی های مثبت ارتفاع ژئوپتانسیلی واقع بر بخش وسیعی نواحی دیگر اروپا با تمرکز بر نواحی شمالی قاره استقرار دارند. اکنون دماهای کمتر از نرمال محدود به غرب دور اروپا شامل uk به همراه دماهای فراتر از نرمال گسترده سرتاسر بقیه نواحی قاره می باشد. به هر روی، پیش بینی می شود که به دنبال گسترده شدن تراف بر روی غالب مناطق اروپا طی هفته آ مهر و هفته آغازین آبان ماه منجر به سردتر شدن هوا در این قاره گردد.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]طوفان های رگباری عصرگاهی در راه اند، بامداد چهارشنبه زیر صفر در ییلاقات شمال شرق و دامنه های البرز با ورود موج سرما

درخواست حذف اطلاعات


بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد طی 5 روز آینده با عبور متناوب امواج تراز میانی جو و همراهی آن با رطوبت موجود در منطقه شرایط برای وقوع بارندگی های رگباری، وزش باد نسبتا شدید و در برخی از مناطق وقوع رعد و برق مهیا ست. این بارش ها بیشتر از نوع همرفتی بوده و در ساعات بعد از ظهر خود را نشان می دهد.   استان های واقع در شمال غرب، غرب، نواحی جنوبی کشور  (مرتبط با دامنه های رشته کوه زاگرس) شامل آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، ایلام، خوزستان، لرستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، ک یلویه و بویر احمد، فارس، بوشهر، یزد، هرمزگان، کرمان، نواحی محدودی از اسان جنوبی و سیستان و بلوچستان  بخصوص طی ساعات بعد از ظهر با رشد ابرهای همرفتی،  وقوع رگبار و در ای از مناطق رعد و برق و تند باد لحظه ای مواجه خواهند شد.


شدت بارش ها برای نواحی مرتفع استان کرمان، برخی نقاط مرکزی همچون اصفهان،  شمالی فارس و شرق استان لرستان پیش بینی می شود. به دلیل ماهیت رگباری و کوتاه بودن مدت زمان رگبارها امکان جاری شدن رواناب ها و طغیان رودخانه ها در این مناطق وجود خواهد داشت.با توجه به نفود شارش های سرد شمالی به روی سواحل دریا خزر، بارندگی ها بر روی ایستگاه های واقع در استان های گیلان، مازندران، گلستان و اسان شمالی آغاز شده، بارش ها به همراه کاهش ملموس دما هوا تا فردا 24 مهر 97 به تناوب در این نواحی تداوم خواهد داشت و دمای هوا حدودا بین 4 تا 5 درجه در نوار ساحلی دریا خزر افت خواهد کرد. شدت بارش ها در نواحی غربی و شمالی استان گیلان و همچنین نواحی جلگه ای غرب و مرکز استان مازندران بالاتر خواهد بود که بیشینه آن برای محدوده آستارا - تالش تا 70 میلی متر برآورد می گردد. 


پیش بینی می شود از بعد از ظهر روز از شدت بارش ها در نوار ساحلی دریا خزر کاسته می گردد.


همچنین برای نواحی شمالی استان های واقع در دامنه های جنوبی رشته کوه البرز و مناطقی از شمال شرق کشور برای اسان شمالی و نواحی مرتفع شمال اسان رضوی وقوع رگبارهای پراکنده پیش بینی می گردد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]کاهش بارندگی ها در سواحل دریا خزر، رگبار باران های همرفتی بر روی زاگرس، آبان ماه با دمای متعدل تری از راه می رسد !!؟

درخواست حذف اطلاعات


اطلاعات نقشه های هواشناسی نشان می دهد، پرفشار مانع در ساختار بلاکینگ اروپا طی روزهای آینده به سمت شرق و عرض های جنوبی جابجا خواهد شد. این جابجایی در موقعیت پرفشار سبب استقرار آن بر روی شرق دریا سیاه و حوزه کاسپین خواهد شد به موازات این جابجایی، ناوه عمیق مورب حرکت شرقی - شمالی نسبت به موقعیت فعلی خود در پیش خواهد گرفت و در نتیجه آن خطوط کانتری (هم ارتفاع) مرتبط با ورت قطبی به عرض های شمالی تر عقب نشینی خواهد نمود. به همین دلیل موقعیت دریا کاسپین تخحت سیطره پرارتفاع اروپایی واقع می گردد. نتیجه چنین شرایطی کاهش تاثیر کم ارتفاع های لایه جو و افت بارندگی ها در نواحی از شمال غرب، کرانه های دریا خزر و دامنه های البرز دست کم  طی  یکهفته آینده خواهد بود.

گردش آنتی سیکلونی (واچرخندی) حول مرکز پرفشار سبب خواهد شد که جریانات هوا از شمال به سمت داخل کشور ریزش نماید. بدین ترتیب تا اوایل هفته آینده دما هوا در بیشتر مناطق کشور (با تاثیر کمتر بر روی نواحی از شمال غرب و نوار غربی) کمتر از حد نرمال سردتر باقی خواهند ماند. گرچه با عقب نشینی خطوط کانتری ورت قطبی طی روزهای آینده از شدت سرمای اصلی کاسته خواهد شد.بتدریج از اوایل هفته آینده و با ورود به آبان ماه، با ظهور زبانه های توده هوای کمفشار و حاکمیت جریانات جنوبی، دما هوا بر روی کشور رو به فزونی می رود، به نظر می رسد، رخداد پدیده گرمباد بر روی نوار ساحلی دریا خزر یک پاسخ قابل انتظاری نسبت به این شرایط باشد. در نتیجه به نظر می رسد با اعتماد به الگوهای فعلی آبان ماه با دماهای متعادل تری نسبت به وضعیت هنجار از راه فرا رسد. اما وضعیت همه مناطق به یک شکل نخواهد بود مخصوصا مناطقی که بواسطه عبور امواج تراز میانی و وجود رطوبت کافی شاهد رخداد ناپایدارهای ها جوی همچون رگبارهای موقتی و مقطعی مواجه خواهند بود، ان مناطق عمدتا استان های غربی، جنوب غربی ، جنوبی و حتی نواحی از مرکز کشور خواهد بود که غالبا در ارتباط با رشته کوه زاگرس می باشد.مناطق غرب و بخش هایی از جنوب و حتی مرکز کشور یک استثنا دارند و آن هم برخورداری از بارندگی های رگباری و مقطعی طی روزهای پیشرو می باشد. بواسطه عبور امواج تراز میانی جو که عموما ناشی از بریدگی جریانات بر روی اروپا و گذر آنها به روی مدیترانه شرقی می باشد، الگوی گردش سیکلونی بر روی مدیترانه شرقی تشکیل می گردد. این الگوی گردش سیکلونی گاها با حرکت جریانات به سمت شرق با همراهی جریانات رطوبتی دریا های همسایه نظیر مدیترانه و فرارفت جنوبی، تشکیل منطقه بارشی را داده، شرایط و بستر برای رخداد بارش ها بر روی استان های واقع در دامنه های زاگرس مرکزی، جنوبی و بخش هایی از مرکز کشور مهیا می باشد. بنابر این همچنان که کشور طی هفته ورود به آبانماه 97، به سمت شرایط گرمتری (کاهش برودت هوا) پیش می رود، بواسطه وجود امواج ناپایدار دمای هوا در نیمه غربی کشور تعدیل شده و حتی به زیر نرمال سوق میابد.


تحلیل وضعیت الگوی آب و هوای ماه نوامبر 2018 (شماره 1: تحلیل وجی مدل tcc )

درخواست حذف اطلاعاتمدل پیش ی tcc از آژانس آب و هوای توکیو (jma) آ ین برونداد خود از الگوی ماه نوامبر 2018 را ارائه داد. با توجه به اهمیت این مدل به تشریح آن به طور مفصل می پردازیم:


نکات مهم:

1- افزایش بی هنجار ارتفاع تراز 500 ه.پ بر روی اروپا و گسترش شمال سوی جت استریم به سمت عرض های بالا.

2-آنومالی منفی ارتفاع تراز 500 ه.پ بر روی شرق اطلس شمالی واجد شدت زیاد نابهنجار فروبار ایسلند.

3- آنومالی منفی ارتفاع تراز 500 ه.پ بر روی آسیا و گسترش جنوب سوی آن به سمت کاسپین

4-لغزش ورت قطبی بر روی سیبری واجد فرارفت سرد (شمالی)  بر روی غرب آسیا و میانه آن

5- استقرار واچرخند (پرارتفاع) بر روی دریا عرب 

6- الگوی گردش نابهنجار (آنتی سیکلونی) بر روی اقیانوس هند و  قوی تر از نرمال بودن مولفه باد مداری غربسو (شرقی)

7- ادغام زبانه های پرفشار سیبری با همتای اروپایی  و گسترش زبانه های کمفشار (آنومالی منفی) بر روی آفریقای شمالی و حوزه دریا سرخخوب در بالا به صورت اجمالی آنچیزی که در 4 پنل نقشه بالا می توان استنباط نمود را به صورت لیست وار مشاهده می کنید. در ادامه به تفضیل به شرح الگوها می پردازیم:


در نقشه پایین سمت چپ؛ 

ما الگوی نابهنجاری آنومالی ارتفاع تراز 500 طی ماه نوامبر 2018 را مشاهده می کنیم. این یک الگوی بلاکینگ از نوع امگاست، پشته پر ارتفاع آن بر روی اروپا واقع شده و در دو سو بر روی شرق اطلس شمالی و آسیا ناوه ها (کم ارتفاع) واقع می باشند. درست در محل بین پر ارتفاع اروپا و کم ارتفاع آسیا بر روی غرب آسیا فرارفت شمالی رخ می هد. در نقطه مقابل بر روی عرض جنب حاره بر روی دریا عرب استقرار واچرخند پر ارتفاع موجب الگوی گردش آنتی سیکلونی می گردد.


با توجه به الگوی یاد شده و آرایش خطوط میانگین ارتفاع، جریانات غربی به سمت شرق در سطح منطقه خاورمیانه عبور می نمایند.
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]طوفان های رگباری عصرگاهی در راه اند، موج سرما وارد کشور شد...

درخواست حذف اطلاعات


بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که طی 5 روز آینده ما با عبور متناوب امواج ناپایدار در لایه تراز میانی جو و همراهی آن با رطوبت موجود در سطح منطقه مواجه خواهیم بود در نتیجه شرایط برای وقوع بارندگی های رگباری، وزش باد نسبتا شدید و در برخی از مناطق وقوع رعد و برق مهیا خواهد بود. این بارش ها بیشتر از نوع همرفتی بوده و در ساعات بعد از ظهر خود را نشان می دهد. مناطقی که تحت تاثیرات ناشی از امواج ناپایدار بارندگی دریافت خواهند کرد استان های واقع در شمال غرب، غرب، نواحی جنوبی کشور  (مرتبط با دامنه های رشته کوه زاگرس) و با شدت کمتر بر روی دامنه های جنوبی البرز می باشند. استان های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی،ایلام، خوزستان، لرستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، ک یلویه و بویر احمد، فارس، بوشهر، یزد، هرمزگان، کرمان، نواحی محدودی از اسان جنوبی و سیستان و بلوچستان و همچنین استان های واقع در رشته البرز برای استان های زنجان، قزوین، البرز، تهران، نواحی مرتفع البرز طی بخصوص طی ساعات بعد از ظهر با پدید رشد ابرهای همرفتی و وقوع رگبار و در ای از مناطق رعد و برق و تند باد لحظه ای مواجه خواهند شد.


شدت بارش ها برای نواحی مرتفع استان کرمان، نواحی از مرکز همچون اصفهان و برخی از نقاط شمالی فارس پیش بینی می شود به دلیل ماهیت رگباری بارش ها امکان جاری شدن رواناب ها و طغیان رودخانه ها در این مناطق وجود خواهد داشت.همچنین با توجه به نفود شارش های سرد شمالی به روی سواحل دریا خزر، بارندگی ها بر روی ایستگاه های واقع در استان های گیلان، مازندران، گلستان و اسان شمالی آغاز شده، بارش ها به همراه کاهش ملموس دما هوا تا فردا 24 مهر 97 به تناوب در این نواحی تداوم خواهد داشت و دمای هوا حدودا بین 4 تا 5 درجه در نوار ساحلی دریا خزر افت خواهد کرد. شدت بارش ها در نواحی غربی و شمالی استان گیلان و همچنین نواحی جلگه ای غرب و مرکز استان مازندران بالاتر خواهد بود که بیشینه آن برای محدوده آستارا - تالش تا 70 میلی متر برآورد می گردد. 


پیش بینی می شود از بعد از ظهر روز از شدت بارش ها در نوار ساحلی دریا خزر کاسته می گردد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]موج جدید هوای سرد کشور را در بر می گیرد؛ دمای انجماد در ییلاقات شمال شرق و شرق کشور

درخواست حذف اطلاعاتموج جدید سرمای هوا طی هفته پیشرو از سمت شمال فرا خواهد رسید، بر طبق پیش بینی ها دما هوا در بسیاری از مناطق نیمه شمالی و شرقی کشور به طرز ملموسی کاهش می یابد. این کاهش دما بر روی مناطقی از شمال شرق کشور طی روز چهارشنبه (که اوج سرماست) نسبت به شرایط عادی بلند مدت این موقع از سال حدودا 12 الی 15 درجه سردتر خواهد بود. در نتیجه بطور خلاصه ما با یک موج سرمای نابهنجاری طی هفته پیشرو مواجه خواهیم شد. 


اما مکانیسم این سرما چیست ؟با نگاهی به الگوی ارتفاع لایه میانی استراتوسفر طی هفته پیشرو در می ی م که تقارن معمول در وضعیت گرداب قطبی نیمکره شمالی به چشم نمی خورد، به عبارت دیگه شکل غیر همگونی در ظاهر ورت قطبی ایجاد شده ست. این عدم تقارن منجر به 2 سلول شدن ورت قطبی به صورت مجزا در دو نیمکره شرقی و غربی گردیده ست. سلول اول بر روی سیبری روسیه گردش جنوب سویی به سمت آسیا میانه و حوزه کاسپین داشته و همتای دوم آن بر روی شمال شرق کانادا (خلیج بافین) و گرینلند گسترش یافته ست. 

اما چیزی که در این مساله برای ما اهمیت دارد، لغزش ورت قطبی بر روی سیبری روسیه و گسترش جنوب سوی آن به طرف آسیا میانه می باشد که در پست قبلی بدان اشاره شد. بر روی منطقه اروپا استقرار پشته ارتفاعی خطوط هم ارتفاع تراز میانی استراتوسفر را رو به قطب به سمت عرض های بالاتر جابجای نموده و در نقطه مقابل لغزش ورت بر روی آسیا را در پی داشته ست.  گرادیان فشار در محل بین دو حوزه کم ارتفاع و پر ارتفاع به حدی ست که شاخص وزش باد مداری در مرز بین این دو به 0 و حتی منفی میل کرده و به اصطلاح وقفه در حرکت جریات غربی برای برهه ای رخ می دهد.


 پدیده وقفه در جریات غربی زمانی رخ میده که بواسطه شدت بلاکینگ در لایه های جو امکان جابجایی معمول شرق سوی سامانه های آب و هوایی وجود نداشته باشد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تداوم فعالیت سامانه ناپایدار؛ موج بارشزا در 131 ایستگاه رکورد بارش بر جای گذاشت، موج اصلی سرما وارد می شود

درخواست حذف اطلاعاتطبق انتظارات، سامانه بارشزایی که در مورد آن صحبت کردیم ازدیروز وارد کشور شد، بارندگی های نسبتاً خوبی در بخش های شمالی کشور به ثبت رسید، عمده بارندگی ها در استان های ساحلی دریا خزر برای نواحی غربی و مرکزی گیلان و نیمه شرقی مازندران بوقوع پیوست. بطور کل با فعالیت سامانه ناپایدار، از حدود 131 ایستگاه بارندگی مخابره شد. در این میان، ایستگاه های با بالاترین میزان بارش از آن ساری با 57.3 میلی متر و پس از آن بترتیب گلوگاه با 50.6 و آستارا با 49.5 میلی متر در رتبه های بعدی قرار گرفتند. 


از استان تهران  دماوند، فیروزکوه و  آبعلی بترتیب با 14، 11.2 و 11.1 میلی متر جز نواحی پر بارش های  استان گزارش شدند.  مطابق با آ ین نقشه های هواشناسی شدت بارش ها را تا امروز شنبه 21 مهر ماه در نوار ساحلی دریا خزر خواهیم داشت، اما بتدریج شدت بارش ها برای فردا در این بخش از کشور کاسته خواهد شد، اما همچنان به تناوب در بخش های غربی کشور برای استان های واقع در شمال غرب، غرب، دامنه های البرز، با شدت خیلی کمتر در برخی از مناطق مرکزی و شمال شرق کشور بارش های رگباری بوقوع می پیوندد، در برخی از مناطق بخصوص در ارتفاعات ریزش تگرگ دور از انتظار نمی باشد.


نواحی واقع در دامنه های جنوبی زاگرس، مانند ارتفاعات استان کرمان باید منتظر رخداد بارش های رگباری خوبی در طی روزهای آینده باشند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]تحلیل وضعیت الگوی آب و هوای ماه نوامبر 2018 (شماره 1: تحلیل وجی مدل tcc )

درخواست حذف اطلاعاتمدل پیش ی tcc از آژانس آب و هوای توکیو (jma) آ ین برونداد خود از الگوی ماه نوامبر 2018 را ارائه داد. با توجه به اهمیت این مدل به تشریح آن به طور مفصل می پردازیم:


نکات مهم:

1- افزایش بی هنجار ارتفاع تراز 500 ه.پ بر روی اروپا و گسترش شمال سوی جت استریم به سمت عرض های بالا.

2-آنومالی منفی ارتفاع تراز 500 ه.پ بر روی شرق اطلس شمالی واجد شدت زیاد نابهنجار فروبار ایسلند.

3- آنومالی منفی ارتفاع تراز 500 ه.پ بر روی آسیا و گسترش جنوب سوی آن به سمت کاسپین

4-لغزش ورت قطبی بر روی سیبری واجد فرارفت سرد (شمالی)  بر روی غرب آسیا و میانه آن

5- استقرار واچرخند (پرارتفاع) بر روی دریا عرب 

6- الگوی گردش نابهنجار (آنتی سیکلونی) بر روی اقیانوس هند و  قوی تر از نرمال بودن مولفه باد مداری غربسو (شرقی)

7- ادغام زبانه های پرفشار سیبری با همتای اروپایی  و گسترش زبانه های کمفشار (آنومالی منفی) بر روی آفریقای شمالی و حوزه دریا سرخخوب در بالا به صورت اجمالی آنچیزی که در 4 پنل نقشه بالا می توان استنباط نمود را به صورت لیست وار مشاهده می کنید. در ادامه به تفضیل به شرح الگوها می پردازیم:


در نقشه پایین سمت چپ؛ ما الگوی نابهنجاری آنومالی ارتفاع تراز 500 طی ماه نوامبر 2018 را مشاهده می کنیم. این یک الگوی بلاکینگ از نوع امگاست، پشته پر ارتفاع آن بر روی اروپا واقع شده و در دو سو بر روی شرق اطلس شمالی و آسیا ناوه ها (کم ارتفاع) واقع می باشند. درست در محل بین پر ارتفاع اروپا و کم ارتفاع آسیا بر روی غرب آسیا فرارفت شمالی رخ می هد. در نقطه مقابل بر روی عرض جنب حاره بر روی دریا عرب استقرار واچرخند پر ارتفاع موجب الگوی گردش آنتی سیکلونی می باشد


با توجه به الگوی یاد شده و آرایش خطوط میانگین ارتفاع، جریانات غربی به سمت شرق در سطح منطقه خاورمیانه عبور می نمایند.
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
موج جدید باش ها و کاهش دما میهان کشور می شود؛ ساحل نشینان خزر، اوج بارش ها امروز و فردا خواهد بود

درخواست حذف اطلاعاتمطابق با پیش بینی های قبلی، از ساعاتی قبل نفوذ موج بارشزا را به نواحی ساحلی دریا خزر داشتیم، در بسیاری از ایستگاه های واقع در استان های گیلان و مازندران، نواحی از استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان، اسان شمالی و همچنین نواحی از دامنه های جنوبی البرز همچون زنجان گزارش بارندگی داشتیم، دما هوا در نوار شمالی کشور کاهش ملموسی پیدا کرده ست. بعنوان مثال در شهر رشت چیزی در حدود 7 درجه نسبت به دیروز افت دما داشتیم که نتیجه چیزی نیست جز نفوذ زبانه های توده هوای سرد شمالی به روی سواحل دریا خزر.

 در تصویر های هواشناسی، پوشش ابر وسیعی بر روی نوار ساحلی دریا خزر و شمال شرق کشور قرار گرفته ست، همچنین ابرهای جوششی روی دامنه های زاگرس، نواحی شمال غربی و همچنین دامنه های البرز دیده می شود، ابرهای کومه بارا (cb) بر روی نواحی شرقی استان تهران همچون ایستگاه آبعلی سبب مخابره ریزش تگرگ شد. بر اساس اطلاعات دریافتی از مدل های هواشناسی، اوج بارش سامانه بارشزایی که وارد کشور شده ست، طی امروز و فردا بر روی نوار ساحلی دریا خزر و دامنه های واقع در ارتفاعات البرز خواهد بود. با کاهش دمای هوا بارندگی ها بر روی دامنه های البرز و نواحی مرتفع استان اردبیل به شکل برف نمایان خواهد شد، در جاده های کوهستانی مه و کاهش دید افقی پدیده غالب  تا روزهای میانی هفته پیشرو خواهد بود.


بارندگی ها را بر روی دامنه های البرز و از جمله استان تهران هم خواهیم داشت، این بارش ها جست و گریخته  برای روزهای  نیمه اول هفته پیشرو در سطح  استان به تناوب در برخی ساعات بشکل رگبار و رعد و برق خودنمایی خواهد کرد و هوا سردتر می شود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]سامانه بسیار قدرتمند از فردا نفوذ می کند؛ پای جت قطبی در میان است !!!!

درخواست حذف اطلاعات


 با توجه به نقشه های هواشناسی، سامانه ای بسیار قدرتمندی از فردا 13 مهر 97، از سمت شمال کشور را تخت تاثیر خود قرار خواهد داد. بر اساس آن چیزی که مدل های پیش ی بارندگی نشان می دهند تشدید بارندگی ها بر روی نوار شمالی کشور بخصوص استان های گیلان، مازندران، گلستان، اسان شمالی که می تواند منجر به وقوع سیلاب در این استان ها گردد و همچنین  گستردگی بارش ها در بسیاری از مناطق غربی، حاشیه دامنه جنوبی البرز، شمال شرق ، مرکز و حتی دامنه های شرقی - جنوبی زاگرس می باشد. 


سامانه مذکور از 2 جز یا شاخه تشکیل یافته؛ شاخه نخست با الگوی آنتی سیکلونی شامل زبانه های توده هوای پرفشار سطحی از سمت غرب و تراف یک ناوه عمیق شمالی که تا دریا خزر امتداد خواهد داشت. این شاخه بر روی بخش های شمالی فعال بوده و واچرخندی آن بر روی سواحل دریا خزر موجبات بارندگی های شدیدی را طی روز های و شنبه ایجاد می نماید. خزش هوای سردی بموازات تراف لایه میانی جو،  بسوی عرض های جنوبی تر  در غالب زبانه های توده هوای پرفشار، موجب افت شدید دمای هوا در بخش های شمالی کشور تا روز یکشنبه خواهد شد که در پی افت شدید دما اولین بارش برف پاییزه در بالا دست البرز بارش خواهد کرد.شاخه شمالی این سامانه منطبق بر جبهه روباد قطبی می باشد که در ترازهای لایه میانی تا فوقانی جو امتداد خواهد داشت. کشیدگی جت قطبی به سمت عرض های پایین به دلیل آنکه اثرات ناشی از تلاطمات محور آن تا لایه های زیرین جو می رسد، موجب تشدید ناپایداری ها در نوار شمالی کشور بخصوص سواحل دریا خزر خواهد شد.اما شاخه جنوبی این سامانه ناشی از جریانات غربی می باشد و در غالب الگوی های سیکلونی بوده و با رطوبت از منابع آبی اطراف تامین می گردد، در واقع امتداد تراف ناوه عمیق عرض های معتدله دارای یک کشیدگی ثانویه بر روی غرب منطقه بوده و دارای الگوی گردش سیکلونی می باشد، همین میزان چرخندگی جریانات، با همراهی رطوبت جنوبی موجب گستردگی منطقه بارشی بر روی دامنه های زاگرس، نواحی مرکزی، استان های حاشیه البرز و حتی استان های واقع در دامنه جنوبی و شرقی زاگرس خواهد شد.


روزهای شنبه و یکشنبه فعال ترین برهه شاخه جنوبی موج مذکور می باشد.

ورود موج بارشی و سرد از فردا 20 مهر 97؛ کاهش بسیار شدید دما در راه هست ....

درخواست حذف اطلاعات


بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که سامانه بارشی فعالی طی فردا از سمت شمال وارد کشور خواهد شد و تا اواسط هفته جاری در بخش های مختلف کشور به فعالیت خودش ادامه می دهد. طی این مدت، بر روی بسیاری از نواحی غرب، شمال، با شدت کمتر نواحی از مرکز و دامنه های جنوبی زاگرس با پدیده بارش و کاهش دما مواجه خواهند بود. بیشترین میزان بارش ها بر روی نوار ساحلی دریا خزر پیش بینی می شود. بعد از آن، بر روی شمال غرب و غرب مرتبط با ارتفاعات زاگرس و همچنین دامنه های رشته کوه البرز بارش های خوبی را از این سامانه دریافت خواهند کرد. مهم ترین پدیده ای که باید در نتیجه فعالیت این سامانه بارشی انتظار داشته باشیم کاهش بسیار شدید دما هوا بر روی غالب مناطق کشور بخصوص بخش های شمال - شمال شرقی کشور طی هفته پیشرو خواهد بود. بطوری که هر چه در طول هفته پیشرو زمان به جلو خواهد رفت تا اواسط هفته هوا بشدت سردتر خواهد شد، این سرما به حدی محسوس خواهد بود که در روز چهارشنبه 25 مهر 97 در مناطقی از شمال شرق دما هوا  تا 15 درجه سردتر از وضعیت عادی افت خواهد کرد.


با کاهش ملموس دما هوا بارش برف در نقاط مرتفعی از شمال غرب و البرز بشکل برف خودنمایی خواهد نمود.
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
سامانه قدرتمند از روز کشور را در بر می گیرد؛ افت 15 درجه ای دما و ریزش اولین برف پاییزه در بالا دست البرز

درخواست حذف اطلاعاتبررسی نقشه های هواشناسی و آینده نگری حکایت از ورود موج قدرتمند شمالی دارد که از روز کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، ریزش های سیل آسا، وقوع سیلاب، افت شدید دما، ریزش تگرگ، بارش برف در ارتفاعات البرز و استقرار هوای سرد پاییزه در  3/4 مساحت کشور  از پیامدهای جوی ناشی از این سامانه خواهد بود. بیشترین میزان بارش ها بر روی سواحل دریا خزر، ارتفاعات البرز، مناطقی از شمال شرق و همچنین مناطقی از دامنه های واقع در رشته کوه زاگرس واقع در استان های غربی و جنوبی کشور پیش بینی می شود. 


الگوی آرایش تراز میانی جو  12 مهر 97


روز پنجشنبه 12 مهر 97؛ بر روی بسیاری از مناطق واقع در دامنه های رشته کوه زاگرس، نواحی مرکزی، ارتفاعات البرز و مناطقی از جنوب کشور رشد ابر و وقوع بارش پراکنده و رگباری پیش بینی می شود. بنابر این بر روی ارتفاعات البرز واقع در استان های گیلان، مازندران، گلستان و اسان شمالی افزایش ابر و وقوع بارش های رگباری پیش بینی می شود که شدت بارش ها بر روی دامنه های البرز واقع در استان مازندران می باشد. نواحی از استان های قزوین، البرز، تهران، قم، سمنان، اصفهان، اسان جنوبی، کرمان، یزد، فارس، همدان، کرمانشاه، مرکزی نیز از بارش های رگباری در برخی از مناطق  بی بهره نخواهند بود.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]پیش بینی آب و هوای کشور طی یکماه آینده (9 مهر الی 9 آبان97)

درخواست حذف اطلاعاتبررسی اطلاعات دریافتی از  داده های حاصل از پایش وضعیت اقیانوس ها نشان دهنده گسترش فاز گرم النینو شاخص enso، رخداد مثبت شاخص دو قطبی اقیانوس هند iod، فاز سرد آبهای اقیانوس اطلس شمالی (الگوی مثبت سه قطبی)  و ... می باشد. الگوی بازتابش تشعشعات بر روی اقیانوس هند نشان دهنده افزایش میزان همرفت بر روی آفریقا و حوزه دریا سرخ و کاهش ابرناکی بر روی قاره دریایی - اندونزی بوده و شرایط مناسب جهت همگرایی دریا سرخ را در طی 15 روزه ماه اکتبر 2018 نشان می دهد.


 با توجه به آنالیز داده های مذکور به همراه الگوی آرایش تراز میانی جو به نظر می رسد میزان بارش بر روی بیشتر مناطق کشور نرمال و در برخی از مناطق فراتر از حد نرمال می باشد.الگوی ماه اکتبر از برونداد مدل توکیو (tcc)

بررسی  نقشه های مرتبط با چشم انداز الگوی ماه اکتبر (9 مهر لغایت 9 آبان 97) نشان دهنده فعالیت کم و بیش فراتر از حد نرمال کم ارتفاع شمال اطلس می باشد که این فعالیت با گسترش فرودهای بلند  تراز میانی جو به روی اروپا همراه خواهد بود. محل این فرودها گسترش توده هوای سرد شمالی خواهد بود. در منطقه مقابل، بر روی آسیا حاکمیت پرارتفاع تراز میانی جو به همراه گردش واچرخندی الگوی غالب می باشد. بر همکنش بین این دو ناحیه از اروپا و آسیا بر روی نصف النهار اروپای شرقی پدیده فرارفت گرم از دریا سیاه به سمت روسیه غربی می باشد که این چشم اندازه کاملا مطابق با انتظارات قبلی ما در خصوص وقوع بیهنجاری های مثبت دمایی بر روی اروپای شرقی می باشد.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
پیش بینی سی روزه وضعیت آب و هوا کشور طی ژوئیه 2018 (10تیر لغایت 9 مرداد ماه 97)

درخواست حذف اطلاعاتچکیده:

  • بر اساس آ ین وجی مدل برآِیند 6 مرکز معتبر آب و هوایی جهان، طی یکماهه آینده (10 تیر لغایت 9 مرداد 97)بر روی منطقه اروپا با استقرار پشته پر ارتفاع لایه تراز 500 توپاسکال تا 10+ توپاسکال ارتفاع لایه تراز میانی بالاتر از حد هنجار بلند مدت می باشد که این پشته پر ارتفاع دریا کاسپین و مناطق غربی کشور را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد.
  • با تشدید پر ارتفاع و افزایش ضخامت جو الگوهای دمایی به صورت گرمتر از حد نرمال بلند مدت بر روی بیشتر مناطق کشور (بخصوص نیمه غربی - شمالی) خودنمایی خواهد کرد. 
  • با توجه به الگوی آرایش تراز 500 توپاسکال طی یکماهه آینده مقادیر بارندگی بر روی نوار ساحلی دریا خزر و مناطقی از شمال غرب کشور کمتر از حد نرمال بلند مدت پیش بینی می شود.
  •  بارندگی ها در منطقه موسمی جنوب شرق کشور عمدتاً در محدوده حد هنجار پیش بینی می شود.


وجی مدل چندگانه مراکز آب و هوایی معتبر جهانی نشان می دهد میزان بارش تابستان سطح کشور که سهم ناچیز (در بیشتر مناطق 0 میلی متر) از بارندگی سالانه را به خود اختصاص می دهد در محدوده رنج نرمال واقع می باشد. در نواحی شمال غرب و نوار ساحلی دریا خزر مقادیر بارندگی نرمال و کمتر از حد نرمال بلند مدت می باشد که احتمال وقوع این بیهنجاری منفی بارندگی تا 60 % برآورد می گردد.

در سایر مناطق نیمه شمالی کشور از جمله استان های واقع در دامنه های رشته کوه البرز احتمال رخداد بیهنجاری بارش حدودا 50 
 % برآورد می گردد. در منطقه موسمی جنوب شرق بارندگی ها عمدتاً در حد هنجار می باشد و احتمال رخداد آن حدودا تا 60 % پیش بینی می شود.


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]موج گرما کم سابقه تابستانه دست کم تا پایان تیر ماه ماندگار ست...

درخواست حذف اطلاعات


بررسی نقشه های هواشناسی همچنان تداوم الگوهای تابستانه را بر روی غالب مناطق کشور طی روزهای آینده نشان می دهند که پیامد آن آسمانی صاف و تداوم گرما هواست.


بر طبق بررسی مدل های آینده نگری طی دو روز آینده روند افزایش دما هوا در بیشتر مناطق کشور تدام خواهد داشت و هوا گرم در بسیاری استان های کشور مهمترین پدیده آب و هوایی بشمار خواهد رفت. دلیل این شرایط چیزی نیست جز حاکمیت مطلق الگوی تابستانه و استقرار توده هوای پر ارتفاع جنب حاره بروی کشور که موجب بروز گرما هوا می گردد. با توجه به تشدید پشته ارتفاعی این توده هوا بر روی بخش های غربی - شمالی بویژه در مناطق شمال غرب و دامنه های غربی البرز دما هوا نسبت به نرمال بلند مدت به طرز چشمگیری گرمتر خواهد بود و این گرمای هوا در برخی از استان های این ناحیه بین 7+ تا 12+ درجه نسبت به شرایط عادی این موقع از سال نمایان می گردد که این عدد بسیار قابل توجه می باشد.بر اساس نقشه های هواشناسی تا روز چهارشنبه 20 تیر 97 روند نسبی افزایش دما هوا در بیشتر مناطق کشور بخصوص بر روی بخش های شمالی کشور شامل شمال غرب و نوار ساحلی دریا خزر افزوده خواهد شد و روز چهارشنبه اوج گرمای هوا را تجربه خواهیم کرد، طی روز های پایانی هفته قدری از گرمای هوا کاسته خواهد شد تا اینکه مجددا از روز شنبه 23 تیر ماه، روند افزایش دما هوا با ورود موج سوم گرمای تابستانه آغاز گردد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و وقوع رواناب در ارتفاعات البرز و دامنه های جنوبشرقی زاگرس

درخواست حذف اطلاعات بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده عبور یک سامانه کم ارتفاع تراز میانی از بخش های شمالی به طرف نیمه شرقی کشور می باشد که طی سه روز آینده موجب بارش های رگباری موقتی، وزش باد، رعد و برق به همراه کاهش دما هوا می گردد. لذا برای استان های نوار شمالی و مناطقی از نیمه شرقی کشور وقوع ناپایدارهای جوی پیش بینی می شود. طی روز دوشنبه 2 مهر ماه، بر روی نواحی از شمال آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران (بخصوص در ارتفاعات)، گلستان، اسان شمالی و همچنین ارتفاعات واقع در دامنه های جنوبی رشته کوه البرز (زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان  [بخصوص ارتفاعات شرقی البرز]) رشد ابر، وزش باد، رگبار و رعد و برق به همراه افت دما پیش بینی می شود. بر روی نواحی مرتفع کرمان و شمال هرمزگان و مناطقی از اسان جنوبی رشد ابر گاهی با بارش های رگباری و وزش باد خواهیم داشت که شدت بارش ها در این بخش از کشور بر روی ارتفاعات کرمان واقع می باشد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]