رسانه
رسانه

آژانس آب و هوا ایرانتحلیل وضعیت الگوی آب و هوای ماه دسامبر 2018

درخواست حذف اطلاعات


الگوی ماه دسامبر 2018 با بروز فاز مثبت شاخص نوسان اطلس شمالی (nao) خودنمایی خواهد کرد که در آن بر روی شمال اقیانوس اطلس الگوی آنومالی منفی ارتفاع / فشار (تراف) بیانگر شدت زیاد فروبار ایسلند واجد الگوی سیکلونی (پادساعتگرد) و بر روی میانه آن آنومالی مثبت ارتفاع / فشار (پشته) بیانگر شدت زیاد فرابار آزور واجد الگوی آنتی سیکلونی (ساعتگرد) می باشد. در نتیجه این الگو جت استریم قطبی بر روی حد فاصل اطلس تا نیمه غربی اروپا قوی و به ح مداری خواهد بود. جابجایی توده های آب و هوایی از اطلس به سوی اسک ناوی سبب خواهد شد آنومالی بارندگی ها ماه دسامبر 2018 بر روی بخش های شمالی اروپا بالاتر از حد نرمال و بر روی بخش های جنوبی همچون نیمه غربی - مرکزی مدیترانه و شبه جزیره ایبری گرایش به کاهش را داشته باشد.


الگوی متوسط فشار سطح دریا طی ماه دسامبر نشان دهنده فشار نرمال تا 4+ توپاسکال بر روی مرکز پرفشار سیبری بوده اما زبانه های غربی آن بر روی جنوب غرب آسیا و حوزه کاسپین نرمال تا 4- توپاسکال پیش بینی می شود که نشانه تضعیف زبانه های پرفشار بر روی بخش های شمالی می باشد.همچنین با استقرار مرکز واچرخند (پرفشار) بر روی غرب روسیه و گسترش پشته پر ارتفاع بر روی فلات ایران که با بی هنجاری منفی فشار در لایه سطح زمین همراه هست الگوهای دمایی طی ماه دسامبر 2018 بر روی کشور با بی هنجاری های مثبت نسبت به حدود نرمال خودنمایی خواهد کرد. این آنومالی مثبت دمایی بر روی بخش وسیعی از کشور بین 1+ الی 2+ درجه، بر روی بخش هایی از شمال غرب بیش از 2+ درجه و بر روی منطقه جنوبغرب، شمال خلیج فارس  و بخش هایی از نیمه غربی بین 0.5+ تا 1+ درجه سلسیوس بالاتر از نرمال پیش بینی می شود.


به دلیل الگوی آنتی سیکلونی بر روی فشار زیاد آزور مستقر بر روی جنوب غرب اروپا - شمال غرب آفریقا جریانات برگشتی از ضلع شرقی این توده هوا با ریزش هوای شمالی بر روی نیمه شرقی مدیترانه همراه می باشد که واجد الگوی گردش سیکلونی (پادساعتگرد) بر روی منتهی الیه شرقی مدیترانه می باشد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]تحلیل الگوهای حاکم بر جو طی فصل زمستان 1397 بر اساس مدلهای دینامیک (ecmwf) (شماره 2)

درخواست حذف اطلاعاتوجی نوامبر پیش بینی فصلی مدل ecmwf منتشر شد، در ادامه تفسیری بر این برونداد در خصوص چشم انداز فصلی زمستان 1397 بر روی منطقه خواهیم داشت.


نقشه های ذیل میانگین سه ماهه (دسامبر -ژانویه - فوریه 2019/2018) پارامترهای آنومالی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 (z500)، متوسط فشار سطح دریا (mslp)، آنومالی بارندگی (میلی متر) و دما (سلسیوس) را به تصویر کشیده اند. بر اساس این الگوها، بر روی عرض های جغرافیایی بالا استقرار پر ارتفاع با آنومالی بیش از 60+ متر استقرار دارد که ناشی از جود بلاکینگ عرض های جغرافیایی بالا می باشد، این رقم بر روی اروپا بین 1.5+ الی 3+ متر بالغ می گردد، این در حالی ست که بر روی سرتاسر عرض جنب حاره شمال آفریقا، ایران، پا تان و هند بین 0.5+ الی 1+ متر پیش بینی می شود. الگوهای مرتبط با آنومالی میانگین متوسط فشار سطح دریا (mslp) طی سه ماهه دسامبر الی فوریه 2019-2018 نشان دهنده استقرار زبانه های توده هوای کمفشار با آنومالی نرمال تا 0.5- توپاسکال کمتر از نرمال بر روی دریا مدیترانه، بخش هایی از دریا سرخ، ترکیه، دریا سیاه و بخش هایی از شمال شرق آفریقا و آنومالی مثبت آن بر روی ایران، اقیانوس هند، پا تان و بخش وسیعی از جنوب آسیا ست. از طرق دیگر با استقرار آنومالی بالاتر از نرمال متوسط فشار سطح دریا بر روی سرتاسر عرض های جغرافیایی اوراسیا، قوی تر از نرمال بودن زبانه های توده هوای پرفشار سیبری و ادغام آن با زبانه های توده هوای پرفشار مهاجر غربی - اروپا طی فصل زمستان می باشد. 


 چنین الگویی بیانگر حضور زبانه های توده های  آب و هوایی کمفشار بر روی دریا مدیترانه و تاثیر گذاری آن بر روی کشور می باشد. 

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]تحلیل الگوهای حاکم بر جو طی فصل زمستان 1397 بر اساس مدلهای دینامیک (jma) (شماره 3)

درخواست حذف اطلاعاتالگوی پیش ی سه ماهه دسامبر - فوریه 18-2019 وجی مدل jma در بر گیرنده نکات برجسته ذیل می باشد:

  • طی سه ماهه دسامبر - فوریه 2019 /2018 تقویت الگوی کم ارتفاع (سیکلونی) بر روی اروپا و پر ارتفاع (آنتی سیکلونی) بر روی آسیا پیش بینی می شود که خاورمیانه بر روی جلو فرود بلند اروپا واقع می گردد، این محل دارای الگوی همگرایی تراز پایینی و صعود دینامیکی جو می باشد. 
  • مرکز توده هوا پرفشار سیبری بر روی آسیا مرکزی قوی تر از نرمال اما زبانه های غربی آن بر روی سرتاسر اوراسیا ضعیف تر از حد نرمال می باشد.
  • متوسط فشار سطح دریا (mslp) بر روی بیشتر مناطق اروپا، دریا مدیترانه، شمال آفریقا، دریا سیاه، ترکیه، بخش هایی از دریا سرخ، عربستان و ایران کمتر از نرمال و بر روی دریا عرب، اقیانوس هند بالاتر از حد نرمال بلند مدت می باشد که شرایط الگوی شیب فشاری مناسب را در سطح منطقه نشان می دهد.  • با توجه به ایجاد الگوی آنتی سیکلونی بر روی شمال(خلیج بنگال) و جنوب اقیانوس هند شرقی (نیمکره جنوبی) الگوی واگرایی و  پرفشار بر روی جنوب شرق آسیا به همراه نزول دینامیک جو بر روی آن و الگوی همگرایی و کمفشار بر روی مرکز تا غرب اقیانوس هند برقرار خواهد شد که سبب تقویت جریانات غربسو (شرقی) بر روی آب های حاره اقیانوس هند و در نتیجه جابجایی چرخه واکر بر روی اقیانوس می گردد که با تقویت همرفت و تشکیل جبهه بارشی بر روی غرب اقیانوس و سواحل شرقی آفریقا می گردد. 
  • به نظر می رسد واقع شدن خاورمیانه و ایران در ضلع جلویی منطقه فرود بلند اروپا از ی و و مهیا بودن شرایط اقیانوسی هند از سوی دیگر سبب خواهد شد که جبهه ها بارندگی بر روی منطقه خاورمیانه طی فصل زمستان پیشرو تشکیل گردد.
  • سیمای کلی الگوی بارندگی طی سه ماهه دسامبر تا فوریه 2019-2018 بر روی بیشتر مناطق کشور نرمال و بالاتر از حد نرمال باشد، بر روی بخش هایی از جنب شرق کشو نرمال با گرایش کمتر از نرمال در برخی از مناطق واقع گردد. 
  • با توجه به افزایش ضخامت لایه جو بر روی بخش شمال غرب و نوار ساحلی دریا خزر و تقویت الگوی زبانه های توده هوای کمفشار متوسط دما هوا فصل زمستان پیشرو بر روی این مناطق گرایش به گرمتر از حد نرمال بلند مدت را نشان می دهد. 
  • در سایر مناطق کشور متوسط دما هوا فصل از اعتدال ا آنومالی نرمال تا 1+ درجه سلسیوس بالاتر از حد نرمال برخوردار خواهد بود. 
تحلیل الگوهای حاکم بر جو طی فصل زمستان 1397 بر اساس سال های آنالوگ مشابه قسمت دوم (شماره 4)

درخواست حذف اطلاعاتدر این بخش به بررسی وضعیت شاخص نوسان شبه دو سالانه qbo و آنالوگ سال های مشابه در خصوص این نوسان می پردازیم.قبل از پرداختن به شاخص qbo نگاهی اجمالی به آ ین وضعیت شاخص های پیوند از دور و شرایط الگوی اقیانوسی اشاره ای خواهیم داشت.


وضعیت استراتوسفر -  دمای فعلی در تراز 30hpa  و 10hpa  که در سطوح بالای اتمسفر استراتوسفر بر روی قطب شمال قرار دارد، نسبت به نرمال سردتر است.


مولفه های gfs در طول دو هفته آینده به طور چشمگیری کاهش قدرت باد های مداری را در 10hpa  پیش بینی می کنند. احتمالا این شرایط با یک گرمایش مینور استراتوسفری برفراز قطب شمال طی یک الی دو هفته آینده همبستگی خواهد داشت که جریانات غربی (مداری) عرض میانه را تضعیف می نماید.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]تحلیل وضعیت الگوی آب و هوا کشور طی آذر ماه 1397

درخواست حذف اطلاعاتبر اساس آ ین نقشه های هواشناسی طی آذر ماه 97 بر روی شمالگان آنومالی مثبت فشار / ارتفاع بیانگر حاکمیت الگوی فاز منفی شاخص قطبی ao می باشد. طی این شرایط ورت قطبی نسبت به وضعیت نرمال تضعیف شده و از ح متقارن خود خارج می گردد. علاوه بر رخداد فاز منفی ao عوامل دیگری همچون رویداد گرمایش ناگهانی استراتوسفری ssw که در آن به سبب انتقال امواج گرمایی لایه تروپوسفر (بواسطه بلاکینگ ها یا عوامل توپوگرافی) دما در لایه استراتوسفر نسبت به نرمال گرمتر شده که میتواند سبب دِفرمه و گسست در ورت قطبی استراتوسفری گردد که قویا بر روی تروپوسفر تاثیر گذارست.  آنومالی مثبت ارتفاع و فشار بر فراز شمال اقیانوس اطلس مشخصا بر روی گرینلند و حاکمیت الگوی جریانات کم ارتفاع بر روی عرض میانه آن القا کننده فاز منفی شاخص nao می باشد. بواسطه وجود پرفشار شمال اطلس  - اسک ناوی و تضعیف بادهای شرقی جنب قطبی گسترش هوای سرد بر روی منطقه سیبری طی آذر ماه 97 غالبیت می یابد به عبارت دیگر طی این ماه الگوی گردش سیکلونی (گردش پادساعتگرد) بر روی آسیا حاکمیت می یابد، این شرایط باعث می گردد که هوا سرد آسیا گسترش یافته و به نواحی غربی تر نفوذ یابد و در نتیجه الگوهای سرد بر روی بخش وسیعی از آسیا و نیمه غربی - شرقی اروپا در طی آذر ماه 97 حاکم خواهد شد. با توجه به تضعیف زبانه های توده هوای پرفشار سیبری طی آذر ماه 97 و گسترش الگوی کمفشار بر روی سرتاسر جنوب غرب آسیا و جنوب اروپا متوسط دما هوا بطور میانگین بین 1 + تا 2+ درجه سلسیوس گرمتر از حد نرمال بلند مدت پیش بینی می شود. 


همانطور که ذکر شد در طی آذر ماه 97 ورت قطبی نسبت به موقعیت نرمال خود ضعیف تر بوده و از تقارن نرمال خود خارج می گردد، با توجه به لغزش ورت قطبی به روی منطقه سیبری و الگوی جریان سی ی قوی متوالیاً تراف های ناشی از آن به روی منطقه شرق بالکان، دریا سیاه، شرق مدیترانه و غرب خاورمیانه گسترش می یابد.  نتیجه این شرایط برقراری الگوی سیکلونی بر روی نواحی غربی منطقه و آنتی سیکلونی بر روی بخش های شرقی خواهد بود. الگوی میانگین  آرایش تراز میانی جو بر روی منطقه بصورت شیب جریانات جنوبغربی می باشد که الگوی مرطوب به شمار می رود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تحلیل الگوهای حاکم بر جو طی فصل زمستان 1397 بر اساس سال های آنالوگ مشابه قسمت سوم (شماره 5)

درخواست حذف اطلاعاتپیش بینی شماره 5 را با تمرکز بر روی  فصل هاریکن 2018 اقیانوس اطلس آغاز می کنیم. ما دریافتیم که تعداد کل طوفان ها، هاریکن ها، ابر هاریکن ها در طول هفته گذشته تغییری نکرده است. با نگاهی به ace (انرژی سیکلونی ی)، دریافتیم که ما فصل "فرانرمالی" را از لحاظ مقدار طوفان هایی که هر یک از این سال ها داشته اند، شاهد بودیم، گرچه فصل جاری "فرا اکتیو" مانند سال 2017 نبود.


با بررسی هایی که به عمل آمده، سال های بعد از 1850 که فصل هاریکن مشابه با 2018 داشته اند شناسایی شده اند، این سال ها عبارتند از: 1887، 1936، 1944، 1990، 1998، 2000 و 2012. با استفاده از آنالیز مجدد ما می بینیم که  زمستان های بعد از فصول هاریکن طی سال های مورد اشاره، از گوناگونی برخودار هستند، اما به طور کلی، یک پیام مناسب و معقول برای زمستان آنتی سیکلونی (واچرخندی) پس از فصل هاریکن  طی این سال های  مشابه با 2018 بر روی ایران دیده می شود.با توجه به آنالیز مجدد مرکز cpc الگوی میانگین سال های مذکور نشان دهنده واچرخندی بسیار عمیق بر روی عرض های جغرافیایی بالا غرب آسیا می باشد که در دو سوی آن بر روی اروپا و آسیا حاکمیت گردش سیکلونی (چرخندی) دیده می شود. برآیند جریانات حاصل از این دو منطقه موجب استقرار الگوی گردش آنتی سیکلونی بر روی منطقه و ایران می گردد. 


نتیجه این الگو، تقویت جریانات نصف النهاری شمالی (جنوبسو) بر روی نیمه شرقی و جنوبی (شمالسو) بر روی نیمه غربی می باشد که بترتیب با الگوی سرمایش شرق - گرمایش غرب همراه می باشد. روی هم رفته وجی حاصل از این الگو از نقطه نظر بارندگی ها «زمستان معمولی» را به نمایش می گذارد که بر روی بیشتر مناطق کشور وضعیت بارندگی ها نرمال بوده، سیگنال هایی دال بر گرایش بارش ها به فراتر از نرمال بر روی جنوبغرب، بخش های غرب و منطقه خلیج فارس دیده می شود. نقطه مقابل بر روی نوار ساحلی دریا خزر و بخش هایی از جنوبشرق کشور این سیگنال ها گرایش به بارندگی های کمتر از نرمال را نشان می دهد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]بارندگی موج کم دامنه مدیترانه ای میهمان شمال غرب کشور؛ استقرار توده هوا گرم تداوم خواهد داشت...

درخواست حذف اطلاعاتالگوهای پیش ی جو نشان دهنده استقرار مرکز سامانه بارشزای دامنه کوتاه بر روی بخش های شرقی مدیترانه می باشد، محاسبات نشان می دهند با حرکت شرقسوی امواج ناپایدار ناشی از این سامانه طی امروز 9 اذر 97  تا روز یکشنبه بر روی نواحی غرب، شمال غرب، سواحل دریا خزر و ارتفاعات رشته کوه البرز افزایش ابر، بارش باران و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می گردد. سامانه مذکور به دلیل حاکمیت پشته پر ارتفاع بر روی کشور با حرکت به سمت شرق تضعیف می گردد، لذا بر روی مناطق مرکزی، جنوب و شرق کشور بارندگی به ارمغان نمی آورد. 


طی روز 9 آذر عمده بارش ها بر روی غرب و جنوب غرب آذربایجان غربی، غرب کردستان و ساحل دریا خزر پیش بینی می شود. طی روز شنبه 10 آذر هسته بارش ها بر روی آذربایجان غربی و غرب کردستان پیش بینی می شود. روز یکشنبه 11 آذر بارش ها در مناطق بیشتری از غرب کشور گسترش یافته، شمال غرب، غرب، سواحل دریا خزر و استان های حاشیه البرز را در برخواهد گرفت که شدت بارش ها بر روی شمالغرب و بخش های غربی کشور پیش بینی می شود. طی روز دوشنبه 12 آذر فعالیت سامانه بارش ها به ایستگاه آ خود خواهد رسید، بر روی نوار ساحلی دریا خزر و نواحی شمال شرق کشور وقوع بارش پیش بینی  و بتدریج از شمال شرق کشور خارج می گردد.بیشترین میزان بارش ی ناشی از فعالیت سامانه مذکور طی 5 روز آینده بر روی شمالغرب ، غرب و سواحل دریا خزر پیش بینی می شود. استان های آذربایجان غربی، شرقی، کردستان، زنجان، کرمانشاه، شمال ایلام، گیلان و مازندان بیشترین میزان بارش ها را به خود اختصاص خواهند داد. به دلیل همراهی جریانات گرم جنوبی با این سامانه بارش ها بیشتر بشکل باران بوده و در نواحی مرتفع شمال غرب و دامنه های البرز بارش برف خواهیم داشت. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تحلیل الگوی آب و هوا طی دهه نخست آذر ماه 97؛ بارندگی ها در بیشتر مناطق کشور از حد نرمال فراتر خواهد رفت...

درخواست حذف اطلاعاترخداد پدیده بلاکینگ بر روی اسک ناوی - شمال اطلس این امکان را به توده هوای کم ارتفاع ورت قطبی سیبری می دهد که طی دهه نخست آذر ماه بر روی آسیا غربی روند تقویت و گسترش را در پیش گرفته و گسترش تراف ناشی از آن تا منتهی الیه شرقی دریا مدیترانه (غرب خاورمیانه) از اوا آبان و طی روزهای نخست آذر ماه 97 موجبات تشکیل کم ارتفاع را خواهد داد. ساختار پر ارتفاع حاکم بر روی عرض های شمالی اروپا به شکل بلاکینگ جو با همتای جنوبی خود (پرفشار آزور) مستقر بر روی شمال آفریقا موجب محصور ماندن منطقه کم ارتفاع میانه اطلس میانی - غرب اروپا خواهد شد (ساختار nao -) اما علی رغم این الگو عبور امواج غربی بروی عرض های جنوبی اروپا (دریا مدیترانه) به سمت شرق موجب گسترش منطقه بارشی طی این مدت بر روی این نواحی خواهد شد. نتیجه این الگوها تشکیل سامانه کم ارتفاع بر روی غرب خاورمیانه طی دهه نخست آذر ماه خواهد بود که می تواند الگوی آب و هوایی منطقه را تحت تاثیر خود قرار دهد.طبق نقشه های بارندگی بر روی اروپای مرکزی طی ده روز آینده کاهش بارش ها بواسطه استقرار پشته پر ارتفاع دیده می شودکه این کاهش بارندگی بر روی اسک ناوی به علت استقرار هسته مرکز پرفشار مانع (بلاکینگ) به حد استیلا می رسد، در نتقطه مقابل گسترش storm track ها  بر روی عرض های جنوبی  در  امتداد دریا مدیترانه به سمت جنوب غرب آسیا موجب  ایجاد منطقه بارشی خواهد شد.


فعالیت امواج ناپایدار طی دهه نخست آذر ماه سبب خواهد شد بارندگی ها بر روی منطقه گسترش یافته و این بارش ها بر روی بیشتر مناطق ایران بالاتر از حد نرمال بلند مدت واقع گردد. بر روی سواحل دریا خزر، هجوم جبهه هوای سرد غرب آسیا به سمت جنوب، سبب تقویت همرفت وزشی بر روی سطح دریا خزر شده و نتیجه آن افزایش میزان بارندگی ها بر روی خط ساحلی دریا خزر در استان های گیلان، مازندران و گلستان خواهد شد. بر روی جنوب شرق و بخش هایی از میانه جنوبی کشور مقادیر بارندگی ها در طی دهه نخت آذر ماه گرایشی به سمت کاهش را همچنان مطابق هفته های اخیر نشان می دهد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]هشدار درجه 5 ( بالاترین سطح): آذر ماه با سیلاب و آبگرفتی آغاز خواهد شد، چهره شمال غرب، زاگرس و البرز زمستانی می گردد.

درخواست حذف اطلاعاتطبق آ ین داده ها و مدل های آینده نگری هواشناسی، ناوه ای عمیق ناپایدار بر روی شرق دریا مدیترانه در حال شکل گیری ست. این موج از انرژی بسیار خوبی برخوردار و با جریانات گرم و مرطوب جنوبی همراهی می گردد. با توجه به حرکت آهسته این سامانه طی روزهای متمادی، مناطق مختلف کشور را تحت تاثیر فعالیت خود قرار خواهد داد. لذا از روز طی دوشنبه مورخ 2 الی 5 آذر 97 بر روی بیشتر مناطق کشور شاهد رخداد بارندگی ها خواهیم بود. بر اساس آ ین اطلاعات دریافت شده از مدل های بارندگی، بیشترین میزان بارش ها بر روی دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبغرب کشور متمرکز خواهد بود. استان های ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، ک یلویه و بویراحمد، بوشهر، شمالغرب فارس و غرب استان اصفهان هسته بارندگی های ناشی از این سامانه را به خود اختصاص خواهند داد در این مناطق میزان مجموع بارش بین 75 الی 150 میلی متر بر آورد می گردد که حتی در ارتفاعات استان های ایلام، جنوب لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، ک یلویه و بویراحمد تا 200 میلی متر و بیشتر بالغ می گردد.لذا برای این استان ها احتمال آبگرفتی معابر عمومی و سیل شدن مسیل ها پیش بینی می شود. با ورود سامانه بارشزا بر روی نواحی غربی کشور بارش برف بر روی ارتفاعات شمالغرب و دامنه های زاگرس در غرب و جنوب غرب کشور بارش برف پیش بینی می شود.  طی روز شنبه بارش برف بر روی بیشتر مناطق شمالغرب و دامنه های شمالی و مرکزی زاگرس چهره زمستانی را برای بسیاری از مناطق این خطه به ارمغان ِخواهد آورد. طی روز های ، شنبه و یکشنبه بارش برف بر روی شمال غرب و دامنه های زاگرس در غرب کشور موجب می گردد که در راه های مواصلاتی منتهی به کوهستان ها و نواحی برفگیر و اختلال در تردد بروز یابد. لذا به هموطنانی که در طی این مدت قصد عزیمت به جادهای کوهستانی واقع در شمال غرب ، غرب و جنوبغرب کشور را دارند توصیه می گردد با خودروی خود را به تجهیزات زمستانی مجهز  نمایند.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]پیش بینی آب و هوای کشور طی هفته آ آبان الی اوایل آذر ماه 97

درخواست حذف اطلاعاتالگوی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که طی واپسین هفته آبان و آغاز آذر 97 با تقویت پشته پر ارتفاع بر روی اسک ناوی آنومالی مثبت ارتفاع تراز میانی بر روی این منطقه استقرار خواهد داشت، در واقع بلاکینگ جو بر روی اسک ناوی روی می دهد. این بلاکینگ پرارتفاع بتدریج به سمت نواحی غربتر به سمت ایسلند و شمال اقیانوس اطلس نیز کشیده می شود. با گسترش این بلاکینگ بر روی شمال اطلس فاز نوسان اطلس شمالی به منفی گرایش پیدا خواهد کرد (nao-) که در آن بر روی عرض های معتدله  کم ارتفاع جو استقرار خواهد داشت. با حاکمیت الگوی واچرخندی بر روی شمال اروپا رخداد فرارفت سرد بر روی آسیا رخ خواهد داد که نتیجه آن تقویت چرخندی (سیکلونی) ورت قطبی بر روی سیبری خواهد بود. گسترش تدریجی ورت قطبی و کشیدگی آن تا شمال دریا خزر سبب تقویت و فراگیر شدن توده هوای سرد بر روی آسیا (سیبری) شده و به تدریج به سمت غرب و بر روی بخش هایی از اروپا گسترش هوای سرد سیبری پس از مدتها حاکمیت الگوی توده هوای گرم بر روی این منطقه مورد انتظار خواهد بود. 


رها ورد الگوی یاد شده گسترش توده هوای کم ارتفاع بر روی عرض های معتدله طی اوا آبان و اوایل آذر ماه 97 خواهد بود. با توجه به تضعیف زبانه های غربی توده هوای پرفشار سیبری و همچنین تقویت الگوی واچرخندی بر روی بخش های شرق - جنوب شرقی کشور روند افزایش نسبی دما هوا طی هفته پیشرو غالبیت خواهد داشت و هوا نسبت به روزها اخیر که تجربه گردید تعدیل میابد. از نظر الگوهای بارندگی با فعالیت توده هوا بارشزا جنوبغربی که تا بر روی بخش وسیعی از کشور فعالیت خواهد نمود با وج آن طی روز شنبه 26 آبان طی یه مدت کوتاه کشور با جوی نسبت کم بارشی مواجه خواهد شد. اگر به الگوهای فعلی بتوان اطمینان داشت، از نیمه دوم هفته پیشرو  به سمت روزهای واپسین با گسترش تراف مورب حاصل از ورت قطبی آسیا بروی شرق مدیترانه رخداد پدیده سیکلون زائی و تشکیل توده هوای کم ارتفاع ناپایدار در غرب منطقه و فعال شون دوباره جبهه  بر روی دریا سرخ مجددا ورود موج بارشی از جنوب غرب به روی کشور می تواند بارندگی ها را از این بخش رقم بزند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
اطلاعیه در خصوص بارندگی های شدید و سیل آسا منطقه و ایران طی دهه آ آبان ماه 1397

درخواست حذف اطلاعات


بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که طی دهه آ آبان ماه 97، با الگوی استقرار کم ارتفاع بر روی مدیترانه شرقی و جابجایی شرق سوی محور پر ارتفاع جنب حاره شرایط برای تداوم و تشدید ناپایداری جو در منطقه و ایران مهیا بوده و بارندگی ها در سطح منطقه گسترش خواهد یافت. حضور پر ارتفاع عمیق بر روی عرض های شمالی (اروپا) با کشیدگی  تراف کم ارتفاع آسیا به سمت جنوب غرب آسیا و تکشیل چرخند بر روی شرق مدیترانه همراه می گردد. میانگین آرایش خطوط هم ارتفاع تراز 500 توپاسکال سوی جنوب غربی - شمالی شرقی را نشان می دهد که شرایط مناسبی به جهت ارسال امواج ناپایدار و گسترش جریانات مرطوب را به روی کشور نشان می دهد.


از اینرو طی ده روزه انتهای آبان ماه باید نسبت به وقوع بارش های سیل آسا و شدید در برخی از مناطق واقع در غرب، جنوب غرب و حتی نواحی داخل تر مرکزی آمادگی ها و احتیاط لازم را مبذول نمایند.الگوی بارش از مدل cfs نشان می دهد که بطور میانگین طی 10 روزه واپسین از آبان ماه 97، جبهه بارشی بر روی بخش شرقی مدیترانه، شمال شرق آفریقا، دریا سرخ، ترکیه، ، اردن، عربستان، عراق و ایران گسترش خواهد یافت. این منطقه بارندگی شامل 200 الی 400 درصد نرمال این مناطق می باشد که با توجه به این قم بسیار بالا می توان دریافت که مقادیر بارش در برخی از مناطق قابل توجه بوده و استعداد سرزمین های منطقه به جهت وقوع سیلاب، آسیب زا این شرایط را هشدار می دهد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]اطلاعیه در خصوص بارندگی های شدید و سیل آسا منطقه و ایران طی دهه آ آبان ماه 1397

درخواست حذف اطلاعات


بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که طی دهه آ آبان ماه 97، با الگوی استقرار کم ارتفاع بر روی مدیترانه شرقی و جابجایی شرق سوی محور پر ارتفاع جنب حاره شرایط برای تداوم و تشدید ناپایداری جو در منطقه و ایران مهیا بوده و بارندگی ها در سطح منطقه گسترش خواهد یافت. حضور پر ارتفاع عمیق بر روی عرض های شمالی (اروپا) با کشیدگی  تراف کم ارتفاع آسیا به سمت جنوب غرب آسیا و تکشیل چرخند بر روی شرق مدیترانه همراه می گردد. میانگین آرایش خطوط هم ارتفاع تراز 500 توپاسکال سوی جنوب غربی - شمالی شرقی را نشان می دهد که شرایط مناسبی به جهت ارسال امواج ناپایدار و گسترش جریانات مرطوب را به روی کشور نشان می دهد.


از اینرو طی ده روزه انتهای آبان ماه باید نسبت به وقوع بارش های سیل آسا و شدید در برخی از مناطق واقع در غرب، جنوب غرب و حتی نواحی داخل تر مرکزی آمادگی ها و احتیاط لازم را مبذول نمایند.الگوی بارش از مدل cfs نشان می دهد که بطور میانگین طی 10 روزه واپسین از آبان ماه 97، جبهه بارشی بر روی بخش شرقی مدیترانه، شمال شرق آفریقا، دریا سرخ، ترکیه، ، اردن، عربستان، عراق و ایران گسترش خواهد یافت. این منطقه بارندگی شامل 200 الی 400 درصد نرمال این مناطق می باشد که با توجه به این قم بسیار بالا می توان دریافت که مقادیر بارش در برخی از مناطق قابل توجه بوده و استعداد سرزمین های منطقه به جهت وقوع سیلاب، آسیب زا این شرایط را هشدار می دهد. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تحلیل الگوهای حاکم بر جو طی فصل زمستان 1397 بر اساس سال های آنالوگ مشابه (شماره 1)

درخواست حذف اطلاعات


بررسی سال های آنالوگ مشابه با الگوهای فصل زمستان 1397 بر اساس شاخص های پیوند از دور را بروی ویدئو زیر مشاهده می نمائید.در انیمیشن ویدئویی بالا الگوی سال های آنالوگ را برای میانگین سه ماهه ژانویه تا دسامبر (فصل زمستان) مشاهده می نمائید. دقت کنید نواحی آبی رنگ شامل مناطق با ارتفاع کمتر (کمفشار) و مناطق قرمز رنگ شامل پرارتفاع (پرفشار) لایه تراز 500 توپاسکال می باشد. برای درک درست از الگوهای این سال ها ما در نقشه ذیل میانگین برآیند کل این سال ها را برای تک تک ماه های دسامبر تا مارس ترسیم کردیم.


در یک نگاه کلی به نظر می رسد در این سال ها الگوهای نصف النهار در جریانات چیره بادهای غربی نمیکره شمالی بارز می باشد و فراز و فرود در جریانات غربی به چشم می خورد. نکته بعدی بلاکینگ پایدار و قوی عرض های شمالی در حد فاصله اسک ناوی - غرب روسیه (اروپای شرقی) می باشد که سبب می گردد جریانات آسیا را به بطرف جنوب گسترش دهد که وجه سرمایشی الگوها را نشان می دهد.


از طرف دیگر بر روی غرب منطقه خاورمیانه الگوی پرفشار (واچرخند) و در شرق منطقه  الگوی کمفشار (چرخند) این وضعیت می تواند بر روی موقعیت و ح محور روباد جت جنب حاره تاثیر گذاشته و بدین ترتیب مسیر حرکت سامانه های آب و هوایی را دچار نوساناتی نمیاد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
رویداد گسستگی ورت قطبی استراتوسفری و هجوم توده هوای سرد قطبی بر روی کشور طی هفته آینده

درخواست حذف اطلاعاتالگوهای آب و هوای نشان دهنده رخداد گُسستگی خفیفی بر روی ورت قطبی استراتوسفری طی هفته آینده می باشد و پس از آن ورت مجددا به ح پایدار و منجسم باز می گردد، اما بعد چه اتفاقی می افتد؟ آ ین برونداد مدل gfs نشان می دهد مجددا یک رویداد دیگر گُستتجزئی ورت قطبی روی می دهد. این به احتمال زیاد به این معنی است که الگوی خفیف پیش بینی شده مذکور کوتاه مدت بوده و به طور متوالی رخ می دهد.


gfs پیش بینی می کند که بلاکینگ به همراه وقوع دماهای معتدل (گرم)  بر روی اروپا برای هفته ها با شکل گیری توده هوای پرفشار [الگوی گردش آنتی سیکلونی (پادساعتگرد)] نیروی کافی برای راندن هوای سرد سیبری به سمت جنوب را فراهم می آورد.
با توجه به نقشه های پیش ی طی هفته پیشرو با گسست خفیف ورت قطبی و تشدید واچرخندی پرفشار اروپایی هوای سرد شمالی از سیبری روسیه به عرض های جنوبی تر کشیده خواهد شد، همزمان زبانه توده هوای پرفشار و بسیار سرد از عرض های قطبی به طرف جنوب جابجا می گردد. بتدریج طی نیمه دوم هفته پیشرو کشور تخت تاثیرات ناشی از هوای سرد توده هوای پرفشار قرار می گیرد. طی این مدت به دلیل وجود جریانات شمالی بر روی غرب خاورمیانه و گذر امواج غربی بطور متوالی ارسال موج های ناپایدار بر روی کشور و رخداد بارندگی ها بر روی بخش های غرب، مرکز و مناطقی از جنوب کشور خود نمایی خواهد کرد. طی نیمه دوم تا روز های پایانی با رخنه هوا سرد از عرض های بالاتر به روی کشور  با کاهش شدید و قابل توجه دما هوا، در بسیاری از مناطق هوای سرد زمستانی حاکم می گردد، این هوای سرد با توجه به وجود امواج ناپایدار در مناطقی از کشور بشکل اولین برف زودهنگام سال ظاهر می گردد. 
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]هفته آینده با گسستگی در ورت قطبی هوای سرد سیبری گسترش می یابد، معما زمستان 97 در پی پدیده گرمایش ناگهانی استراتوسفری

درخواست حذف اطلاعاتتعریف - در نیمکره شمالی (nh) گسترش های سرد بطرف عرض های جنوبی به طور فزاینده ای وابسته به گسستگی ورت قطبی می باشد. در غیاب گسست در ورت قطبی یا زمانی که ورت قطبی قوی و پایدار است، یک گرمایش عمومی به ویژه دما گرمتر سطح آب دریا (ssts) به شدت مطلوب دماهای ملایم و حتی دماهای گرمتر از نرمال بلند مدت طی زمستان می باشد. با رخداد گسستگی ورت قطبی شرایط آب و هوایی زمستان سخت تربرای هفته ها و احتمالا ماه ها در مناطق خاصی از نیمکره شمالی حکمفرما می گردد و دماهای معتدل تا بسیار معتدل کاهش می یابد.  


در هفته گذشته در مورد احتمال چند شاخه شدن مسیر ارتباط تروپوسفر-استراتوسفر در هفته ها و ماه های آینده مورد بحث هواشناسان قرار گرفت. احتمال می رود که در هفته های آینده به یکی از این چند شاخه شدن نزدیک می شویم. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، بر روی نمودار عمودی ناهنجاری ارتفاع قطبی (pch)، ارتفاع ستون جو کلا قطبی گرم بر تروپوسفر استقرار داشته، نشانه ای از بلاکینگ عرض بالا، محسوب می گردد. اگر چه pchs های سرد در استراتوسفر متمرکز هستند، پیش بینی می شود pch ها طی هفته آینده به شرایط عادی باز گردند. پیش بینی یک پالس نسبتا ضعیف از شار فعالیت موج عمودی (wafz) به سبب آنکه در پیش بینی های پیاپی بزرگی آن افزایش یافت نیاز به بررسی داشته و هم اکنون پیش بینی می گردد که پالس نسبت به پیش بینی هفته گذشته قوی تر باشد.پیش بینی می شود، طی چند هفته آینده و حتی در اوایل زمستان چندین فاکتور یا عناصر مطلوب وجود دارد که باعث گسستگی ورت قطبی می گردند:


1-اولین عامل نوسان شبه دو سالانه (qbo) است. این شاخص در حال حاضر در فاز شرقی یا منفی خود است که به نفع ورت ضعیف تر و یا گسستگی بیشتر ورت قطبی می باشد. انتظار می رود qbo در زمستان به فاز غربی یا مثبت تبدیل شود که بیشتر به گسستگی ورت قطبی منجر خواهد شد.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تحلیل وضعیت الگوی آب و هوای ماه نوامبر 2018 (شماره 3: تحلیل وجی مدل cfsv2.0)

درخواست حذف اطلاعات


آ ین آپدیت مدل cfsv2 ماه نوامبر 2018 منتشر شد! 
نکاتی که می توان از این برونداد استنباط نمود به شرح ذیل می باشد: استقرار مرکز پر ارتفاع عمیقی بر روی اروپا به چشم می خورد، این پر ارتفاع بر روی مرکز اروپا استقرار دارد و سبب انحراف مسیر توده های آب و هوایی جریانات غربی منطقه معتدله بر روی اروپا می گردد، نتیجه چنین شرایط کاهش قابل توجه سامانه های آب  هوایی بر روی اروپا و در نتیجه بالا رفتن ساعات آفت بر روی قاره که مصادف خواهد بود با کاهش بارندگی ها و به دنبال آن متوسط دما هوا بر روی بخش وسیعی از این قاره بالاتر از حد نرمال پیش بینی می شود. این تغییرات اما بر روی منطقه جنوب غرب آسیا (و ایران) کاملا بالع خواهد بود. با توجه به الگوی واچرخندی (ساعتگرد) بر روی پرفشار اروپا، مکرراً هوای سرد آسیا (سیبری) جلوی پرفشار مذکور به سمت جنوب هدایت می گردد. این هوای سرد بر روی آسیا مرکزی، میانه، ایران و بخش هایی از خاورمیانه موجب بروز نابهنجاری منفی دما هوا در جنوبغرب آسیا خواهد شد. با کاهش ملموس و قابل توجه دما هوا، به نظر می رسد، برف های کوهستانی بر روی کشور طبق نرمال آغاز و حتی نسبت به شرایط نرمال زودهنگام رخ دهد.
در طی میانگین اسمبل ده روزه، مرکز ناوه کم ارتفاع بر روی جنوبشرق قزاقستان بسته شده و امتداد فرود آن در راستای جنوب غربی به ایران کشیده می گردد که در ادامه به مرکز کم ارتفاع بر روی شرق مدیترانه (غرب خاورمیانه) ملحق می گردد، در واقع رخداد پدیده فرارفت سرد از جانب پرفشار اروپا بر روی غرب خاورمیانه، شرایط و بستر برای شکلگیری و گسترش کم ارتفاع مورب آسیایی را فراهم می نماید.مرکز فعالیت کم ارتفاع شرق مدیترانه با الگوی پادساعتگرد خود موجب انتقال هوای مرطوب جنوبی از دریا سرخ به سمت ایران می گردد. بنابر این شرایط در سطح منطقه حاکی از رخداد الگوی بلاکینگ ماندگار می باشد. 


در اسمبل یکروز که آ ین تحولات و تغییرات الگوها طی برونداد مدل cfsv2 نشان می دهد، مرکز فعالیت کم ارتفاع شرق مدیترانه تضعیف و به سمت موقعیت جنوبی تر بر روی جنوب دریا سرخ - عربستان جابجا گردیده ست، مرکز پر فشار اروپا شدت بیشتری یافته و حدود جنوبی آن پیشروی بیشتری به سمت جنوب بر روی منطقه را نشان می دهد. مرکز ناوه عمیق سیبری از نواحی شرقی به سمت غربی تر بر روی عرض های جنب قطبی جابجا شده و شدت آن نیز بیشتر می باشد که در راستای جنوبغربی با مرکز ناوه مستقر بر روی قزاقستان ارتباط دارد. 


نتیجه این شرایط محدود شدن منطقه فرانرمال بارشی بر روی بخش های غربی و مناطقی از نیمه شمالی کشور و کاهش بارش ها نسبت به نرمال بر روی نواحی از نیمه جنوبی کشور که با رنگ قهوه ای نمایش داده شده ست. با عنایت به رخداد الگوی منفی شاخص nao به عنوان فاز غالب، بارندگی ها تا دهه اول آذر ماه 97 به طور میانگین بر روی نیمه غربی کشور با قطعیت بالائی فراتر از نرمال بلند مدت پیش بینی می گردد، همچنین بر روی غرب سواحل خزر (گیلان) و بخش هایی از شمال شرق کشور سیگنال های پربارشی نسبت به نرمال بلند مدت دیده می شود، گرچه شدت فرانرمال بارشی بر روی استان گیلان طی اسمبل یکروزه به دلیل توسعه فرابار اروپا کاهش یافته ست. فرانرمالی بر روی دامنه های زاگرس به سمت بخش های مرکزی کشور نیز کشیده خواهد شد. بر روی استان های حاشیه رشته کوه البرز جنوبی بارندگی ها قاعدتا باید نرمال بوده که این فرانرمالی بارش ها بر روی البرز غربی از قطعیت بالاتری برخوردار می باشد و بالا ه بر روی بخش های جنوبی کشور برای استان های واقع در جنوب شرق کشور (سیستان و بلوچستان) که نوامبر جز محدوده فصل بارندگی آنها محسوب نمی گردد، در هر دو آپدیت سیمایی از گرایش به کمتر از حد نرمال بلند مدت را نشان می دهد بر روی استان ها واقع در حاشیه خلیج فارس همچون بوشهر و خوزستان بالاترین میزان عدم قطعیت در پیش بینی ها دیده می شود، به نظر می رسد با توجه به فعالیت امواج ناپایدار ناشی از چرخند کمفشار شرق مدیترانه منطقه جنوب غرب و حاشیه خلیج فارس (بخش شمالی) از بارندگی های نرمال و فراتر از حد نرمالی برخودار باشد[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]بدنبال فعالیت موج بارشزا احتما آبگرفتگی معابر عمومی و سیل شدن رودخانه ها در مناطق جنوبغرب، غرب کشور و استان گیلان

درخواست حذف اطلاعات

با توجه به استقرا سامانه فعال و نسبتا کند بر روی منطقه، بتدریج بارندگی های ناشی از این سامانه  از امروز دوشنبه 14 آبان 97 از سمت بخش های غربی کشور آغاز خواهد شد و تا روزهای پایانی هفته در بسیاری از مناطق کشور شاهد بارندگی و بتدریج کاهش دما خواهیم بود. بیشترین میزان بارش های ناشی از این سامانه بر روی استان های غربی و بخصوص جنوبغربی کشور و همچنین غرب سواحل دریا خزر ریزش خواهد نمود. با توجه به تقویت جریانات شمالی از روز 15 آبان 97 بارندگی ها نیز بر روی غرب دریا خزر شدت می یابد و به دنبال آن افت دما رخ می دهد. لذا شدت بارندگی های سامانه پیشرو از اوا روز دوشنبه، طی روز 15 آبان 97 پیش بینی می گردد که تا اوایل وقت روز چهارشنبه ادامه خواهد داشتلذا برای استان های گیلان، غرب مازندران و همچنین استان های واقع در غرب شامل کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان، خوزستان، شمال بوشهر و فارس، غرب اصفهان و جنوب استان های مرکزی و همدان شدت بارندگی ها پیش بینی می شود. لذا باتوجه به شدت بارندگی ها احتمال وقوع آبگرفتگی معابر عمومی، سیل شدن مسیل ها در مناطق یاد شده وجود خواهد داشت.


طی روزهای دوشنبه لغایت روز (اوج فعالیت سامانه) در برخی مناطقی از استان های خوزستان، لرستان ، ایلام، غرب و جنوب کرمانشاه و غرب کردستان در ساعات بعدازظهر به علت رشد ابرهای تندری علاوه بر احتمال سیلاب ناگهانی، وقوع تگرگ و صاعقه دور از انتظار نمی باشد. لذا به هموطنان عزیز بخصوص در این مناطق توصیه می شود ضمن بکارگیری تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارتهای احتمالی از توقف در مسیل ها و مناطقی که می تواند مسیر گذر سیلاب های ناگهانی شود و از توقف در مناطق مستعد تگرگ و صاعقه خودداری نمایند.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تحلیل وضعیت الگوی آب و هوای ماه نوامبر 2018 (شماره 2: تحلیل وجی مدل ecmwf-eps)

درخواست حذف اطلاعاتدر پست (دوشنبه 23 مهر 1397 ساعت 00:33)  تحلیل وضعیت الگوی آب و هوای ماه نوامبر 2018 را بر اساس وجی مدل tcc بیان (اینجا را ببینیدحال به بررسی الگوی های آب و هوایی بررسی الگوهای بلند مدت طی یکماهه نوامبر 2018 می پردازیم:

اولین نکته در وجی مدل ecm از استقرار پشته پرفشار عمیق که منجر به بلاک جریانات معمول آب و هوای غربی در عرض های شمالی  بر روی اروپا می گردد، حکایت دارد. ساعتگردی مداوم بر روی منطقه پرفشار اروپا سبب شارش های سرد شمالی بر روی آسیا میانه تا خاورمیانه شده، بر روی این منطقه تشکیل ناوه عمیق آسیا میانه و الگوی چرخندی کم ارتفاع بر روی شمال دریا سرخ - شرق مدیترانه موجب الگوهای سرد و همچنین جریانات مرطوب جنوبی در منطقه و ایران می گردد. چنین به نظر می رسد که چرخندی بر روی دریا سرخ از عرض های شمالی تحت جریانات  سرد شمالی -شمال شرقی و از جنوب با گسترش هوای گرم جنوبی همراه بوده و به دلیل عقب نشینی جنوبسو و جایجایی مداریِ شرقسوی مرکز پرارتفاع جنب حاره بر روی دریا عرب، الگوهای بادمداری شرقوزان بر روی آب های جنوبی (دریا عرب و شمال اقیانوس هند)  تقویت و سرانجام از مسیر دریا سرخ با جریانات جلویِ کم ارتفاع مذکور همگرا می گردد. همگرایی بر روی دریا سرخ سبب فعال و عمیق شدن جبهه های بارندگی بر روی مسیر شمال شرق آفریقا - زاگرس می گردد. به عبارت دیگه گذر امواج کم ارتفاع در لایه تراز میانی جو با همراهی رطوبت دریا سرخ موجب گسترش منطقه بارندگی از دریا سرخ به سمت فلات ایران می گردد. 


سیمای الگوی بارش یکماهه نوامبر از وجی مدل eps نمایه اسمبل  نشان می دهد کهطی یکماهه نوامبر 2018، ما با دو هسته بارشی مواجه خواهیم بود: یک هسته بر روی سواحل دریا خزر  و هسته دوم بر روی جنوبغرب کشور متمرکز بر دامنه های زاگرس جنوبغربیویژگی دوم دیگر گستردگی بارندگی ها بروی کشور (به استثنای جنوبشرق) می باشد. بطور کلی عمده بارندگی ها در نیمه غربی - شمالی کشور متمرکز خواهد بود. هسته های بارندگی در نیمه جنوبی کشور بر روی ارتفاعات کرمان، نیمه شمالی استان های فارس و بوشهر، شمال خلیج فارس و جنوب غرب کشور می باشد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]باران و کاهش دما میهمان سواحل خزر، تداوم هوا سرد بر روی کشور، موج جدید و تازه نفس از روز دوشنبه وارد کشور می گردد

درخواست حذف اطلاعات


با توجه به نقشه های هواشناسی، به سبب عبور امواج تراز میانی بر روی دریا خزر و نفوذ زبانه های توده هوای پرفشارطی امروز پنجشنبه 10 آبان 97 باید منتظر وقوع بارندگی ها بر روی سواحل دریا خزر باشیم. این بارش ها به همراه کاهش محسوس دما هوا تا فردا بر روی استان های گیلان، مازندران و ارتفاعات گلستان تداوم خواهد داشت. شدت بارش ها بر روی غرب دریا و بروی استان گیلان پیش بینی می گردد. تا روز کاهش دما هوا بر روی سواحل دریا خزر بین 4 تا 8 درجه سلسیوس انتظار می رود.


همچنین طی فردا 11 آبان 97  بر روی ارتفاعات البرز واقع در استان های تهران و سمنان رخداد بارش برف نیز پیش بینی می گردد. با توجه به استقرار مرکز یک سامانه فعال بر روی دریا سرخ و ارسال امواج ناپایدار ناشی از آن به بخش های غربی کشور پوشش ابر ناشی از آن آسمان مناطق بخش هایی از جنوب، جنوبغرب و غرب کشور را در بر می گیرد و رخداد رگبارهای خفیفی پیشقراول آن بر روی مناطقی از جنوب غرب و غرب کشور طی روزهای منتهی به اوایل هفته آتی پدیده غالب می باشد، اما با نزدیک شدن سامانه مذکور به بخش های غربی کشور بارندگی ها از روز دوشنبه 14 آبان 97 از سمت غرب آغاز خواهد شد و تا روزهای پایانی هفته آینده بخش وسیعی از غرب، شمال، مرکز و شمال شرق کشور متاثر از آن بارندگی خواهند داشت. 


با توجه به نفوذ شارش های سرد شمالی طی روزهای منتهی به اوایل هفته پیشرو دما هوا در بیشتر مناطق کشور روند کاهش را خواهد داشت و بر برودت هوا افزده می گردد این کاهش دما هوا  بر روی شمال شرق، نیمه شرقی و بخش های مرکزی کشور نمود بیشتری خواهد داشت. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]هُرمِ پدیده فون، دمای گنبد کاووس را به 39 درجه رساند، توده هوا گرم به طرف شرق، به عقب رانده می شود...

درخواست حذف اطلاعات


همانطور که اطلاع رسانی شده بود و امروز از خیلی از ایستگاه های واقع در نوار ساحلی دریا خزر به ثبت رسید، هوا گرم کاملا تابستانی بر روی سواحل خزر بود. گرمترین منطقه در این بخش در تاریخ پنجشنبه 3 آبان 97  گنبد کاووس با دمای 38.5 درجه سیلسیوس گزارش شد که دمای استثنایی در این موقع از سال محسوب می گردد. هوا گرم حاکم بر روی سواحل دریا خزر موجب ایجاد آنومالی (انحراف نسبت به شرایط عادی) حدودا 9 الی 11 درجه دما نسبت به شرایط عادی این موقع از سال گردید. اگر بخواهیم از هر استان ساحلی دریا خزر چند گرمترین ایستگاه ها را نام ببریم می توان در استان گیلان به رودسر و لاهیجان با 37 درجه، رشت 36 درجه، در استان مازندران ساری و آمل با 35 درجه و در استان گلستان بعد از گنبد کاووس می توان به اینچه برون، کلاله، انبارالوم و مینودشت با 37 درجه اشاره داشت.


طبق مدل های هواشناسی که از روزهای قبل بررسی نموده ایم و با عنایت به آ ین وجی مدل های هواشناسی این هوای گرم به تدریج به سمت شرق جابجا خواهد شد، بنابر این هوا گرم بر روی استان گیلان بتدریج تضعیف خواهد شد و فردا بعد از ظهر بتدریج از سمت غرب دریا سوی جریانات تغییر خواهد کرد، بنابر این استقرار هوای گرم و حرکت آن به سمت شرق بر روی نواحی شرقی مازندران، گلستان و استان های واقع در شمال شرق کشور را انتظار داریم.همانطور که در نقشه ملاحظه می گردد، فردا بعد از ظهر هوای گرم به سمت شرق سواحل و بر روی شمال شرق کشور استقرار خواهد داشت. الگوهای دمایی برای روز بیشینه 36-38 درجه سلسیوس را بر روی نواحی جلگه ای گلستان پیش بینی می کنند که هوای گرم و تابستانی را نشان می دهد. از اینرو همچنان توصیه می شود تا عادی شدن شرایط دمایی از افروختن آتش در سطح جنگل ها خودداری و قبل از ترک تفرجگاه ها از خاموش شدن آتش اطمینان کامل حاصل گردد.


از بعد از ظهر روز بتدریج با نفوذ زبانه های توده هوای پرفشار بر روی سواحل دریا خزر و تغییر سوی جریانات از سمت غرب دریا افت دما تدریجا آغاز خواهد شد، این افت دما تا اوایل هفته آینده بر روی کرانه های دریا خزر تداوم خواهد داشت، ورود هوای سرد موجب افت دما بین 15 الی 17 درجه در استان گلستان و 10 الی 15 درجه دما هوا بر روی استان های گیلان و مازندران خواهد شد.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]