رسانه
رسانه

جهاد کبیرمعنای دانشجویی در کلام حسن رحیم پور ازغدی

درخواست حذف اطلاعات

معنای دانشجویی چیست؟ 16 آذر زمان انجام کدام وظیفه است؟

ما بالاتر از قانون اساسی منشور و حقوق شهروندی و حقوق مدنی نداریم؛ کل این حقوق در مترقی ترین وجهش در قانون اساسی آمده است. در 16آذر که به عنوان دانشجویی مطرح شد، بزرگ ترین مطالبه دانشجو باید این ها باشد. بگوید ما می خواهیم همین قانون اساسی اجرا شود.

بندهایی راجع به قوه قضاییه هست؛ دانشجوی ما، دانشجویی باید از قوه قضاییه مدام این ها را مطالبه کند؛ بروید بخوانید بندهای مربوط به قوه قضاییه را در قانون اساسی و مطالبه کنید از آن ها.

بندهای مربوط به مجلس را بخوانید و یقه ی مجلس و نمایندگان مجلس را باید ب رید.

امر به معروف و نهی از منکر یعنی این؛ دانشجویی یعنی این.

وظایف ت { در قانون اساسی } که جوان ها باید مطالبه کنند.منبع: http://jehadekabir. /