رسانه
رسانه

اطلاعیه لباساطلاعیه لباس

درخواست حذف اطلاعات

صبح ساعت ده بود که به امید پیدا یه خیاطی زدم بیرون

داشتم کوچه هارو میگشتم که یکی از دوستام که ب بهش پیام داده بودم بهم زنگ زد

رفتم خونه شو کااری لباسمو تموم کرد

خیلی از لباسم خوشش اومد

گفت اصن پیدا نیست که پارچه ت معمولیه


پارچه م یه حریر سرمه ایه با گلای ریز سفید

فردا میگم خواهرم ع بگیره و براتون میذارمش