رسانه
رسانه

بازار کاشانبازار کاشان

درخواست حذف اطلاعات
اسمش بازاره! منتها اگه اهلش باشی که بخوای سر ی تو پیچ و خماش، میرسی به یه جاهایی که پره از بوی بقالی های قدیم، خشت و گل و آفتاب، ساختمونهای نیمه جونی که شاید از صاحبان پیر و مرده ی خود سال هاست خبر ندارند. حجره های رنگ و قالی، حجره های چای و برنج، حجره های مس و گیوه، که سر در گریبان خود فرو برده و با چشمانی نیمه باز، انتظار ت یب می کشند! باز کاشان، آنجا که بازار نیست!منبع: http://kashan. /