رسانه
رسانه

ع | شلیک انسان به وسیله توپ در سیرکع | شلیک انسان به وسیله توپ در سیرک

درخواست حذف اطلاعات
ازخطرناک ترین بدلکاری های تاریخ شلیک انسان به وسیله توپ در سیرک ها و نمایش در دهه ۱۹۳۰در بود. در این نمایش فرد به آسمان پرتاب می شد و روی تشکی فرود می آمد.