رسانه
رسانه

استقبال از «سیرک حیوانات» در قیداراستقبال از «سیرک حیوانات» در قیدار

درخواست حذف اطلاعات
نمایش «سیرک حیوانات» ویژه ک ن، در قیدار از توابع استان زنجان با استقبال زیادی رو به رو شده است.