رسانه
رسانه

تقریراتهفته ششم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: اتمام مباحث مرتد ملی و بررسی سه مسئله

درس خارج اصول: ادامه مباحث مخصص مجمل

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته چهارم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: شروط ارتداد

درس خارج اصول: آنچه دل به عموم دارد و عام مخصص

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته پنجم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: مباحث مرتد ملی

درس خارج اصول: مباحث مخصص مجمل

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته بیست و هفتم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: اتمام مباحث حد سرقت

درس خارج اصول: اتمام مباحث مفهوم شرط

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته اول درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: آغاز مباحث حد محارب

درس خارج اصول: آغاز بحث مفاهیم

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته دوم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: اتمام مباحث اولیه حد محارب و بررسی سه مسئله

درس خارج اصول: تحریر محل نزاع و دل استثناء بر حصر

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته سوم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: اتمام مباحث حد محارب و آغاز بحث حد مرتد

درس خارج اصول: اتمام بحث مفاهیم و آغاز بحث عام و خاص

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته چهارم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: شروط ارتداد

درس خارج اصول: آنچه دل به عموم دارد و عام مخصص

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته بیست و ششم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: ادامه مباحث حد سرقت بررسی مسائل سوم تا ششم

درس خارج اصول: ادامه بررسی امر سوم از مفهوم شرط

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته بیست و چهارم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: حد سرقت

درس خارج اصول: بررسی امر اول و ثانی از مباحث مفهوم شرط

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته بیست و پنجم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: ادامه مباحث حد سرقت و بررسی دو مسئله از لواحق

درس خارج اصول: بررسی امر سوم از مفهوم شرط

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته بیست و دوم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: صور حرز و مسئله نباش

درس خارج اصول: آغاز مقصد ثالث در مفاهیم

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته بیست و سوم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: حد چگونه ثابت میشود؟

درس خارج اصول: مفهوم شرط

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته پانزدهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: بررسی چهار مسئله احکام حد مسکر

درس خارج اصول: بررسی مقدمات چهار تا شش از مقدمات فصل «آیا نهی از شیء مقتضی فسادش است؟»

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته شانزدهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: پایان مباحث حد مسکر و آغاز بحث حد سرقت

درس خارج اصول: تبیین دو وصف صحت و فساد

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته هفدهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: بررسی پنج شرط از شروط اجرای حد سرقت

درس خارج اصول: بررسی اصل در مسئله و اقسام متعلق نهی

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته هجدهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: اتمام بحث شروط و بررسی دو مسئله

درس خارج اصول: مقام اول در عبادات

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته نوزدهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: اتمام چهار مسئله و بررسی شرایط مسروق

درس خارج اصول: مقام ثانی در معاملات

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته بیستم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: ادامه مباحث شرایط مسروق

درس خارج اصول: تذنیب و اتمام بحث نواهی

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته بیست و یکم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: ادامه مباحث شرایط مسروق

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب