رسانه
رسانه

تقریراتهفته دهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: آغاز باب ثالث کتاب حدود مباحث دفاع

درس خارج اصول: اتمام بحث قبل و طرح مسئله استثناء بعد از بعد از جمل متعدد

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته یازدهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: بررسی پنج مسئله از باب دفاع

درس خارج اصول: جواز تخصیص قرآن به خبر واحد

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته دوازدهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: اتمام مباحث حدود و تعزیرات و آغاز مباحث قصاص

درس خارج اصول: آغاز مباحث پایانی عام و خاص

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته سیزدهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: مبا و تسبیب در قتل عمد

درس خارج اصول: اتمام مباحث عام و خاص وآغاز مباحث مطلق و مقید

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته نهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: اتمام باب ثانی از مباحث ما لیس له عقوبة مقدرة

درس خارج اصول: اتمام دو فصل از مباحث عام و خاص

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته اول درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: آغاز مباحث حد محارب

درس خارج اصول: آغاز بحث مفاهیم

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته سوم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: اتمام مباحث حد محارب و آغاز بحث حد مرتد

درس خارج اصول: اتمام بحث مفاهیم و آغاز بحث عام و خاص

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته پنجم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: مباحث مرتد ملی

درس خارج اصول: مباحث مخصص مجمل

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته ششم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: اتمام مباحث مرتد ملی و بررسی سه مسئله

درس خارج اصول: ادامه مباحث مخصص مجمل

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته هفتم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: بررسی شش مسئله از مباحث مرتد

درس خارج اصول: اتمام سه مبحث دیگر از مباحث عام و خاص

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته هشتم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: بررسی سه مسئله و پایان باب ارتداد

درس خارج اصول: آیا عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز است؟

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته چهارم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: شروط ارتداد

درس خارج اصول: آنچه دل به عموم دارد و عام مخصص

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته بیست و هفتم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: اتمام مباحث حد سرقت

درس خارج اصول: اتمام مباحث مفهوم شرط

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته دوم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: اتمام مباحث اولیه حد محارب و بررسی سه مسئله

درس خارج اصول: تحریر محل نزاع و دل استثناء بر حصر

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته چهارم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: شروط ارتداد

درس خارج اصول: آنچه دل به عموم دارد و عام مخصص

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته بیست و ششم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: ادامه مباحث حد سرقت بررسی مسائل سوم تا ششم

درس خارج اصول: ادامه بررسی امر سوم از مفهوم شرط

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته بیست و پنجم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: ادامه مباحث حد سرقت و بررسی دو مسئله از لواحق

درس خارج اصول: بررسی امر سوم از مفهوم شرط

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته بیست و دوم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: صور حرز و مسئله نباش

درس خارج اصول: آغاز مقصد ثالث در مفاهیم

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته شانزدهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: پایان مباحث حد مسکر و آغاز بحث حد سرقت

درس خارج اصول: تبیین دو وصف صحت و فساد

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلبهفته هجدهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96

درخواست حذف اطلاعات

درس خارج فقه: اتمام بحث شروط و بررسی دو مسئله

درس خارج اصول: مقام اول در عبادات

برای صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب