رسانه
رسانه

معرفی کتاب رمان ن امعرفی کتاب رمان ن ا

درخواست حذف اطلاعات

چرا حسین در میدان کربلا تنها شد؟

چرا همان ها که با نامه های ماس آمیز از ایشان دعوت کرده بودند از رو برگردوند؟

رازو رمز دگردیسی مردم کوفه چه بود؟

ایا از ابتدا دروغ گفته بودند؟

چرا از میان یک لشکر و یک حر در آمد و دیگری ابن سعد؟

چرا حسین با اینکه مردم کوفه میشناخت بازهم دعوت انان رو پذیرفت؟

چرا باتمام خاندانشان به کربلا امد؟

چرا مردمی که با شوق و اشتیاق برای نامه نوشتند یا در مقابل قرار گرفتند یا ترسان و شرمنده فرار میکنند که چشم در چشم با نشوند؟

جواب بسیاری از این سوال ها را میتوانید از رمان "ن ا" بدست آورید

" دختری در آستانه 20 سالگی "