رسانه
رسانه

م آباد ، باهمت میسازمتویژگی هایی که یک ک د شورای شهر باید داشته باشد

درخواست حذف اطلاعات
دانش:1- آشنایی با دانش برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی شهری2- آشنایی با دانش مدیریت(اقتصادی ،اجتمایی،غرهنگی و غیره)3- آشنایی با موضوعات شهری و فرایند های موجود در شهر داری ها
توانایی:1- توانایی نگارش متون و اسناد 2- توانایی تشریح وضعیت و حالات3- توانایی ارائه ی ایده های نو4- دارا بودن تجربه مرتبط با موضوع 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]را ارهایی برای تصمیم گیری کار آمد در شوراها (بخش اول)

درخواست حذف اطلاعات
بخش اول: چند پارگی مدیریت شهری مهمترین چالش تصمیم گیری کار آمد: یکی از اصلی ترین موانع فراروی مدیریت شهری در عرصه سیاست گذاری،تصمیم سازی،برنامه ریزی،هدایت و نظارت است. امروزه شهر سیستمی باز است که ساختارهای این سیستم هرکدام دارای کار کردهای خاصی هستند.این عملکردها و کارکردها در پیوستگی فضایی به لحاظ زمانی و و مکانی در حال تغییر و تحول،همچنین در حال باز تولید هستند. ولی بایست توجه داشت کل سیستم شهر چیزی فراتر از تمام اجزا،ساختارها،کارکردها و عملکردهای آن است.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]را ارهایی برای تصمیم گیری کار آمد در شوراها (بخش دوم)

درخواست حذف اطلاعات


بخش دوم:تلاش در اصلاح روش های اشتباه،پایه ای برای تصمیم گیری درست و کار آمد: در بسیاری از موارد،معمولا تفکرات تصمیم سازان و به پیروی از آنان تصمیم گیران در یک سازمان،نتیجه دیدگاه پذیرفته شده ای نسبت به آینده است که اصطلاحا به آن "آینده ی مرسوم" گفته می شود.در "آینده ی مرسوم" دیدگاهی است که طی آن اعضای تصمیم گیر سازمان با رصد سیر سازمان نسبت به مسیر حوادث گذشته،حال و آینده به دریافتی رسیده اند که تغییر آن به سادگی امکان پذیر نیست.در این وضعیت اکثر پیش بینی ها بر این منوال و  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]را ارهایی برای تصمیم گیری کار آمد در شوراها (بخش سوم)

درخواست حذف اطلاعات

بخش سوم:

شیوه ی عمل در تصمیم گیری کار آمد: در تصمیم گیری کار آمد با تمرکز بر روی مواردی که گفته شد تصمیم سازان راهنمایی و عمل تصمیم گیری از سوی شورا و در نهایت تدوین و تصویب برنامه ها و نظارت و هدایت اجرای تصمیمات به صورت منطقی و کار آمد خواهد بود.البته واضح است که هیچ تضمینی برای دسترسی به اطلاعات کامل درباره تمامی مفاهیم کلیدی در تصمیم های مهمی که فرا روی شورا قرار می گیرد،وجود ندارد،زیرا آگاهی کامل و کافی از متغیرهای کلیدی در دنیای واقعی بسیار دشوار است.به هر حال باید به کمک اطلاعات و ابزارهای موجود به درکی هرچه عمیق تر و جامع تر از تک تک وضعیت های محتمل آینده دست یافت و باید توجه داشت هرچقدر اطلاعات در فضای تصمیم گیری کمتر باشد عدم قطعیت ها نیز بیشتر عمق پیدا می کند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]را ارهایی برای تصمیم گیری کار آمد در شوراها:(بخش چهارم )

درخواست حذف اطلاعات


مراحل تصمیم گیری کار آمد:


1_تعیین چارچوب تصمیم:

زمینه تصمیم و اه بنیادی همراه با یکدیگر پس از تلفیق منشور،چارچوب تصمیم را شکل می دهند.زمینه تصمیم،مجموع گزینه های مناسب در یک موقعیت تصمیم گیری است و اه بنیادی نیز ارزش هایی که در پیرامون مورد تصمیم از اهمیت برخوردارند را شفاف می سازد.همچنین دسته ای از پیامدهای احتمالی گزینه ها را که برای کارآمدی تصمیم ضروری است،فهرست می کند.


2_تعریف مسئله:

مراحل متوالی اتخاذ تصمیم شامل مطالعه اولیه یا امکان سنجی،مطالعات تکمیلی،طراحی اولیه،طراحی تکمیلی و اجرا می باشد.با توجه به این مراتب،پیش از هر اقدامی باید چیستی آن مسئله را دریافت و می بایست فرایند تصمیم گیری را با ارائه تعاریف روشن و شفاف از ماهیت مسئله و مشکل آغاز کرد.


3_ساختن مدل ارزشی:

هنگام ساخت مدل ارزشی باید صریحا نسبت به ارزش ها و ترجیحات مورد نظر اعضای شورا و نیز شهروندان آگاهی داشته و آنها را مورد نظر قرار دهیم.در اکثر مواقع شورا با تصمیمات چند هدفی مواجه است که در ذهن هریک از اعضا و شهروندان از ساختار معینی برخوردار است،تلفیق و نزدیک ارزش ها به یکدیگر و رفع دغدغه ها برای اثربخشی تصمیم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.


4_ارزی کیفی:

پس از طی مراحل فوق،اولین گام در فرایند شناسایی و ساختار دهی اه بنیادی،تبیین فهرستی کوتاه از دل مشغولی ها و نگرانی های عمده در این موقعیت تصمیم گیری می باشد تا پی به این واقعیت ببریم که تصمیم ما در درجه ای از درستی است که لازم نیست تصمیم خود را تغییر دهیم و طرح دیگری را جایگزین آن نماییم.

پس از طی مراحل فوق،شورا می تواند با اتخاذ تصمیم لازم دست به اقدامات بعدی بزند.

وظایف و اختیارات شورای ی شهر

درخواست حذف اطلاعات


34 ماده و 9 تبصره

 در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای ی شهر به شرح زیر می باشد :


 1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال

تبصره 1- شورای ی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره 2- شهردار نمی تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.

تبصره 3- نصب شهرداران در ا با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم کشور و در سایر ا به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]بخشی از فعالیت ها و مشخصات حبیب اله خوش کیش

درخواست حذف اطلاعات
 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]تأسیسات و زیرساخت های شهری (فضای سبز)

درخواست حذف اطلاعات

تأسیسات و زیرساخت های شهری (فضای سبز)


         مقدمه:

امروزه مفهوم ا بدون فضای سبز موثر، در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. توجه به فضای سبز به طور عام به عنوان ریه های تنفسی ا تعریف اغراق آمیزی از کارکرد آن نیست،بلکه این شبیه بیان کننده حداقل کارکرد آن در مفهوم اکولوژیک ا به شمار میرود. این فضاها هم از دیدگاه تامین نیاز های زیست محیطی شهرنشینان و هم از نظر تامین فضاهای فراغتی و بستر ارتباط و تعامل اجتماعی آن جایگاهی در خور اهمیت دارد.همچنین توسعه بی رویه شهر ها به صورت افقی و عمودی باعث ت یب طبیعت شده است.

یکی از راه های رسیدن به توسعه پایدار داشتن رفاه و اسایش در زندگی جامعه می باشد ،یکی از عوامل بیرونی تامین اسایش و رفاه در فضاهای پرازدحام شهری فضاهای سبز شهری می باشد . از این رو امروزه بر نقش حساس و تعیین کننده طراحی و برنامه ریزی شهری در جهت حفظ ارتباط و محیط های شهری با فضای سبز و طبیعت تاکید می شود.
 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]وظایف و اختیارات شورای ی شهر در قانون اساسی

درخواست حذف اطلاعات

در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای ی شهر به شرح زیر می باشد(ماده 71):

 

1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال

تبصره 1- شورای ی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره 2- شهردار نمی تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.

تبصره 3- نصب شهرداران در ا با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم کشور و در سایر ا به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.

تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد.

استعفای کتبی با تصویب شورا

برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی

تعلیق طبق مقررات قانونی

فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]