رسانه
رسانه

م آباد ، باهمت میسازمترا ارهایی برای تصمیم گیری کار آمد در شوراها (بخش اول)

درخواست حذف اطلاعات
بخش اول: چند پارگی مدیریت شهری مهمترین چالش تصمیم گیری کار آمد: یکی از اصلی ترین موانع فراروی مدیریت شهری در عرصه سیاست گذاری،تصمیم سازی،برنامه ریزی،هدایت و نظارت است. امروزه شهر سیستمی باز است که ساختارهای این سیستم هرکدام دارای کار کردهای خاصی هستند.این عملکردها و کارکردها در پیوستگی فضایی به لحاظ زمانی و و مکانی در حال تغییر و تحول،همچنین در حال باز تولید هستند. ولی بایست توجه داشت کل سیستم شهر چیزی فراتر از تمام اجزا،ساختارها،کارکردها و عملکردهای آن است.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]را ارهایی برای تصمیم گیری کار آمد در شوراها (بخش سوم)

درخواست حذف اطلاعات

بخش سوم:

شیوه ی عمل در تصمیم گیری کار آمد: در تصمیم گیری کار آمد با تمرکز بر روی مواردی که گفته شد تصمیم سازان راهنمایی و عمل تصمیم گیری از سوی شورا و در نهایت تدوین و تصویب برنامه ها و نظارت و هدایت اجرای تصمیمات به صورت منطقی و کار آمد خواهد بود.البته واضح است که هیچ تضمینی برای دسترسی به اطلاعات کامل درباره تمامی مفاهیم کلیدی در تصمیم های مهمی که فرا روی شورا قرار می گیرد،وجود ندارد،زیرا آگاهی کامل و کافی از متغیرهای کلیدی در دنیای واقعی بسیار دشوار است.به هر حال باید به کمک اطلاعات و ابزارهای موجود به درکی هرچه عمیق تر و جامع تر از تک تک وضعیت های محتمل آینده دست یافت و باید توجه داشت هرچقدر اطلاعات در فضای تصمیم گیری کمتر باشد عدم قطعیت ها نیز بیشتر عمق پیدا می کند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]وظایف و اختیارات شورای ی شهر

درخواست حذف اطلاعات


34 ماده و 9 تبصره

 در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای ی شهر به شرح زیر می باشد :


 1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال

تبصره 1- شورای ی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره 2- شهردار نمی تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.

تبصره 3- نصب شهرداران در ا با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم کشور و در سایر ا به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]تأسیسات و زیرساخت های شهری (فضای سبز)

درخواست حذف اطلاعات

تأسیسات و زیرساخت های شهری (فضای سبز)


         مقدمه:

امروزه مفهوم ا بدون فضای سبز موثر، در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. توجه به فضای سبز به طور عام به عنوان ریه های تنفسی ا تعریف اغراق آمیزی از کارکرد آن نیست،بلکه این شبیه بیان کننده حداقل کارکرد آن در مفهوم اکولوژیک ا به شمار میرود. این فضاها هم از دیدگاه تامین نیاز های زیست محیطی شهرنشینان و هم از نظر تامین فضاهای فراغتی و بستر ارتباط و تعامل اجتماعی آن جایگاهی در خور اهمیت دارد.همچنین توسعه بی رویه شهر ها به صورت افقی و عمودی باعث ت یب طبیعت شده است.

یکی از راه های رسیدن به توسعه پایدار داشتن رفاه و اسایش در زندگی جامعه می باشد ،یکی از عوامل بیرونی تامین اسایش و رفاه در فضاهای پرازدحام شهری فضاهای سبز شهری می باشد . از این رو امروزه بر نقش حساس و تعیین کننده طراحی و برنامه ریزی شهری در جهت حفظ ارتباط و محیط های شهری با فضای سبز و طبیعت تاکید می شود.
 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]