رسانه
رسانه

منزلت حضرت عباس علیه السلاممنزلت حضرت عباس علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات
سجاد علیه السلام: براى عبّاس علیه السلام، نزد خداوند ـ تبارک و تعالى ـ، منزلتى است که همه در روز قیامت، به او رَشک می برند.

الأمالى ، صدوق ، ص 547 ،ح 731

نتیجه تصویری برای مقام حضرت عباسمنبع: http://majid717. /