رسانه
رسانه

سیلی زدن به پلیس رضا شاهسیلی زدن به پلیس رضا شاه

درخواست حذف اطلاعات
در زمان کشف حجاب به وسیله رضا خان پهلوی، رئیس پلیس قم فردی بسیار پست و رذل بود و به زور متوسل می شد تا از سر ن مؤمن چادر و حجاب بر گیرد. او روزی در حرم مطهر حضرت معصومه سلام ا... علیها به میان ن با حجاب و صالحی که برای زیارت رفته بودند، رفت و قصد داشت با زور، حجاب زن مؤمنی را برگیرد که با فریاد و آه و ناله او و دیگر ن حاضر در حرم، آیت ا... مرعشی مطلع شده و به آن قسمت می رود و وقتی موضوع را مشاهده می کند، غیرت و جوانمردی ی وی به جوش می آید و سیلی محکمی به صورت رئیس پلیس می زند، او که سخت از این سیلی یکّه خورده بود، آیت ا... مرعشی را تهدید به قتل می کند، امّآ روز بعد وقتی رئیس پلیس مزبور وارد بازار می شود، قسمتی از سقف بازار بر سر وی فرو می ریزد و در دم هلاک می شود و مردمی که از جریان با خبر بودند، این موضوع را از کرامات آیت ا... مرعشی به شمار می آورند.

خاطرات ماندگار، ص 83منبع: http://majid717. /