رسانه
رسانه

کتابخانه عمومی .. حسن مجتبی(ع)منوجانمعرفی کتاب: خدا در زند ک ن

درخواست حذف اطلاعات

معرفی کتاب:

خدا در زند ک ن

نویسنده: ابراهیم اخوی

معرفی کتاب خدا در زند ک ن

یکـی از دشـوارترین و در عیـن حـال لذت بخش تریـن کارهـا، آمـوزش مفاهیـم دینـی و آشـنا سـاختن کـودک بـا مسائل معنوی است. در ایـن میـان، معرفی خداوند بـه منزلـة اصلی تریـن و ماندگارتریـن مفهوم دینـی، جایگاه ویـژه ای دارد کـه ناآگاهـی والدیـن، گـذار موفـق از ایـن مرحلـة حسـاس را با مشـ وبـه رو میکند. نویسـنده در اثرحاضـر کوشـیده تـا با گـردآوری اطلاعـات دینی و روان ِ شـناختی موجـود در این زمینـه، والدین را با دنیـای کـ ن بیشترآشـنا سـازد و جایگاه مفهـوم خـدا را از نگاه ک ن بررسـی کند. کتاب در قالب پنج فصل سامان یافته است:

فصل نخست، به آثار خداشناسی در زند ک ن میپردازد.

فصـل دوم، بـه فهـم کـ ن از خـدا و مقوله هایـی چـون: راز و نیـاز و دعـا با خـدا اختصـاص دارد. در پایـان این فصـل بـه وظایـف والدیـن در برابـر برداشـتهای خام ک ن اشـاره میشـود.

فصـل سـوم، بـه طور مفصـل در بارة قوانیـن و را ارهـای معرفی خدا به ک ن سـخن میگویـد. 7 قانـون و 14 راهـکار عملـی بـرای ایجاد تصویری واقعگرایانه درذهن ک ن پیشـنهاد میشـود.

فصـل چهـارم، ضمـن تأکیـد بـر ایـن نکتـه کـه بایـد بـه کـودک اجـازة پرسـش در حوزه هـای معنـوی داد، 18پرسـش اساسـی ک ن را مطرح و شـیوة پاسـخگویی به آنها را معر ّفی میکند. پرسشـهایی چون: خدا کیسـت؟ کجاسـت؟ آیـا در آسـمان اسـت؟ آیـا مـرا میبینـد؟ از کجا آمده اسـت؟ شـبیه چیسـت؟ مـو و ابـرو دارد؟ میمیرد؟ میخوابـد؟ و ...

فصل پایانی به مقولة مهم آسیب ِ شناسی پاسخ به پرسشهای معنوی ک ن میپردازد.منبع: http://manoojanlibrary. /عضویت رایگان در 24 آبان ماه روز کتاب،کتابخوانی و کتابدار

درخواست حذف اطلاعات

قابل توجه مراجعین محترم

به اطلاع می رساند عضویت افراد در روز 24 آبان ماه ، روز کتاب

،کتابخوانی و کتابدار در کلیه کتابخانه های عمومی کشور به صورت رایگان

و با پرداخت هزینه صدور کارت عضویت(500تومان) امکان پذیر می باشدمنبع: http://manoojanlibrary. /بخشود جرایم

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعیه
به مناسبت بیست و چهارمین دوره هفته کتاب

جرایم دیرکرد کتاب اعضاء کتابخانه های عمومی
که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه
از تاریخ شنبه 22/8/1395 لغایت پنج شنبه 27/8/1395
اقدام نمایند مورد بخشود کامل قرار می رند.منبع: http://manoojanlibrary. /معرفی کتاب موجود در کتابخانه

درخواست حذف اطلاعات
سقای آب و ادب

معرفی کتاب :«سقای آب و ادب» شامل ده فصل است: عباس علی. عباس ام البنین . عباس عباس. عباس سکینه. عباس مواسات. عباس زینب. عباس ادب. عباس حسین. عباس فرشتگان. عباس فاطمه....
در هر فصل رفت و برگشت روایی متعدد و متنوعی دیده می شود و در حرکتی سیال راویان جای به هم می دهند و ش ت ها به سرعت خوانش می افزاید...منبع: http://manoojanlibrary. /معرفی کتاب: خدا در زندگی ک ن

درخواست حذف اطلاعات

معرفی کتاب:

خدا در زندگی ک ن

نویسنده: ابراهیم اخوی

معرفی کتاب خدا در زندگی ک ن

یکـی از دشـوارترین و در عیـن حـال لذت بخش تریـن کارهـا، آمـوزش مفاهیـم دینـی و آشـنا سـاختن کـودک بـا مسائل معنوی است. در ایـن میـان، معرفی خداوند بـه منزلـة اصلی تریـن و ماندگارتریـن مفهوم دینـی، جایگاه ویـژه ای دارد کـه ناآگاهـی والدیـن، گـذار موفـق از ایـن مرحلـة حسـاس را با مشـ وبـه رو میکند. نویسـنده در اثرحاضـر کوشـیده تـا با گـردآوری اطلاعـات دینی و روان ِ شـناختی موجـود در این زمینـه، والدین را با دنیـای کـ ن بیشترآشـنا سـازد و جایگاه مفهـوم خـدا را از نگاه ک ن بررسـی کند. کتاب در قالب پنج فصل سامان یافته است:

فصل نخست، به آثار خداشناسی در زندگی ک ن میپردازد.

فصـل دوم، بـه فهـم کـ ن از خـدا و مقوله هایـی چـون: راز و نیـاز و دعـا با خـدا اختصـاص دارد. در پایـان این فصـل بـه وظایـف والدیـن در برابـر برداشـتهای خام ک ن اشـاره میشـود.

فصـل سـوم، بـه طور مفصـل در بارة قوانیـن و را ارهـای معرفی خدا به ک ن سـخن میگویـد. 7 قانـون و 14 راهـکار عملـی بـرای ایجاد تصویری واقعگرایانه درذهن ک ن پیشـنهاد میشـود.

فصـل چهـارم، ضمـن تأکیـد بـر ایـن نکتـه کـه بایـد بـه کـودک اجـازة پرسـش در حوزه هـای معنـوی داد، 18پرسـش اساسـی ک ن را مطرح و شـیوة پاسـخگویی به آنها را معر ّفی میکند. پرسشـهایی چون: خدا کیسـت؟ کجاسـت؟ آیـا در آسـمان اسـت؟ آیـا مـرا میبینـد؟ از کجا آمده اسـت؟ شـبیه چیسـت؟ مـو و ابـرو دارد؟ میمیرد؟ میخوابـد؟ و ...

فصل پایانی به مقولة مهم آسیب ِ شناسی پاسخ به پرسشهای معنوی ک ن میپردازد.منبع: http://manoojanlibrary. /عضویت رایگان در 24 آبان ماه روز کتاب،کتابخوانی و کتابدار

درخواست حذف اطلاعات

قابل توجه مراجعین محترم

به اطلاع می رساند عضویت افراد در روز 24 آبان ماه ، روز کتاب

،کتابخوانی و کتابدار در کلیه کتابخانه های عمومی کشور به صورت رایگان

و با پرداخت هزینه صدور کارت عضویت(500تومان) امکان پذیر می باشدمنبع: http://manoojanlibrary. /بخشودگی جرایم

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعیه
به مناسبت بیست و چهارمین دوره هفته کتاب

جرایم دیرکرد کتاب اعضاء کتابخانه های عمومی
که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه
از تاریخ شنبه 22/8/1395 لغایت پنج شنبه 27/8/1395
اقدام نمایند مورد بخشودگی کامل قرار می گیرند.منبع: http://manoojanlibrary. /