رسانه
رسانه

کتابخانه عمومی .. حسن مجتبی(ع)منوجانمعرفی کتاب: خدا در زند ک ن

درخواست حذف اطلاعات

معرفی کتاب:

خدا در زند ک ن

نویسنده: ابراهیم اخوی

معرفی کتاب خدا در زند ک ن

یکـی از دشـوارترین و در عیـن حـال لذت بخش تریـن کارهـا، آمـوزش مفاهیـم دینـی و آشـنا سـاختن کـودک بـا مسائل معنوی است. در ایـن میـان، معرفی خداوند بـه منزلـة اصلی تریـن و ماندگارتریـن مفهوم دینـی، جایگاه ویـژه ای دارد کـه ناآگاهـی والدیـن، گـذار موفـق از ایـن مرحلـة حسـاس را با مشـ وبـه رو میکند. نویسـنده در اثرحاضـر کوشـیده تـا با گـردآوری اطلاعـات دینی و روان ِ شـناختی موجـود در این زمینـه، والدین را با دنیـای کـ ن بیشترآشـنا سـازد و جایگاه مفهـوم خـدا را از نگاه ک ن بررسـی کند. کتاب در قالب پنج فصل سامان یافته است:

فصل نخست، به آثار خداشناسی در زند ک ن میپردازد.

فصـل دوم، بـه فهـم کـ ن از خـدا و مقوله هایـی چـون: راز و نیـاز و دعـا با خـدا اختصـاص دارد. در پایـان این فصـل بـه وظایـف والدیـن در برابـر برداشـتهای خام ک ن اشـاره میشـود.

فصـل سـوم، بـه طور مفصـل در بارة قوانیـن و را ارهـای معرفی خدا به ک ن سـخن میگویـد. 7 قانـون و 14 راهـکار عملـی بـرای ایجاد تصویری واقعگرایانه درذهن ک ن پیشـنهاد میشـود.

فصـل چهـارم، ضمـن تأکیـد بـر ایـن نکتـه کـه بایـد بـه کـودک اجـازة پرسـش در حوزه هـای معنـوی داد، 18پرسـش اساسـی ک ن را مطرح و شـیوة پاسـخگویی به آنها را معر ّفی میکند. پرسشـهایی چون: خدا کیسـت؟ کجاسـت؟ آیـا در آسـمان اسـت؟ آیـا مـرا میبینـد؟ از کجا آمده اسـت؟ شـبیه چیسـت؟ مـو و ابـرو دارد؟ میمیرد؟ میخوابـد؟ و ...

فصل پایانی به مقولة مهم آسیب ِ شناسی پاسخ به پرسشهای معنوی ک ن میپردازد.منبع: http://manoojanlibrary. /روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی

درخواست حذف اطلاعات

روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی

دانش ‏آموز شهید و رزمنده ، محمدحسین فهمیده، با ایمان و بینش عمیق واستوار در جنگ با دشمن، پیش قدم شد و با نیل به شهادت، درس شجاعت، فداکاری و مقاومت را به همه ان و امت حزب اللَّه آموخت، بزرگوار از این نوجوان دوازده ساله، به عنوان یاد فرمودند. بدین گونه، نام و یاد او، منشأ حماسه ‏های بزرگ شده و تحول عظیمی در شیوه‏های دفاع مقدس و نبرد رزمندگان ایجاد کرد و راه پیروزی و سرافرازی را یکی پس از دیگری هموار ساخت. امروزه، شهید فهمیده، بحق الگوی شایسته‏ای برای دانش‏آموزان و جوانان و نوجوانان کشور می‏باشد و یادآوری این حماسه می‏تواند، یادآور دوران دفاع مقدس و ارزش‏های والای آن زمان باشد. معظم انقلاب در این زمینه فرموده‏اند: "زنده نگهداشتن یاد حادثه شهادت دانش‏آموز ، شهید فهمیده، از اص ‏های دفاع مقدس می‏باشد." از این رو، هشتم آبان، سالروز شهادت این فرزند انقلاب، به عنوان روز نوجوان وجوان و بسیج دانش‏آموزی نام گرفته است تا ضمن یادآوری حماسه این قهرمان کوچک، به عنوان سرمشقی مناسب به همسالانش مطرح شود و راهش ادامه یابد.منبع: http://manoojanlibrary. /عضویت رایگان در 24 آبان ماه روز کتاب،کتابخوانی و کتابدار

درخواست حذف اطلاعات

قابل توجه مراجعین محترم

به اطلاع می رساند عضویت افراد در روز 24 آبان ماه ، روز کتاب

،کتابخوانی و کتابدار در کلیه کتابخانه های عمومی کشور به صورت رایگان

و با پرداخت هزینه صدور کارت عضویت(500تومان) امکان پذیر می باشدمنبع: http://manoojanlibrary. /یادداشت دبیرکل نهاد بر کتاب «کریمانه»

درخواست حذف اطلاعات

علیرضا مختا ور در یادداشتی با تمجید از کتاب «کریمانه»، مطالعه این کتاب را به همه مردم کشور و به خصوص جوانان توصیه کرد.
به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، علیرضا مختا ور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با تمجید و تقدیر از کتاب «کریمانه» که روایت حضور معظم انقلاب در منازل خانواده ی کرمان در خلال سفرشان در سال 1394 به کرمان است، مطالعه این کتاب را به همه مردم کشور به خصوص جوانان توصیه کرد.


متن کامل یادداشت دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به شرح زیر است:


به نام آن که جان را روشنی داد


روز یکشنبه نهم آبان ماه، نسخه چاپ شده کتاب کریمانه به دستم رسید. این کتاب را به لطف عزیزان صهبا، قبل از انتشار خواندم.

کتاب در یازده فصل، روایت حضور حضرت آیت الله العظمی ، معظّم انقلاب ی، در منازل خانواده ی کرمان است که در ضمن سفر استانی ایشان، به کرمان در سال ۱۳۸۴ صورت گرفته است.

نوع روایتگری این کتاب آن را بسیار جذاب و خواندنی کرده و صفا و معنویتی که از خون پاک ی آن استان در صفحه صفحه این مجموعه موج می زند، بسیار محسوس و تأثیرگذار است.

تلاش گسترده و طولانی ای که برای تهیه مقدمات و تدوین و دقت در بیان خاطرات و مصاحبه ها صورت گرفته، با ملاحظه جزئیات و مطالب دقیق حوادث، قابل درک و فهم است.

در مدت زمانی که به خواندن این کتاب (پیش از انتشار) مشغول بودم و گفتگوهای طولانی که با عزیزان دست اندرکار تحقیق و تدوین آن داشتم، برایم مسلّم و محرز بود که این جوانان متعهد که بحمدالله به سبکی خاص و تخصصی هم در تدوین کتاب دست یافته اند، کارشان را آن طور که مطلوب و مقصود اهل ایمان است، نه یک تکلیف اداری و معمولی که امری عبادی می دانند که هم نیّت خالص در آن شرط است و هم عمل صالح در تمامی اجزاء و ارکان و مراحل.

و این چنین است که نتیجه کارشان به دل می نشیند و تا اعماق فکر و قلب آدمی نفوذ می کند.

بارها در ضمن مطالعه کتاب بر صفا و کمالات ، غبطه خوردم و سبک رفتاری عزیز را در مواجهه با خانواده معظّم از دل و جان تحسین . و بر محرومی و ناکامی خویش گریستم.

امیدوارم این کتاب، مورد مطالعه گسترده مردم عزیزمان خصوصاً جوانان این مرز و بوم که وظیفه پاسداری از میراث عظیم ی و انقلاب ی را بر عهده دارند، قرار رد و عطر پاک زند به سبک در جای جای کشورمان استشمام شود.

به جوانان عزیز مؤسسه ایمان جهادی هم صمیمانه توفیق در این عبادت تازه را تبریک می گویم و مشتاقانه به انتظار دیگر آثار عبادی ـ فرهن صهبا می نشینم.

و من الله وفیق
علیرضا مختا ورمنبع: http://manoojanlibrary. /بخشود جرایم

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعیه
به مناسبت بیست و چهارمین دوره هفته کتاب

جرایم دیرکرد کتاب اعضاء کتابخانه های عمومی
که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه
از تاریخ شنبه 22/8/1395 لغایت پنج شنبه 27/8/1395
اقدام نمایند مورد بخشود کامل قرار می رند.منبع: http://manoojanlibrary. /عضویت رایگان

درخواست حذف اطلاعات

مراجعین محترم کتابخانه عمومی حسن مجتبی(ع)

به مناسبت بیست و چهارمین دروه هفته کتاب و کتابخوانی دوشنبه مورخ 1395/8/24 عضویت در کتابخانه رایگان می باشد.

ضمنا متقاضیان از طریق آدرس :www.samanpl.ir/account/registerrequest قسمت ثبت نام می توانند فرم پیش ثبت نام اینترنتی سامان را انجام دهند بدیهی است تایید ثبت نام نهایی منوط به حضور فرد تا تاریخ 1395/8/27 در کتابخانه و پرداخت هزینه صدور کارت به مبلغ 5000 ریال و ارائه مدارک لازم طبق مقررات خواهد بود.منبع: http://manoojanlibrary. /معرفی کتاب موجود در کتابخانه

درخواست حذف اطلاعات
سقای آب و ادب

معرفی کتاب :«سقای آب و ادب» شامل ده فصل است: عباس علی. عباس ام البنین . عباس عباس. عباس سکینه. عباس مواسات. عباس زینب. عباس ادب. عباس حسین. عباس فرشتگان. عباس فاطمه....
در هر فصل رفت و برگشت روایی متعدد و متنوعی دیده می شود و در حرکتی سیال راویان جای به هم می دهند و ش ت ها به سرعت خوانش می افزاید...منبع: http://manoojanlibrary. /معرفی کتاب: به خواب شیرین بروید

درخواست حذف اطلاعات

معرفی کتاب:

به خواب شیرین بروید

نویسنده: جواد ترکاشوند

یکـی از مشـکلات شـایع در دنیـای ماشـینی امـروز، بیخوابـی اسـت. بیخو به معنـای نخو دن نیسـت، بلکه مراد، خو اسـت که با دردسـرها و سـختی ِها همراه اسـت و فرد پس از بیداری، احسـاس راحتی و رفع خسـتگی نمیکند. بـا توجـه بـه اینکه آگاهی یافتـن از چگونگی، زمان، مراحـل، و روند خـواب و بیخو در رفع نگرانـی و کنار آمدن و حـل بیخوابـی، به تنهایـی بسـیار مفیـد اسـت، در جای جای ایـن نوشـتار و به مناسـبتهای گوناگـون،مطالعاتی دقیـق، علمـی و بـه روز ارائه شـده اسـت تـا اگر خواننده بـه هر دلیل از روشـهای درمانی ارائه شـده اسـتفاده نکرد، بـاز هـم مطالعة این نوشـتار برایش مفید باشـد. کتاب حاوی چهار فصل است:

در فصل اول، با تعریف خواب، آثار و فواید آن، مدت و مراحل خواب و ریتم خواب-بیداری آشنا میشویم.

فصـل دوم، در بـارة گونه هـای بی خوابـی و علـل آن سـخن میگویـد. در پایان بـه کمک پرسـشنامه ای مخاطب ِ را بـه ارزیابـی بی ِ خوابـی خود ترغیـب میکند.

فصل سـوم - که شـاید مهمترین قسـمت کتاب باشـد - به درمان بیخو اختصاص دارد. نویسـنده شـیوه های ِبهداشـت خـواب، گیاه درمانـی،روان درمانـی، زمان درمانـی، و دارودرمانـی را بـرای مبتلایان به بی خو پیشـنهاد می دهد.

فصل پایانی به پر خو و علل و آثار م ب و نیز درمان آن می پردازد.منبع: http://manoojanlibrary. /معرفی کتاب: خدا در زندگی ک ن

درخواست حذف اطلاعات

معرفی کتاب:

خدا در زندگی ک ن

نویسنده: ابراهیم اخوی

معرفی کتاب خدا در زندگی ک ن

یکـی از دشـوارترین و در عیـن حـال لذت بخش تریـن کارهـا، آمـوزش مفاهیـم دینـی و آشـنا سـاختن کـودک بـا مسائل معنوی است. در ایـن میـان، معرفی خداوند بـه منزلـة اصلی تریـن و ماندگارتریـن مفهوم دینـی، جایگاه ویـژه ای دارد کـه ناآگاهـی والدیـن، گـذار موفـق از ایـن مرحلـة حسـاس را با مشـ وبـه رو میکند. نویسـنده در اثرحاضـر کوشـیده تـا با گـردآوری اطلاعـات دینی و روان ِ شـناختی موجـود در این زمینـه، والدین را با دنیـای کـ ن بیشترآشـنا سـازد و جایگاه مفهـوم خـدا را از نگاه ک ن بررسـی کند. کتاب در قالب پنج فصل سامان یافته است:

فصل نخست، به آثار خداشناسی در زندگی ک ن میپردازد.

فصـل دوم، بـه فهـم کـ ن از خـدا و مقوله هایـی چـون: راز و نیـاز و دعـا با خـدا اختصـاص دارد. در پایـان این فصـل بـه وظایـف والدیـن در برابـر برداشـتهای خام ک ن اشـاره میشـود.

فصـل سـوم، بـه طور مفصـل در بارة قوانیـن و را ارهـای معرفی خدا به ک ن سـخن میگویـد. 7 قانـون و 14 راهـکار عملـی بـرای ایجاد تصویری واقعگرایانه درذهن ک ن پیشـنهاد میشـود.

فصـل چهـارم، ضمـن تأکیـد بـر ایـن نکتـه کـه بایـد بـه کـودک اجـازة پرسـش در حوزه هـای معنـوی داد، 18پرسـش اساسـی ک ن را مطرح و شـیوة پاسـخگویی به آنها را معر ّفی میکند. پرسشـهایی چون: خدا کیسـت؟ کجاسـت؟ آیـا در آسـمان اسـت؟ آیـا مـرا میبینـد؟ از کجا آمده اسـت؟ شـبیه چیسـت؟ مـو و ابـرو دارد؟ میمیرد؟ میخوابـد؟ و ...

فصل پایانی به مقولة مهم آسیب ِ شناسی پاسخ به پرسشهای معنوی ک ن میپردازد.منبع: http://manoojanlibrary. /روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی

درخواست حذف اطلاعات

روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی

دانش ‏آموز شهید و رزمنده ، محمدحسین فهمیده، با ایمان و بینش عمیق واستوار در جنگ با دشمن، پیش قدم شد و با نیل به شهادت، درس شجاعت، فداکاری و مقاومت را به همه ان و امت حزب اللَّه آموخت، بزرگوار از این نوجوان دوازده ساله، به عنوان یاد فرمودند. بدین گونه، نام و یاد او، منشأ حماسه ‏های بزرگ شده و تحول عظیمی در شیوه‏های دفاع مقدس و نبرد رزمندگان ایجاد کرد و راه پیروزی و سرافرازی را یکی پس از دیگری هموار ساخت. امروزه، شهید فهمیده، بحق الگوی شایسته‏ای برای دانش‏آموزان و جوانان و نوجوانان کشور می‏باشد و یادآوری این حماسه می‏تواند، یادآور دوران دفاع مقدس و ارزش‏های والای آن زمان باشد. معظم انقلاب در این زمینه فرموده‏اند: "زنده نگهداشتن یاد حادثه شهادت دانش‏آموز ، شهید فهمیده، از اص ‏های دفاع مقدس می‏باشد." از این رو، هشتم آبان، سالروز شهادت این فرزند انقلاب، به عنوان روز نوجوان وجوان و بسیج دانش‏آموزی نام گرفته است تا ضمن یادآوری حماسه این قهرمان کوچک، به عنوان سرمشقی مناسب به همسالانش مطرح شود و راهش ادامه یابد.منبع: http://manoojanlibrary. /عضویت رایگان در 24 آبان ماه روز کتاب،کتابخوانی و کتابدار

درخواست حذف اطلاعات

قابل توجه مراجعین محترم

به اطلاع می رساند عضویت افراد در روز 24 آبان ماه ، روز کتاب

،کتابخوانی و کتابدار در کلیه کتابخانه های عمومی کشور به صورت رایگان

و با پرداخت هزینه صدور کارت عضویت(500تومان) امکان پذیر می باشدمنبع: http://manoojanlibrary. /یادداشت دبیرکل نهاد بر کتاب «کریمانه»

درخواست حذف اطلاعات

علیرضا مختا ور در یادداشتی با تمجید از کتاب «کریمانه»، مطالعه این کتاب را به همه مردم کشور و به خصوص جوانان توصیه کرد.
به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، علیرضا مختا ور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با تمجید و تقدیر از کتاب «کریمانه» که روایت حضور معظم انقلاب در منازل خانواده ی کرمان در خلال سفرشان در سال 1394 به کرمان است، مطالعه این کتاب را به همه مردم کشور به خصوص جوانان توصیه کرد.


متن کامل یادداشت دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به شرح زیر است:


به نام آن که جان را روشنی داد


روز یکشنبه نهم آبان ماه، نسخه چاپ شده کتاب کریمانه به دستم رسید. این کتاب را به لطف عزیزان صهبا، قبل از انتشار خواندم.

کتاب در یازده فصل، روایت حضور حضرت آیت الله العظمی ، معظّم انقلاب ی، در منازل خانواده ی کرمان است که در ضمن سفر استانی ایشان، به کرمان در سال ۱۳۸۴ صورت گرفته است.

نوع روایتگری این کتاب آن را بسیار جذاب و خواندنی کرده و صفا و معنویتی که از خون پاک ی آن استان در صفحه صفحه این مجموعه موج می زند، بسیار محسوس و تأثیرگذار است.

تلاش گسترده و طولانی ای که برای تهیه مقدمات و تدوین و دقت در بیان خاطرات و مصاحبه ها صورت گرفته، با ملاحظه جزئیات و مطالب دقیق حوادث، قابل درک و فهم است.

در مدت زمانی که به خواندن این کتاب (پیش از انتشار) مشغول بودم و گفتگوهای طولانی که با عزیزان دست اندرکار تحقیق و تدوین آن داشتم، برایم مسلّم و محرز بود که این جوانان متعهد که بحمدالله به سبکی خاص و تخصصی هم در تدوین کتاب دست یافته اند، کارشان را آن طور که مطلوب و مقصود اهل ایمان است، نه یک تکلیف اداری و معمولی که امری عبادی می دانند که هم نیّت خالص در آن شرط است و هم عمل صالح در تمامی اجزاء و ارکان و مراحل.

و این چنین است که نتیجه کارشان به دل می نشیند و تا اعماق فکر و قلب آدمی نفوذ می کند.

بارها در ضمن مطالعه کتاب بر صفا و کمالات ، غبطه خوردم و سبک رفتاری عزیز را در مواجهه با خانواده معظّم از دل و جان تحسین . و بر محرومی و ناکامی خویش گریستم.

امیدوارم این کتاب، مورد مطالعه گسترده مردم عزیزمان خصوصاً جوانان این مرز و بوم که وظیفه پاسداری از میراث عظیم ی و انقلاب ی را بر عهده دارند، قرار گیرد و عطر پاک زندگی به سبک در جای جای کشورمان استشمام شود.

به جوانان عزیز مؤسسه ایمان جهادی هم صمیمانه توفیق در این عبادت تازه را تبریک می گویم و مشتاقانه به انتظار دیگر آثار عبادی ـ فرهنگی صهبا می نشینم.

و من الله وفیق
علیرضا مختا ورمنبع: http://manoojanlibrary. /بخشودگی جرایم

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعیه
به مناسبت بیست و چهارمین دوره هفته کتاب

جرایم دیرکرد کتاب اعضاء کتابخانه های عمومی
که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه
از تاریخ شنبه 22/8/1395 لغایت پنج شنبه 27/8/1395
اقدام نمایند مورد بخشودگی کامل قرار می گیرند.منبع: http://manoojanlibrary. /عضویت رایگان

درخواست حذف اطلاعات

مراجعین محترم کتابخانه عمومی حسن مجتبی(ع)

به مناسبت بیست و چهارمین دروه هفته کتاب و کتابخوانی دوشنبه مورخ 1395/8/24 عضویت در کتابخانه رایگان می باشد.

ضمنا متقاضیان از طریق آدرس :www.samanpl.ir/account/registerrequest قسمت ثبت نام می توانند فرم پیش ثبت نام اینترنتی سامان را انجام دهند بدیهی است تایید ثبت نام نهایی منوط به حضور فرد تا تاریخ 1395/8/27 در کتابخانه و پرداخت هزینه صدور کارت به مبلغ 5000 ریال و ارائه مدارک لازم طبق مقررات خواهد بود.منبع: http://manoojanlibrary. /