رسانه
رسانه

بخشودگی جرایمبخشودگی جرایم

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعیه
به مناسبت بیست و چهارمین دوره هفته کتاب

جرایم دیرکرد کتاب اعضاء کتابخانه های عمومی
که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه
از تاریخ شنبه 22/8/1395 لغایت پنج شنبه 27/8/1395
اقدام نمایند مورد بخشودگی کامل قرار می گیرند.منبع: http://manoojanlibrary. /