رسانه
رسانه

در همایش بین المللی" امپراطوری دروغ" رشت مطرح شد:در همایش بین المللی" امپراطوری دروغ" رشت مطرح شد:

درخواست حذف اطلاعات

http://uupload.ir/files/wj9j_%d8%af%d8%b1_%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4.jpg

در همایش بین المللی" امپراطوری دروغ" رشت مطرح شد:اعلام انزجار اروپا از سیاست های حمایتی نسبت به صهیونیسم جهانی/اروپائیان ناپایداری و صهیونیسم را دریافته اند

http://gilan.farsnews.com/news/13970225001445