رسانه
رسانه

عواملی که باعث نزدیک بینی ک ن می شودعواملی که باعث نزدیک بینی ک ن می شود

درخواست حذف اطلاعات
پژوهشگران " کینگز لندن" در مطالعه اخیر خود دریافته اند که ارتباطی میان عوامل محیطی و افزایش نزدیک بینی ک ن وجود دارد.