رسانه
رسانه

واکنش ظریف به اظهارات پمپئو درباره یمنواکنش ظریف به اظهارات پمپئو درباره یمن

درخواست حذف اطلاعات
امور خارجه به اظهارات خارجه واکنش نشان داد و نوشت: آقای پمپئو، آیا شرم ندارید؟