رسانه
رسانه

دادگاه علیه ترامپ رأی داددادگاه علیه ترامپ رأی داد

درخواست حذف اطلاعات
دادگاه تجدیدنظر در برنامه مهاجرت «داکا» علیه ترامپ رأی داد.