رسانه
رسانه

/گ نی رضاییان با ضربه آزاد دیدنی/گ نی رضاییان با ضربه آزاد دیدنی

درخواست حذف اطلاعات
بازیکن ایرانی الشحانیه از روی یک ضربه آزاد گلی زیبا و هوشمندانه به ثمر رساند.