رسانه
رسانه

مردم ایران چقدر مواد غذایی اسراف می کنند؟مردم ایران چقدر مواد غذایی اسراف می کنند؟

درخواست حذف اطلاعات
آمارهای فائو (سازمان بین المللی غذا) از ضایعات غذا در ایران نشان می دهد مردم ایران در عرصه دور ریز غذا رکورددار هستند.