رسانه
رسانه

معرفی سازمان های تروریستی تکفیری ی/ کلیسای صاعقه شرقمعرفی سازمان های تروریستی تکفیری ی/ کلیسای صاعقه شرق

درخواست حذف اطلاعات

 یت تبشیری

سازمانهای تروریستی ی بسیاری در جهان وجود دارند که متاسفانه چندان در سطح رسانه های بین المللی به آن پرداخت نشده است.

ادامه مطلب