رسانه
رسانه

تکنولوژی و تنهاییتکنولوژی و تنهایی

درخواست حذف اطلاعات
قدیم تر ها اگه می خواستن از همدیگه خبری بگیرن باید یکی از اون ولایت می اومد و خبری از قوم و فامیل برات می اوردن

,گذشت و یکم پیشرفت یکی تو هر ده و روستای بود که ی نیمچه سوادی داشت و نامه برا همه می نوشت و می خوند ولی چند ماهی طول میکشید تا از حال هم خبر دار بشن

گذشت و همینطور پیشرفت تا رسید ب اینکه دیگه نامه نوشتن و پستچی شد ی روش برا خبر داشتن از اوضاع و احوال همدیگه .

کم کم تو هر محله ای ی تلفن بود و اکثرا برا اطلاع از همدیگه ب اون مراجعه می .هر کی تلفن داشت خیلی ب قول امروزی ها با کلاس بود یعنی خیلی مهم بوده که خط تلفن داشته ولی خوب همه از اون استفاده میمنبع: http://matin061. /