رسانه
رسانه

هراس افسران ی از رزمندگان حزب اللههراس افسران ی از رزمندگان حزب الله

درخواست حذف اطلاعات
محافل نظامی رژیم صهیونیستی به شدت نگران هرگونه جنگ با رزمندگان حزب الله که به اذعان آنها پس از ب تجارب جنگی در کنار نیروهای روس در توانمندتر شده اند، هستند.