رسانه
رسانه

درخواست برای توقف جنگ یمن فریب افکار عمومی استدرخواست برای توقف جنگ یمن فریب افکار عمومی است

درخواست حذف اطلاعات
«عبدالوهاب المحبشی» تاکید کرد که واشنگتن و غربی ها درصدد هستند تا نقش خود در تمام جنایت های جنگی ائتلافشان در یمن را پاک کنند و سعودی ها و به ویژه بن سلمان را مسئول این جنایات معرفی کنند.