رسانه
رسانه

شوک به استقلال می تواند جابجایی بازیکن باشد/وزارت ورزش کوتاهی کردشوک به استقلال می تواند جابجایی بازیکن باشد/وزارت ورزش کوتاهی کرد

درخواست حذف اطلاعات
پیش وت استقلال گفت: وزارت ورزش در مورد استقلال کوتاهی کرده و باید نگاه این وزارتخانه به استقلال همانند پرسپولیس باشد.