رسانه
رسانه

برای جنایات علیه مردم ایران و یمن باید مؤاخذه شودبرای جنایات علیه مردم ایران و یمن باید مؤاخذه شود

درخواست حذف اطلاعات
امور خارجه نوشت: باید برای جنایات علیه بشریت علیه مردم ایران و یمن مؤاخذه شود.