رسانه
رسانه

اقدام نقض معاهدات بین المللی دریانوردی استاقدام نقض معاهدات بین المللی دریانوردی است

درخواست حذف اطلاعات
سفارت ایران در لندن باارسال نامه ای به دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی، با محکوم اقدام درایجاد محدودیت برای کشتی های ایران نوشت: این امر نقض معاهدات بین المللی دریانوردی است.