رسانه
رسانه

پرواز جنگنده های یی در آسمان اوکراین همزمان با تنش با روسیهپرواز جنگنده های یی در آسمان اوکراین همزمان با تنش با روسیه

درخواست حذف اطلاعات
پروازهای نظامی فوق العاده در اوکراین انجام می دهد.