رسانه
رسانه

تروریست ها را به سزای اع ان می رسانیمتروریست ها را به سزای اع ان می رسانیم

درخواست حذف اطلاعات
امور خارجه ضمن محکوم حادثه تروریستی چابهار،تصریح کرد: ایران تروریست ها و اربابان آنها را به سزای اع ان می رساند.