رسانه
رسانه

دروغ پراکنی متهم کنندگان ایران به پروپاگاندادروغ پراکنی متهم کنندگان ایران به پروپاگاندا

درخواست حذف اطلاعات
افشاگری خبرگزاری رویترز، معتبرترین خبرگزاری انگلیسی زبان در مورد فعالیت رسانه ای ایران، به یک گزارش دروغین و جعلی تبدیل شد.