رسانه
رسانه

رییس اوپک فشارهای ترامپ را رد کرد/ ما یک سازمان نیستیمرییس اوپک فشارهای ترامپ را رد کرد/ ما یک سازمان نیستیم

درخواست حذف اطلاعات
انرژی امارات متحده، نگرانی ها در مورد این که فشار بتواند بر تصمیم اوپک برای کاهش تولیدات تاثیر بگذارد را رد کرد.