رسانه
رسانه

افشای رشوه بزرگ سعودی ها به ترامپ در زمان انتخابات ریاست جمهوریافشای رشوه بزرگ سعودی ها به ترامپ در زمان انتخابات ریاست جمهوری

درخواست حذف اطلاعات
گزارشی جدید نشان می دهد که ترامپ در جریان کمپین انتخاباتی خود کمک مالی قابل توجهی را از سعودی ها دریافت کرده است.