رسانه
رسانه

عوامل پشتیبان حمله تروریستی چابهار رهگیری و به شدت تنبیه می شوندعوامل پشتیبان حمله تروریستی چابهار رهگیری و به شدت تنبیه می شوند

درخواست حذف اطلاعات
ورامین- سخنگوی پاسداران انقلاب ی گفت: عوامل پشتیبان حمله تروریستی چابهار رهگیری و به شدت تنبیه می شوند.