رسانه
رسانه

ت و مجلس برای افزایش بودجه دفاعی باید هم افزایی داشته باشندت و مجلس برای افزایش بودجه دفاعی باید هم افزایی داشته باشند

درخواست حذف اطلاعات
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:حمایت و پشتیبانی ت و مجلس در حوزه دفاعی از حیث تخصیص اعتبارات است و باید ت و مجلس در این مسیر هم افزایی داشته باشند.