رسانه
رسانه

جامعه بین الملل پس از ۷سال به را ار ایران درمورد رسیده استجامعه بین الملل پس از ۷سال به را ار ایران درمورد رسیده است

درخواست حذف اطلاعات
کارشناس مسائل غرب آسیا از ابتدا ایران اعلام کرده بود که راه حل وج از بحران ، گفتگوهای سوری-سوری است، گفت:پس از گذشت هفت سال، جامعه بین الملل به را ار ایران در مورد رسیده است.