رسانه
رسانه

قاچاق پوشاک از گمرکات و با تبانی برخی مسئولان انجام می شودقاچاق پوشاک از گمرکات و با تبانی برخی مسئولان انجام می شود

درخواست حذف اطلاعات
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: قاچاق رسمی پوشاک از مبادی قانونی کشور از طریق سامانه جامع گمرک، با اظهار خلاف واقع و جعل اسناد صورت می گیرد.