رسانه
رسانه

ایرادات مهمی به باور گروه اقتصادی ت وارد استایرادات مهمی به باور گروه اقتصادی ت وارد است

درخواست حذف اطلاعات
دبیرکل حزب موتلفه گفت: به نظر ما ایرادات مهمی به باورهای گروه اقتصادی ت وارد است.