رسانه
رسانه

هزارتوی فسادهای خانوادگی/پرونده باندهای فامیلی دردادگاه های ویژههزارتوی فسادهای خانوادگی/پرونده باندهای فامیلی دردادگاه های ویژه

درخواست حذف اطلاعات
بسیاری از پرونده هایی که در چند ماه اخیر در دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی مفتوح شد، با سوءاستفاده از روابط خانوادگی بود.