رسانه
رسانه

تدوین برنامه آزادکاران تا جهانی و المپیکتدوین برنامه آزادکاران تا جهانی و المپیک

درخواست حذف اطلاعات
س رست تیم ملی کشتی آزاد کشورمان گفت: برنامه های جامع و کاملی تا زمان حضور در رقابتهای جهانی و المپیک تدوین شده که هم اکنون در حال اجراست.