رسانه
رسانه

نرخ تعرفه های دامپزشکی بخش خصوصی در سال 95 اعلام شدنرخ تعرفه های دامپزشکی بخش خصوصی در سال 95 اعلام شد

درخواست حذف اطلاعات

« احمد شریعتی» رییس شورای نظام دامپزشکی استان اسان رضوی اظهار داشت: با توجه به پیگیری های انجام شده و پس از تایید محترم جهاد کشاورزی، تعرفه های مربوط به تبصره 3 ماده 2 قانون افزایش بهره وری و نیز تعرفه مربوط به ماده پنج نظام دامپروری، ارائه خدمات کارشناسی، صدور و تمدید پروانه واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی و تعرفه های مربوط به ماده 19 مسئولین فنی بهداشتی در سال 1395 ابلاغ گردیده است.
تعرفه های خدمات درمانی بخش خصوصی در سال 95 به شرح زیر می باشد:

تعرفه های خدمات درمانی دامپزشکی بخش غیر تی
موضوع تبصره (3) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
مربوط به سال1395
سازمان نظام دامپزشکی ایران
بسمه تعالی
مقدمه:
در راستای اجرای تبصره (3) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تعرفه های خدمات درمانی، پیشگیری، آزمایشگاهی و بهداشتی جایگاه دامپزشکی به تفکیک نوع خدمات دربخش غیر تی برای سال 95 با افزایشی متناسب با نرخ تورم و افزایش نرخ ید لوازم مصرفی به شرح ذیل اعلام می گردد:
برای عملیات خارج از درمانگاه علاوه بر تعرفه های درمانگاهی بر اساس زمان صرف شده توسط عوامل مراکز موضوع ماده2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور (با احتساب زمان رفت و برگشت) تا ساعت اول 300.000 ریال و به ازای هر ساعت پس از آن 250.000 به کل هزینه ها اضافه می شود. در ایام تعطیل و ساعات شبانه (10 شب تا 7 صبح) 35 درصد به تعرفه درمانگاهی اضافه می گردد. در صورت مراجعه به دامپزشک متخصص مرتبط (دارای مدرک تخصصی معتبر) به تمامی تعرفه ها 20 درصد اضافه می شود. خدمات درمانی داخل و یا خارج درمانگاه در یک مزرعه برای گله های طیور با سن های مختلف، جداگانه محاسبه می شود. خدمات درمانی خارج از درمانگاه طیور شامل ویزیت و بازدید از تأسیسات مختلف مرغداری؛ معاینه، کالبدگشایی، تنظیم برنامه درمانی و ارائه برنامه‏های بهداشتی و پیشگیری و وا یناسیون و جیره غذائی درمانی می‏باشد. خدمات و برنامه‏های ماهیانه طیور حداقل برای چهار بازدید در طول یک ماه محاسبه شده است. مشاوره غیرحضوری با دامپزشک 50 درصد مبلغ خدمات خارج درمانگاهی محاسبه می شود. در خدمات درمانی داخل درمانگاه مرغ گوشتی به ازای هر 10 هزار قطعه اضافی 40 درصد به مبلغ پایه اضافه می گردد. در خدمات درمانی داخل درمانگاه گله پولت، مرغ تخم گذار به ازای هر 20 هزار قطعه اضافی 30 درصد به مبلغ پایه اضافه می گردد. در خدمات درمانی داخل درمانگاه گله پولت مادر و مرغ مادر به ازای هر 10 هزار قطعه اضافی 30 درصد به مبلغ پایه اضافه می گردد. در خدمات درمانی خارج درمانگاه طیور گوشتی و پولت یا مرغ تخمگذار هم سن به ازای هر 10000 قطعه ظرفیت بالاتر مبلغ 250.000 ریال به تعرفه تعیین شده اضافه می گردد. در موضوع خدمات پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی طیور در صورتی که بیش از یک نوع وا ن همزمان تلقیح یا تزریق شود 30 درصد از کل تعرفه کم می شود. خدمات آزمایشگاهی شامل تحویل نمونه، آماده سازی و آزمایش نمونه و اعلام پاسخ کتبی است. مابه فاوت هزینه مواد مصرفی خدمات آزمایشگاهی نسبت به سال قبل به تعرفه خدمات آزمایشگاهی اضافه می شود و به عهده متقاضی می باشد. هزینه سم، مواد ضدعفونی، وا ن و کلیه مواد مصرفی به عهده دامدار می‏باشد. تهیه دارو، سرم و کلیه هزینه‏های مواد مصرفی در جراحی و سایر موارد به عهده دامدار می‏باشد. هزینه تردد به عهده دامدار می‏باشد. هزینه ارسال نمونه به عهده دامدار می باشد. هزینه وا یناسیون بر علیه بیماری هاری هر قلاده- رأس 50.000 ریال می باشد. مواردی که در تعرفه‏ها پیش‏بینی نگردیده برحسب مورد با توافق طرفین انجام می‏شود.

ج شماره 1- خدمات درمانی دامپزشکی «نشخوارکنندگان کوچک» ( و بز)ـ داخل درمانگاه
ردیف
عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال)
سال95
1
معاینه و نسخه نویسی 1 رأس

100,000
2
جراحی محدود (آبسه و بخیه زخم)

285,000
3
جراحی عمده

700,000
4
اصلاح سخت زایی

400,000
5
اصلاح پرولاپس و رحم

400,000
6
کالبدگشایی سیستماتیک لاشه(1 لاشه)

285,000
7
اخته بره و بزغاله (روش بسته و همراه با بی حسی موضعی)

100,000
8
تزریقات وریدی (هر تزریق)

20,000
9
تزریقات زیرجلدی و عضلانی (هر تزریق)

14,000
10
سرم تراپی

100,000

ج شماره 2- خدمات درمانی دامپزشکی«نشخوارکنندگان بزرگ» ( ، میش و شتر)ـ داخل درمانگاه
ردیف
عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال)
سال95
1
معاینه و نسخه نویسی 1 رأس

135,000
2
جراحی محدود (آبسه و بخیه زخم)

500,000
3
سزارین

2,000,000
4
تشخیص آبستنی

138,000
5
تشخیص آبستنی با سونوگراف

200,000
6
اصلاح سخت زایی

780,000
7
فتوتومی

1,150,000
8
اصلاح پرولاپس و رحم

650,000
9
کالبدگشایی سیستماتیک لاشه (1 لاشه)

790,000
10
معاینه دستگاه

200,000
11
معاینه دستگاه با سونوگراف

290,000
12
تزریق داخل رحمی

140,000
13
فحل ی و تلقیح

140,000
14
تزریق عضلانی و زیر جلدی (هر تزریق)

20,000
15
تزریق وریدی

29,000
16
هزینه بستری هر رأس در یک شبانه ـ روز

645,000
17
ع برداری و نتیجه هر قطع ع کوچک

290,000
18
ع برداری و نتیجه هر قطع ع بزرگ

350,000
19
جراحی قطع دم

570,000
20
جراحی قطع انگشت

800,000
21
جراحی س ستانک

645,000
22
جراحی محوطه بطنی

2,000,000
23
جراحی فتق نافی

800,000
24
جراحی اصلاح پنوموواژینا

1,100,000
25
جراحی اصلاح پارگی رکتو واژینا

1,360,000
26
تخلیه هر چشم

1,000,000
27
جراحی انحراف قضیب

1,080,000
28
جراحی زبان شیرخوار

1,000,000
29
تشخیص ناهنجاری و اصلاح سم هر رأس

285,000
30
شست وشو و پانسمان زخم

200,000
31
گچ گیری

360,000
32
قطع تاندون در گوساله

570,000
33
قطع هر شاخ با استفاده از بی حسی موضعی

290,000
34
جراحی آترزی آنال گوساله

800,000
35
هیسترکتومی (متعاقب پرولاپس رحم)

1,000,000
36
قطع و برداشت پرولاپس رکتوم

800,000
37
تزریق داخل ی هر س ستان

29,000
38
سرم تراپی

200,000
39
اخته گوساله (روش باز) همراه با بی حسی

1,000,000
40
اخته گوساله (روش بسته) همراه با بی حسی

200,000
41
آندوسکوپی

570,000

ج شماره 3- خدمات درمانی «طیور»ـ داخل درمانگاه

ردیف
عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال)
سال95
1
مرغ گوشتی تا 10 هزار قطعه

290,000
2
گله پولت و مرغ تخم گذار تا 30 هزار قطعه

500,000
3
گله مرغ مادر 30 –10 هزار قطعه

800,000ج شماره 4- خدمات درمانی «طیور» ـ خارج درمانگاه

ردیف
عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال)
سال95
1
مرغ گوشتی و پولت تا 10 هزار قطعه

1,000,000
2
مرغ تخم گذار تا 30 هزار قطعه

1,300,000
3
مرغ مادر تا 20 هزار قطعه

2,150,000
4
مرغ مادر 50 -20 هزار قطعه

2,570,000
5
مرغ مادر بالاتر از 50 هزار قطعه

2,750,000
6
شتر مرغ تا 20 قطعه

1,000,000
7
شتر مرغ 100-20 قطعه

1,300,000
8
شتر مرغ 200-100 قطعه

1,430,000
9
شتر مرغ 500-200 قطعه

1,430,000
10
شتر مرغ از 500 قطعه به بالا

1,850,000

ج شماره 5- خدمات بهداشتی ـ درمانی دامپزشکی «آبزیان»
ردیف
عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال)
سال95
1
مراکز تکثیر ماهیان سرد 500-200 هزار قطعه

1,100,000
2
مراکز تکثیر ماهیان سرد 500 هزار تا 1 میلیون قطعه

1,250,000
3
مراکز تکثیر ماهیان سرد 2-1 میلیون قطعه

1,370,000
4
مراکز تکثیر ماهیان سرد 5-2 میلیون قطعه

1,400,000
5
مراکز تکثیر ماهیان گرم تا 1 میلیون قطعه

1,370,000
6
مراکز تکثیر ماهیان گرم 2-1 میلیون قطعه

1,450,000
7
مراکز تکثیر ماهیان گرم 5-2 میلیون قطعه

1,450,000
8
مراکز تکثیر ماهیان گرم از 5 میلیون قطعه به بالا

1,750,000
9
مراکز پرورش ماهیان سرد تا 10 تن

1,250,000
10
مراکز پرورش ماهیان سرد 30-10 تن

1,300,000
11
مراکز پرورش ماهیان سرد 50-30 تن

1,450,000
12
مراکز پرورش ماهیان سرد 100-50 تن

1,750,000
13
مراکز پرورش ماهیان سرد از 100 تن به بالا

1,750,000
14
مراکز پرورش ماهیان گرم تا 5 تن

1,170,000
15
مراکز پرورش ماهیان گرم 10-5 تن

1,370,000
16
مراکز پرورش ماهیان گرم 50-10 تن

1,450,000
17
مراکز پرورش ماهیان گرم 100- 50 تن

1,450,000
18
مراکز پرورش ماهیان گرم از 100 تن به بالا

1,450,000
19
مراکز تکثیر میگو تا 20 میلیون قطعه

1,150,000
20
مراکز تکثیر میگو از 20 میلیون قطعه به بالا

1,370,000
21
مراکز پرورش میگو تا 50 تن

1,370,000
22
مراکز پرورش میگو 100-50 تن

1,450,000
23
مراکز پرورش میگو از 100 تن به بالا

1,750,000
24
مراکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی

1,300,000
25
محل های شخصی نگهداری ماهیان زینتی

1,000,000


ج شماره 6- خدمات مشاوره بهداشتی و ارائه را ار در سطح گله (روزانه):

ردیف
عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال)
سال95
1
نشخوارکنندگان کوچک ( و بز)

3,600,000
2
نشخوارکنندگان بزرگ ( ، میش و شتر)

7,850,000


ج شماره 7-خدمات پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی « بز و »
ردیف
عنوان خدمت
نرخ تعرفه (ریال) سال 95
( تا 150رأس به ازاء هر رأس)

نرخ تعرفه (ریال) سال 95
(از 151 تا 300 رأس به ازاء هر رأس)
نرخ تعرفه (ریال) سال 95
( از 301 رأس به بالا به ازاء هر رأس)

1
مایه کوبی و بز
1,730
1,255
960
2
مایه کوبی علیه تیلریوز
2,630
2,030
1,850
3
خورانیدن دارو
1,850
1,315
1,255
4
سم پاشی بدن دام
1,850
1,315
1,195
5
ضد کنه
1,850
1,370
1,195
6
نصب شماره هم زمان با مایه کوبی و یا نمونه برداری هر رأس (جفت پلاک)
2,090
1,430
1,080
7
علامت گذاری
960
720
540


ج شماره 8-خدمات پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی « و گوساله»

ردیف
عنوان خدمت
نرخ تعرفه (ریال) سال 95
تا 15 رأس به ازاء هر رأس
نرخ تعرفه (ریال ) سال 95
از 16 تا 50 رآس به ازاء هر رأس
نرخ تعرفه (ریال) سال 95
از 51 رأس به بالا به ازاء هر رأس
1
مایه کوبی و گوساله
15,800
6,330
3,880
2
مایه کوبی علیه تیلریوز
30,110
14,340
8,485
3
خورانیدن دارو
14,340
7,170
4,900
4
سم پاشی بدن دام
14,340
6,450
4,000
5
ضد کنه
17,210
8,600
4,900
6
نصب شماره هم زمان با مایه کوبی و یا نمونه برداری هر رأس (جفت پلاک)
14,340
7,170
4,300
7
علامت گذاری
7,170
3,585
2,150


ج شماره 9- نصب شماره ؛ دام سبک و سنگین

ردیف
عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال)
سال95
1
نصب شماره گوش هر رأس جفت پلاک-

3,470
2
نصب شماره گوش هر رأس جفت پلاک- و میش و شتر

6,930


ج شماره 10- خدمات پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی – طیور به ازاء هر قطعه

ردیف
عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال)
سال95
1
مایه کوبی قطره چشمی تا 10 روزگی

102
2
مایه کوبی قطره چشمی20 -10 روزگی

137
3
مایه کوبی قطره چشمی بالاتر از 20 روزگی

157
4
تلقیح آبله

157
5
مایه کوبی به روش اسپری

86
6
مایه کوبی به روش آشامیدنی

79
7
مایه کوبی تزریقی تا 10 روزگی

137
8
مایه کوبی تزریقی 20-10 روزگی

143
9
مایه کوبی تزریقی 30 –20 روزگی

171
10
مایه کوبی تزریقی 30 روزگی به بالا

215
11
نوک چینی تا 30 روزگی

341
12
نوک چینی بالاتر از 30 روزگی

370
13
مایه کوبی شتر مرغ

35,000
14
مایه کوبی طیور خانگی

1,370


ج شماره 11- خدمات آزمایشگاهی دامپزشکی
ردیف
عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال)
سال95
1
ارگانولپتیک

140,000
2
اندازه گیری درصد رطوبت

140,000
3
اندازه گیری خا تر

170,000
4
اندازه گیری خا تر غیر محلول در اسید

230,000
5
اندازه گیری پروتئین

290,000
6
اندازه گیری پروتئین قابل هضم و پروتئین خام

740,000
7
اندازه گیری tvn (کلیه ازت های فرار)

257,000
8
اندازه گیری چربی

290,000
9
اندازه گیری چربی تام

640,000
10
اندازه گیری فیبر

360,000
11
اندازه گیری فسفر

360,000
12
اندازه گیری کلسیم

360,000
13
اندازه گیری فسفر محلول در آب و اسید

480,000
14
اندازه گیری فلوئور در مواد غذایی

720,000
15
آزمایش فسفاتاز شیر

215,000
16
اندازه گیری سختی آب

257,000
17
اندازه گیری نمک آب

168,000
18
اندازه گیری نمک

215,000
19
اندازه گیری انرژی

1,200,000
20
اندازه گیری پر ا ید

360,000
21
اندازه گیری اوره کیفی

215,000
22
اندازه گیری اوره کمی

380,000
23
آزمایش الایزای طیور

140,000
24
آزمایش الایزای دام بزرگ

230,000
25
اندازه گیری مایکوتو ین ها (elisa)

780,000
26
اندازه گیری آفلاتو ین و سایر تو ین ها (tlc)

990,000
27
اندازه گیری ph

120,000
28
س صابونی

360,000
29
اندازه گیری اسیدیته چربی

270,000
30
س ید

227,000
31
اندازه گیری قند ها (هر کدام)

310,000
32
اندازه گیری چربی شیر (ژربر)

140,000
33
اندازه گیری اسیدیته شیر

185,000
34
کشت و آنتی بیوگرام طیور

360,000
35
کشت بی هوازی

500,000
36
شمارش باکتری های هوازی مزوفیلیک

185,000
37
شمارش کلی فرم ها

185,000
38
جستجوی اشریشیا کلی

290,000
39
شمارش استافیلو کوک

290,000
40
جستجوی استافیلوکوک اورئوس

420,000
41
شمارش استریتوکوک های گروه d لانسفیلد

400,000
42
شمارش باسیلوس سرئوس

340,000
43
شمارش سرماگراها و سرما دوست ها

340,000
44
جستجوی سالمونلاها

570,000
45
جستجوی لیستریا منوسیتوژنز

1,140,000
46
جستجوی ویبریو پاراهمولیتیو

570,000
47
جستجوی پزودوموناس آئروژنز

290,000
48
جستجوی یرسینیاها

660,000
49
جستجوی کامپیلوباکتر ژژونی

1,200,000
50
سروتاپینگ سالمونلا

640,000
51
تشخیص مایکو پلاسما

1,350,000
52
کشت قارچ بیماری زا

420,000
53
کشت عمومی قارچ (پوشال)

380,000
54
شمارش کپک ها

290,000
55
آزمایش مستقیم قارچ

140,000
56
شمارش کلیه میکروب های هوازی در آب یا پساب (hpc)

200,000
57
شمارش کلیه کلی فرم ها در آب یا پساب (mpn)

230,000
58
شمارش کلیه کلیفرم های مدفوعی در آب یا پساب (mpn)

230,000
59
شمارش کلیه است توکوک های مدفوعی (آنتروکو ها)

230,000
60
شمارش تخم انگل در گرم epg

140,000
61
شمارش لارو انگل در گرم lpg

140,000
62
آزمایش cbc

250,000
63
آزمایش کامل ادرار

240,000
64
آزمایش انگل های خونی (مستقیم)

120,000
65
آزمایش mg راپید برای هر نمونه

72,000
66
آزمایش ms راپید برای هر نمونه

78,000
67
آزمایش sp راپید برای هر نمونه

72,000
68
آزمایش hind برای هر نمونه

29,000
69
آزمایش hiai برای هر نمونه

33,500
70
pcr

780,000
71
rt pcr

1,000,000
72
real time pcr

1,350,000
73
تعیین گلوکز خون یا ادرار

50,000
74
تعیین مقدار اوره خون یا ادرار هر کدام

45,000
75
تعیین مقدار کراتینین خون یا ادرار

55,000
76
تعیین مقدار اسید اوریک

55,000
77
تری گلیسرید خون

57,000
78
کلسترول خون

57,000
79
اندازه گیری hdlc خون

78,000
80
اندازه گیری ldlc خون

84,000
81
اندازه گیری vldvc خون

70,000
82
اندازه گیری توتال لیپید در خون

40,000
83
اندازه گیری سدیم خون یا ادرار

68,000
84
اندازه گیری پتاسیم خون یا ادرار

68,000
85
اندازه گیری کلر خون یا ادرار

67,000
86
لیتیم

72,000
87
تعیین میزان کلسیم خون یا ادرار

75,000
88
تعیین فسفر خون یا ادرار

67,000
89
اندازه گیری آهن خون

57,000
90
اندازه گیری ظرفیت اتصال آهن (tibc)

108,000
91
تعیین میزان پروتئین خون یا ادرار

64,000
92
اندازه گیری آلبومین خون

67,000
93
تعیین میزان پروتئین توتال و نسبت آلبومین به گلوبولین

140,000
94
اندازه گیری بیلی روبین خون شامل (توتال و مستقیم)

101,000
95
ast (sgot)

72,000
96
ast (sgpt)

72,000
97
فسفاتاز قلیایی (alp)

72,000
98
توتال ck یا cpk

290,000
99
آمیلاز خون یا ادرار هر کدام به تنهایی

155,000
100
لیپاز خون

120,000
101
ایزوسیترات دهیدروژناز

96,000
102
سوربیتول دهیدروژناز

78,000
103
گاما گلوتامیل ترانسفراز (gt gamma)

340,000
104
تست های هورمونی (هرکدام به روش elisa)

270,000
105
فیبرینوژن

290,000
106
مس

200,000
107
روی

200,000
108
bhba

200,000
109
nefa

290,000
110
wbc + diff

200,000
111
hb + hct

84,000
112
igg (qualitative)

57,000
113
اندازه گیری تام اسید های چرب (g.c)

1,200,000
114
اندازه گیری ف ات سنگین در موادغذایی به روش جذب اتمی

720,000
115
اندازه گیری سموم به روش hplc

1,200,000
116
اسیدیته عسل

170,000
117
قند احیا کننده قبل از هیدرولیز و ارز عسل

360,000
118
نسبت فروکتوز به گلوکز عسل

420,000
119
دیاستاز عسل کمی

240,000
120
هیدرو ی متیل فورفورات عسل کمی

240,000
121
جستجوی اسپور کلستریدیوم های احیاکننده سولفیت در عسل

290,000
122
قارچ اسموفیلیک عسل

290,000
123
مواد جامد غیر محلول

114,000
124
رطوبت

114,000
125
خا تر عسل

215,000
126
هدایت الکتریکی عسل

155,000
127
phعسل

114,000


ج شماره 12- خدمات بهداشتی دامپزشکی «جایگاه»
ردیف
عنوان خدمت

نرخ تعرفه (ریال)
سال95
1
سم پاشی و ضدعفونی جایگاه تا 2000 متر مربع به ازای هر متر مربع

275
2
سم پاشی و ضدعفونی جایگاه از 2000 مترمربع به بالا به ازای هر متر مربع اضافی

240
3
شعله افکنی جایگاه تا 2000 متر مربع به ازای هر متر مربع

406
4
شعله افکنی جایگاه از 2000 متر مربع به بالا به ازای هر متر مربع اضافی

360

تعرفه ارائه خدمات کارشناسی، صدور و تمدید پروانه واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی (سال 95)
الف ) تعرفه کارشناسی بازدید از اماکن دامی و فعالیت های شیلاتی:
1- سازمان نظام دامپزشکی 1585000 ریال
تبصره 1 : هزینه رفت و برگشت کارشناس به عهده متقاضی می باشد.
تبصره2: در صورت اعلام رفع نقص از طرف متقاضی ، تعرفه کارشناسی مجدد طبق تعرفه محاسبه می شود.
تبصره 3: مبلغ تعرفه ارائه خدمات کارشناسی برای واحد های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی و فعالیتهای شیلاتی ثابت و بدون لحاظ جداول ظرفیت ها می باشد.
تبصره4: مبلغ تعرفه کارشناسی ( پس از صدور قبض هزینه کارشناسی مربوطه از طرف سازمان های نظام ی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و نظام دامپزشکی ایران) توسط متقاضی به کارشناس پرداخت و رسید تأیید شده آن به پیوست گزارش، تحویل واحد استانی و یا شهرستانی سازمان های مذکور خواهدشد.
تبصره 5: نرخ تعیین نقاط مختصات جغرافیایی از گیرنده های ای و پیاده سازی نقاط (گمانه ها) برای یک واحد در هر مرحله صدور مجوز و پروانه 265000ریال به تعرفه کارشناسی بازدید از اماکن دامی و آبزی پروری افزوده می شود.
ب) تعرفه های خدماتی صدور پروانه های بهداشتی موافقت اصولی ـ تأسیس ـ بهره برداری واحد های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی و فعالیتهای شیلاتی با در نظر گرفتن جداول ظرفیت های پیوست:
1- تعرفه صدور موافقت اصولی :
الف: موافقت اصولی 211000 ریال
ب: هزینه نظارت بر صدور موافقت اصولی 53000 ریال
ج: برای تمدید نیازی به اخذ هزینه ندارد.
2- تعرفه صدور پروانه تاسیس :
الف: صدور پروانه تاسیس 612000 ریال
ب: هزینه نظارت برصدور پروانه تاسیس 105000 ریال
ج: تمدید پروانه تاسیس 285000 ریال
د: هزینه نظارت بر تمدید پروانه تاسیس 48000 ریال
ه : صدور پروانه توسعه 612000 ریال
و: هزینه نظارت بر صدور پروانه توسعه 105000 ریال
ز: تمدید پروانه توسعه 285000 ریال
ح: هزینه نظارت برتمدید پروانه توسعه 48000 ریال
ط: صدور پروانه نوسازی و بهسازی 612000 ریال
ی: هزینه نظارت بر صدور پروانه نوسازی و بهسازی 105000 ریال
ک: : تمدید پروانه نوسازی و بهسازی 285000 ریال
م: هزینه نظارت بر تمدید پروانه نوسازی و بهسازی 48000 ریال

3- تعرفه صدور پروانه بهره برداری :
الف: صدور پروانه بهره برداری 970000 ریال
ب: هزینه نظارت بر صدو روانه بهره برداری 169000 ریال
ج: تمدید پروانه بهره برداری 527000 ریال
د: هزینه نظارت برتمدید پروانه بهره برداری 95000 ریال

ج شماره (1) تعرفه صدور و تمدید پروانه ها بر اساس ظرفیت های دامداری ها در سال 95

ردیف
نوع مجوز
ظرفیت دامداری ها
تعرفه براساس ظرفیت (ریال)
1
پروانه تأسیس/ بهره برداری دامداری های سنگین ( شیری و پرواری، میش، شتر و ....)
تا 100 راس / نفر
101 تا 500 راس /نفر
بیشتر از 500 راس / نفر
243000
485000
717000
2
پروانه تأسیس/ بهره برداری دامداری های سبک ( ، بز، آهو و .....)
تا 500 راس
بیشتر از 500 راس
243000
485000
3
پروانه تأسیس/ بهره برداری مرغداری گوشتی و مادر گوشتی
تا 30000 قطعه
30001 تا 50000 قطعه
بیشتر از 50000 قطعه
243000
485000
717000
4
پروانه تأسیس/ بهره برداری مرغداری تخمگذار، مادر تخمگذار و پولت
تا 60000 قطعه
از 60000 تا 150000قطعه
بیشتر از 150000 قطعه
243000
485000
717000
5
پروانه تأسیس/ بهره برداری شتر مرغ مولد
تا 75 قطعه
بیشتر از 75 قطعه
243000
485000
6
پروانه تأسیس/ بهره برداری شتر مرغ پرواری
تا 200 قطعه
بیشتر از 200 قطعه
243000
485000
7
پروانه تأسیس/ بهره برداری شتر مرغ توام
تا 75 قطعه مولد و 1000 قطعه گوشتی
بیشتر از 75 قطعه مولد و 1000 قطعه گوشتی
243000

485000
8
پروانه تأسیس/ بهره برداری سایر ماکیان (مرغ بومی، بوقلمون، کبک، بلدرچین، اردک و ......)
تا 20000 قطعه
بیشتر از 20000 قطعه
243000
485000
9
پروانه تأسیس/ بهره برداری پرندگان زینتی
در تمام ظرفیت ها
243000
10
پروانه تأسیس/ بهره برداری کرم ابریشم
تا 3 تلمبار
4 تا 7 تلمبار
بیشتر از 7 تلمبار
243000
485000
717000
11
پروانه تأسیس/ بهره برداری زنبور عسل
تا60 فروند
بیشتر از 60 فروند
243000
485000
12
پروانه تأسیس/ بهره برداری مرکز پرورش اسب
تا 10 راس
بیشتر از 10 راس
243000
485000
13
پروانه تأسیس/ بهره برداری مراکز تکثیر ماهیان سردآبی و گرم
تا 5 میلیون قطعه
بیشتر از 5 میلیون قطعه
243000
485000
14
پروانه تأسیس/ بهره برداری مراکزپرورش ماهیان سرد آبی و گرم
تا 5 تن در سال
بیشتر از 5 تن درسال
243000
485000
15
پروانه تأسیس/ بهره برداری مراکز تکثیر میگو
تا 50 میلیون قطعه
بیشتر از 50 میلیون قطعه
243000
485000
16
پروانه تأسیس/ بهره برداری مراکز پرورش میگو
تا 100 تن
بیشتر از 100 تن
243000
485000

تبصره 1: به تعرفه های پایه بخش (ب) (به غیر از موافقت اصولی بند یک) تعرفه ظرفیت های ج شماره (1) نیز اضافه می شود.
تبصره 2: تعرفه تغییر کاربری واحدها پس از بازدید کارشناسی و دریافت تعرفه مربوطه مطابق ردیف های (1) ، (2) و (3) بند (ب) خوهد بود.
تبصره 3: در صورت ا ام قانونی به ماخذ تعرفه صدور پروانه ها مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.
تبصره 4: از جداول ظرفیت های فوق برای تمدید مجوزهای تأسیس، بهره برداری، توسعه و بهسازی و نوسازی و همچنین صدور مجوزهای توسعه و بهسازی و نوسازی نیز استفاده می شود.
تبصره 5: در رابطه با سایر فعالیت هایی که در ج تعرفه صدور و تمدید پروانه ها بر اساس ظرفیت های دامداری ها ذکر نشده است در صورت وجود ضوابط فنی و بهداشتی برای هر ظرفیت، صدور و تمدید پروانه تأسیس مبلغ 245000ریال برای و صدور و تمدید پروانه بهره برداری مبلغ 485000 ریال به قیمت پایه بند (ب) افزوده می شود.
تبصره 6: تعرفه صدور مجوز و پروانه های تغییرنام و المثنی معادل تعرفه صدور پروانه بدون حساب هزینه کارشناسی می باشد.
* درصورتیکه که تغییر نام و المثنی تواماً همراه با تمدید پروانه اعمال شود، یک تعرفه (معادل صدور پروانه) دریافت خواهد شد.
تبصره 7: تعرفه دیرکرد تمدید پروانه های بهره برداری به صورت 25 درصد صدور پروانه مورد نظر به ازای هر سال دیرکرد اضافه می شود. بدیهی است تاریخ تمدید از تاریخ مراجعه متقاضی محاسبه می شود.
تبصره 8: حق تمبر و سایر حقوق تی بر عهده متقاضی می باشد. تبصره 9: با ابلاغ تعرفه های سال جاری، کلیه تعرفه ها و جداول سال قبل قابل استناد و استفاده نمی باشد.

منبع: http://mnd1. /