رسانه
رسانه

عشق.دین.محبتپولس در .. یت (4)

درخواست حذف اطلاعات
از نکات جالب در مورد پولس این هست که اعتقاداتی وارد .. یت میکند

که در با تعالیم عیسی در کتاب مقدس در تضاد است

مثل ایاتی که انجام شریعت عیسی را لازم میداند در برابر پولس

که صرف ایمان را کافی ندانسته

آیاتی که عیسی را انسان میخواند در برابر خدا خواندن که پولس ادعا دارد

مثلا پولس انجام شریعت لازم نمیداند اما پطرس ان را لازم میدلند کتاب مقدس اعمال رسولان باب 15 :1

ابراهیم بخاطر اینکه فقط ایمان داشته نجات یافت کتاب مقدس نامه پولس به رومیان باب 4 :22

د رحالی که عیسی علیه السلام در انجیل میگوید

مپندارید که آمده ام تا شریعت و یا کتاب های .. ان را منسوخ کنم بلکه آمده ام تا کامل کنم کتاب مقدس متی باب 5 :7منبع: http://mohabaat17. .. /حسین علیه السلام نماد محبت واقعی که در مکاشفات میتوان وصفش را یافت

درخواست حذف اطلاعات

در عاشورا حتی اسب حسین اب نخورد

از وصف دوست داشتن

یا سگ اصحاب کهف مثل اونا زنده شد چرا که محبت دوستان خدارا داشت

حسین به طرف شخصی در میدان جنگ میرود و او فرار میکن

دذ نهایت جایی ر میکند ماس میکند که من را نکش

اما ناگهان میبیند دست در همیانش کرد و 2 انگشتر به او داد

در راه سفر کربلا به دخترت قول انگشتر دادی این را ب ر بده به دخترت

قلب نازنین اما حسین اینقدر مهربان هست

با اینکه گرفتار لشکر جهل شده و حتی به شش ماهه اش رحم نکرده .

شش ماهه از فرط تشن میمرد

اما باز هم مهربانی در وجودش سرازیر میشود

اما در مکاشقات یوحنا

بحث اینکه

جنازه هایی سه روز در زمین ماندهاند

اینکه تمام دنیا عزاداری میکنند

اینکه مذبح شهید میشود

اینکه نهر آب فرات را میبندند

اینکه 10 روز تا جنتگ مانده

اگر عمری بود بعدا توضیح میدهم ربط این موترد رامنبع: http://mohabaat17. /زن لیاقت حمل فرزند را داشت ونه مرد

درخواست حذف اطلاعات

در یت زن به خودى خود و « فى حد ذاته» مجرم است

خنده دار اینکه رنج‏ و درد زایمان کفاره گناه زن در فریب ادم تلقى مى‏شود

تا زن به فلاح و رستگارى نائل شود.

اما در آیین مقدس ، زن فى حد ذاته پاک است

و هنگامى که باردار مى‏شود ثواب مجاهد فى سبیل اللَّه را دارد

و وعده آمرزش گناهان به او داده شده است

.اما نه آمرزش گناه ناکرده مادرش حوا،

بلکه که گناهان خودش در مقام یک انسان.

و زن موجود لطیف و پاکی بود که لیاقت حمل فرزند را پیدا کرد

اما مرد اینگونه نبود و مرد باید در محیط بیرون که سخت و خشن هست مشغول فعالیت شود

رسول خدا (ص) به همسرش ام سلمه فرمود: زمانىمنبع: http://mohabaat17. /پولس در یت (2)جانشین عیسی طبق کتاب مقدس کیست ؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات
دیگر اینکه دلیل 4-حضرت عیسی پطرس را به عنوان جانشین انتخاب میکند و نه پولس

عیسی در انجیل متی خطاب به پطرس میگوید

"کلیده ای آسمانه ا و زمین را برتو خواهم بخشید و....."انجیل متی باب 16 ایه 19

از طرفی پولس با ترفندی اینطور وانمود

که بله پطرس جانشین هست

ولی برای یهودیانی که به یت میل پیدا میکنند

و نه شامل غیر یهودیان

پس دلیل 5 این هستکه آنطور که کتاب مقدس به ما میگوید دعوت پطرس عام بوده و فقط شامل یهودیانی که ی میشوند نیست

انجا که عیسی میگوید "به سوی امت ها رفته و همه را شاگرد من سازید "

انجیل متی باب 28 آیه 19منبع: http://mohabaat17. /حسین علیه السلام نماد محبت واقعی که در مکاشفات میتوان وصفش را یافت

درخواست حذف اطلاعات

در عاشورا حتی اسب حسین اب نخورد

از وصف دوست داشتن

یا سگ اصحاب کهف مثل اونا زنده شد چرا که محبت دوستان خدارا داشت

حسین به طرف شخصی در میدان جنگ میرود و او فرار میکن

دذ نهایت جایی گیر میکند ماس میکند که من را نکش

اما ناگهان میبیند دست در همیانش کرد و 2 انگشتر به او داد

در راه سفر کربلا به دخترت قول انگشتر دادی این را بگیر بده به دخترت

قلب نازنین اما حسین اینقدر مهربان هست

با اینکه گرفتار لشکر جهل شده و حتی به شش ماهه اش رحم نکرده .

شش ماهه از فرط تشنگی میمرد

اما باز هم مهربانی در وجودش سرازیر میشود

اما در مکاشقات یوحنا

بحث اینکه

جنازه هایی سه روز در زمین ماندهاند

اینکه تمام دنیا عزاداری میکنند

اینکه مذبح شهید میشود

اینکه نهر آب فرات را میبندند

اینکه 10 روز تا جنتگ مانده

اگر عمری بود بعدا توضیح میدهم ربط این موترد رامنبع: http://mohabaat17. /زن لیاقت حمل فرزند را داشت ونه مرد

درخواست حذف اطلاعات

در یت زن به خودى خود و « فى حد ذاته» مجرم است

خنده دار اینکه رنج‏ و درد زایمان کفاره گناه زن در فریب ادم تلقى مى‏شود

تا زن به فلاح و رستگارى نائل شود.

اما در آیین مقدس ، زن فى حد ذاته پاک است

و هنگامى که باردار مى‏شود ثواب مجاهد فى سبیل اللَّه را دارد

و وعده آمرزش گناهان به او داده شده است

.اما نه آمرزش گناه ناکرده مادرش حوا،

بلکه که گناهان خودش در مقام یک انسان.

و زن موجود لطیف و پاکی بود که لیاقت حمل فرزند را پیدا کرد

اما مرد اینگونه نبود و مرد باید در محیط بیرون که سخت و خشن هست مشغول فعالیت شود

رسول خدا (ص) به همسرش ام سلمه فرمود: زمانىمنبع: http://mohabaat17. /پولس در یت (2)جانشین عیسی طبق کتاب مقدس کیست ؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات
دیگر اینکه دلیل 4-حضرت عیسی پطرس را به عنوان جانشین انتخاب میکند و نه پولس

عیسی در انجیل متی خطاب به پطرس میگوید

"کلیده ای آسمانه ا و زمین را برتو خواهم بخشید و....."انجیل متی باب 16 ایه 19

از طرفی پولس با ترفندی اینطور وانمود

که بله پطرس جانشین هست

ولی برای یهودیانی که به یت میل پیدا میکنند

و نه شامل غیر یهودیان

پس دلیل 5 این هستکه آنطور که کتاب مقدس به ما میگوید دعوت پطرس عام بوده و فقط شامل یهودیانی که ی میشوند نیست

انجا که عیسی میگوید "به سوی امت ها رفته و همه را شاگرد من سازید "

انجیل متی باب 28 آیه 19منبع: http://mohabaat17. /