رسانه
رسانه

پولس در یت 3 مستندات جانشینی پولسپولس در یت 3 مستندات جانشینی پولس

درخواست حذف اطلاعات
اما چرا به یکباره پولس ادعای جانشینی میکند

او ادعا میکند که به الهام شده

اما وقتی به کتاب مقدس مراجعه میکنیم اولا در هیچ جا عیسی اورا به جانشینی انتخاب نکرده بلکه پطرس را انتخاب میکند

دوم اینکه اگر در کتاب مقدس بخواهیم مستنداتی که میتوان از آن این استفاده را کرد که پولس هم جانشین عیسی بوده به این عبارات کتاب مقدس بر میخوریم

مثلا در کتاب مقدس پولس پس از نصیحت در مورد ن میگوید

من فکر میکنم که آنچه میگویم از جانب خداست (ترجمه تفسیری)

یا عین ترجمه که هنری مارتین آورده من گمان میکنم که روح خدا را دارم

کتاب مقدس کتاب قرنتنیان باب 7 آیه39

یا در کتاب اعمال رسولان با18آیه9 اینطور میخوانیم

که شبی در عالم رویا گفت ترسان مباش

لذا ویل دورانت در مورد او میگوید او شخصیتی هیجان پذیر بوده و از روی احساسات حرف میزند تا الهام واقعی ت شناسی مقایسه ای صفحه 94(برداشت نگارنده از متن اصلی)

در هر حال بطور کلی نمیتوان مستند مهمی پیدا کرد در مورد جانشینی و اعتقاداتی که رواج میدهد

توماس میشل در کتاب کلام ی میگوید زمان نگارش نامه های پولس از همه عهد جدید جلوتر هست صفحه 54

در پست بعدی اعتقادات پولس و تع ت با کتاب مقدس و آموزه های عیسی پرداخته میشودمنبع: http://mohabaat17. /