رسانه
رسانه

447-∞447-∞

درخواست حذف اطلاعات
من ب دلیل نوشتن برنامه روزانه ام در یک دفترچه خوشگل و رنگی رنگی آن هم با خ رهای نمدی رنگی بیست و پنج تایی ام در کلاس لاکچری شناخته شده ام!

نه!من فقط به احساس خوب داشتنم اهمیت میدهم!منبع: http://ms-findikh. /