رسانه
رسانه

آموزش مینا (پایه دوم و سوم ابت )همیشه ندار

درخواست حذف اطلاعات

حکایت از داستان های گلستان و بوستان سعدی در فضای سنتی ایران قدیم با سبک گفتگوی محاوره ای روزمره برای مخاطبان به تصویر کشیده می شود که دارای پندهای اخلاقی و اجتماعی هستند از جمله : حقیقت تلخ ، شب و روز ، همیشه ندار ، فرزند دانا ، پاداش نیکی و....

پویا نمایی های ارائه شده از کارهای بسیار زیبا و آموزشی مرکز پویا نمایی صبا می باشد .

برای دیدن پویا نمایی به دنباله نوشته سر بزنید .

ادامه مطلبنیرو در همه جا (2)

درخواست حذف اطلاعات

این پژوهش به دست مانلی صنعتکار دانش آموز پایه سوم دبستان رهنما در سال تحصیلی 98-97 در خصوص نیرو در همه جا 2 موضوع درس دهم علوم سوم دبستان تهیه و اجرا شده است .

برای بارگیری و چاپ پژوهش و تماشای ویدئوی آن به دنباله نوشته سر بزنید .

ادامه مطلبمهارت های زندگی

درخواست حذف اطلاعات

این پژوهش به دست ملیکا امینی دانش آموز پایه سوم دبستان رهنما در سال تحصیلی 98-97 در خصوص مهارت های زندگی موضوع درس سوم دبستان تهیه و اجرا شده است .

برای بارگیری و چاپ پژوهش و تماشای ویدئوی آن به دنباله نوشته سر بزنید .

ادامه مطلبمهارت های زندگی

درخواست حذف اطلاعات

این پژوهش به دست آرشیدا عباسی دانش آموز پایه سوم دبستان رهنما در سال تحصیلی 98-97 در خصوص مهارت های زندگی موضوع درس سوم دبستان تهیه و اجرا شده است .

برای بارگیری و چاپ پژوهش و تماشای ویدئوی آن به دنباله نوشته سر بزنید .

ادامه مطلبمهارت های زندگی

درخواست حذف اطلاعات

این پژوهش به دست ترانه شاهینی دانش آموز پایه سوم دبستان رهنما در سال تحصیلی 98-97 در خصوص مهارت های زندگی موضوع درس سوم دبستان تهیه و اجرا شده است .

برای بارگیری و چاپ پژوهش و تماشای ویدئوی آن به دنباله نوشته سر بزنید .

ادامه مطلبآزمایش کف آلود با لیمو

درخواست حذف اطلاعات

این کوشش علمی با عنوان " آزمایش کف آلود با لیمو " توسط ایلماه خبازی دانش آموز پایه سوم ابت سال آموزشی 98-97 دبستان غیر تی رهنما اجرا شده است .

برای تماشای ویدئوی اجرای کوشش علمی و خواندن متن علمی آن به دنباله نوشته سر بزنید .

ادامه مطلبخانگی

درخواست حذف اطلاعات

حکایت از داستان های گلستان و بوستان سعدی در فضای سنتی ایران قدیم با سبک گفتگوی محاوره ای روزمره برای مخاطبان به تصویر کشیده می شود که دارای پندهای اخلاقی و اجتماعی هستند از جمله : حقیقت تلخ ، شب و روز ، همیشه ندار ، فرزند دانا ، پاداش نیکی و....

پویا نمایی های ارائه شده از کارهای بسیار زیبا و آموزشی مرکز پویا نمایی صبا می باشد .

برای دیدن پویا نمایی به دنباله نوشته سر بزنید .

ادامه مطلبپیک آدینه 16-98-97

درخواست حذف اطلاعات

برای بارگیری و چاپ پیک آدینه بر روی دنباله نوشته کلیک کنید .

ادامه مطلبدشمن دانا و دشمن نادان

درخواست حذف اطلاعات

حکایت از داستان های گلستان و بوستان سعدی در فضای سنتی ایران قدیم با سبک گفتگوی محاوره ای روزمره برای مخاطبان به تصویر کشیده می شود که دارای پندهای اخلاقی و اجتماعی هستند از جمله : حقیقت تلخ ، شب و روز ، همیشه ندار ، فرزند دانا ، پاداش نیکی و....

پویا نمایی های ارائه شده از کارهای بسیار زیبا و آموزشی مرکز پویا نمایی صبا می باشد .

برای دیدن پویا نمایی به دنباله نوشته سر بزنید .

ادامه مطلبپیک آدینه 15-98-97

درخواست حذف اطلاعات

برای بارگیری و چاپ پیک آدینه بر روی دنباله نوشته کلیک کنید .

ادامه مطلبنیرو در همه جا (2)

درخواست حذف اطلاعات

این پژوهش به دست یاسمین مولوی دانش آموز پایه سوم دبستان رهنما در سال تحصیلی 98-97 در خصوص نیرو در همه جا 2 موضوع درس دهم علوم سوم دبستان تهیه و اجرا شده است .

برای بارگیری و چاپ پژوهش و تماشای ویدئوی آن به دنباله نوشته سر بزنید .

ادامه مطلبنیرو در همه جا (2)

درخواست حذف اطلاعات

این پژوهش به دست بهناز باقرزاده دانش آموز پایه سوم دبستان رهنما در سال تحصیلی 98-97 در خصوص نیرو در همه جا 2 موضوع درس دهم علوم سوم دبستان تهیه و اجرا شده است .

برای بارگیری و چاپ پژوهش و تماشای ویدئوی آن به دنباله نوشته سر بزنید .

ادامه مطلبکتاب

درخواست حذف اطلاعات

این پژوهش به دست ترانه شاهینی دانش آموز پایه سوم دبستان رهنما در سال تحصیلی 98-97 در خصوص کتاب موضوع درس سوم دبستان تهیه و اجرا شده است .

برای بارگیری و چاپ پژوهش و تماشای ویدئوی آن به دنباله نوشته سر بزنید .

ادامه مطلبکلوخه های عمل

درخواست حذف اطلاعات

حکایت از داستان های گلستان و بوستان سعدی در فضای سنتی ایران قدیم با سبک گفتگوی محاوره ای روزمره برای مخاطبان به تصویر کشیده می شود که دارای پندهای اخلاقی و اجتماعی هستند از جمله : حقیقت تلخ ، شب و روز ، همیشه ندار ، فرزند دانا ، پاداش نیکی و....

پویا نمایی های ارائه شده از کارهای بسیار زیبا و آموزشی مرکز پویا نمایی صبا می باشد .

برای دیدن پویا نمایی به دنباله نوشته سر بزنید .

ادامه مطلبنیرو در همه جا (2)

درخواست حذف اطلاعات

این پیش آموزش با عنوان " نیرو در همه جا (2)" موضوع فصل دهم علوم پایه سوم دبستان در روز چهار شنبه 1397/10/5 تدریس خواهد شد . برای آگاهی بیشتر و آمادگی لازم در روز تدریس و خواندن مطالب و تماشای ویدئوهای جذاب آن می توانید به اینجا سربزنید .
کارنامه پیشرفت و یادگیری پائیز

درخواست حذف اطلاعات

به آگاهی والدین گرامی می رساند که کارنامه پیشرفت و یادگیری پائیز دانش آموزان هم اکنون در بخش صفحه شخصی دانش آموزان در دسترس می باشد ..

برای دیدن راهنما به دنباله نوشته سر بزنید

ادامه مطلب-پیک آدینه 14-98-97

درخواست حذف اطلاعات

برای بارگیری و چاپ پیک آدینه بر روی دنباله نوشته کلیک کنید .

ادامه مطلبزادروز آترینا یزدانیان شادباد

درخواست حذف اطلاعات

خدای اطلسی ها با تو باشد

پناه بی ی ها با تو باشد

تمام لحظه های خوب یک عمر

به جز دلواپسی ها با تو باشد .

تولدت مبارک
پیک آدینه 13-98-97

درخواست حذف اطلاعات

برای بارگیری و چاپ پیک آدینه بر روی دنباله نوشته کلیک کنید .

ادامه مطلبنیرو در همه جا (1)

درخواست حذف اطلاعات

این پژوهش به دست ملیکا امینی دانش آموز پایه سوم دبستان رهنما در سال تحصیلی 98-97 در خصوص نیرو در همه جا موضوع درس نهم علوم سوم دبستان تهیه و اجرا شده است .

برای بارگیری و چاپ پژوهش و تماشای ویدئوی آن به دنباله نوشته سر بزنید .

ادامه مطلب