رسانه
رسانه

متن و ترجمه ی آهنگ جدید adele + آهنگمتن و ترجمه ی آهنگ جدید adele + آهنگ

درخواست حذف اطلاعات

متن و ترجمه ی آهنگ جدید adele + آهنگ

"send my love (to your new lover)"

«عشق من رو به معشوق جدیدت برسان»

just the guitar, okay cool

فقط گیتار، خیلی خوب

this was all you, none of it me

همش تقصیر تو بود، من گناهی نداشتم

you put your hands on, on my body and told me

دستت را روی بدنم گذاشتی و به من گفتی

you told me you were ready

به من گفتی آماده ای

for the big one, for the big jump

برای حرکت بزرگ، برای پرش بزرگ

i'd be your last love everlasting you and me

که من آ ین معشوق تو خواهم بود و جاودان خواهیم شد

that was what you told me

این چیزی بود که به من گفتی

لینکمنبع: http://mykindergarten. /