رسانه
رسانه

چیکار باید م؟چیکار باید م؟

درخواست حذف اطلاعات

دیگه خودمم نمیدونم باید چیکار کنم........ واقعا نمیدونم......

+ خودم بیشتر از هر ی اذیت میشم از این شرایط....

++العفو....