رسانه
رسانه

برای آبی ترین حاجی ِ دنیابرای آبی ترین حاجی ِ دنیا

درخواست حذف اطلاعات

برای تو نوشتن

سخت ترین کار دنیاست

نه نوشتن های همین طوری ها، نه

از آن ها که روی ریتم سیاه مشق

هی بخوانیش و اشک هایت تل و تل بریزد

تو حکم کوه فامیلی بودی

که زمینمان را میخ آسمان کرده بود

حکم همان چسبی که

هر چقدر هم که دور می شدیم از هم

باز دُممان را می گرفت

برمان می گرداند کنار هم

تو دلتنگ ترین آدم دنیا بودی

برای شنیدن صدای بابا ، حسین ، فاطی ، زهره ، معصومه

شکوفه هم که ته تقاری دوست داشتنیت

-هر چند خودش باور نمی کند-

بعد ِ تو

ز له افتاده است به جان هایمان

وسط خنده هایمان

زار می زنیم

بعد از تو

وساطتمان را پیش خدا که کند؟

استخاره کارهایمان را چطور اینقدر دقیق بگیریم؟

وسط شبِ چه ی

به انتظار بایستیم که بشماردمان جز مومنین؟

حاجی جان

رفتی

تو پر کشیدی و رفتی

و حالا بابا که هیچ

یک فامیل یتیم است...منبع: http://nanooshak. /