رسانه
رسانه

بر لب جوی بشین و گذر عمر ببینبر لب جوی بشین و گذر عمر ببین

درخواست حذف اطلاعات

سفر نامه نوشتن

همیشه به نظرم

کار چرتی بود

نه اینکه بد باشد، نه

ترسناک بود

اینکه بمانی توی همان لحظات ناب سفر

و حتی بد تر از آن

اینکه افسوس شود

بیافتد به جان امروزت

-آدمی تغییر می کند

چنان عظیم

چنان غریب

که گاهی خودت هم خودت را نمی شناسی-

نسیم بیست و هشت ساله امروز

دلش سفرنامه که هیچ

دلش عمرنامه می خواهد

که یادش نرود

دمادم های شادی را

غم را

ترس را

هیجان را

دلتنگی را...

من

من ِ این روزها

گاهی فکر می کند

بدون ثبت این خاطره ها

آدمی لمس می شود

کرخت می شود

یادش می رود چای داغ، لب می سوزاند

فلفل، تندی می کند

یادش می رود عادت نکند

هر روز بابت چیزهای نو یا تکراری

بخندد

بگرید

جیغ بکشد....منبع: http://nanooshak. /