رسانه
رسانه

آهنگ نمیدونم چی...آهنگ نمیدونم چی...

درخواست حذف اطلاعات
دختره می پرسه:از موسیقی چی میدونی؟آهنگ های قدیمی گوش میدی؟

من:زیاد تو جریان موسیقی نیستم....نمی دونم...