رسانه
رسانه

متخصص ن و زایمانمتخصص ن و زایمان

درخواست حذف اطلاعات
یه خانمه بچه اش سقط شده.بارداریش مشکل داشته.چشمش افتاده به من.یه برقی می زنه که نگو....یعد به گوشم می رسونن که خانمه رفته گفته تو این مشکل رو داری..

جواب ندا:ما از این مشکلا نداریم خانوادگی...شاید خانمه شوهرش مشکل داره؟شاید خودش؟خدا می دونه....

البته من هم راستش رو می دونم.منبع: http://nedayeasman70. /